IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thuế Ước Tính

English

Thuế ước tính là phương pháp dùng để nộp thuế từ mọi lợi tức nào không bị tạm thu. Điều này bao gồm lợi tức từ tư doanh, tiền lời, cổ tức, tiền cấp dưỡng, thuê mướn, lợi lộc từ việc bán tài sản, giải thưởng và phần thưởng. Quý vị cũng có thể phải đóng thuế ước tính nếu khoản thuế bị tạm thu từ tiền lương, hưu bổng, hay lợi tức khác không đủ.

Thuế ước tính được dùng để nộp thuế lợi tức và thuế tư doanh, cũng như các loại thuế khác và số tiền báo cáo trên bản khai thuế của quý vị. Nếu không nộp đủ qua tiền trả thuế tạm thu hay ước tính thì quý vị sẽ bị tính tiền phạt. Nếu không trả đủ vào ngày đáo hạn của mỗi kỳ trả tiền thì quý vị sẽ bị tính tiền phạt ngay cả khi quý vị đáo hạn tiền bồi hoàn khi nộp bản khai thuế.

Cách Nộp Thuế Ước Tính (How to Pay Estimated Taxes)

Nếu khai với tư cách là chủ nhân duy nhất, đối tác, cổ đông công ty S và/hoặc cá nhân làm tư doanh thì quý vị nên dùng Mẫu Form 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals), để tính và nộp thuế ước tính.  Để biết thông tin cụ thể về cách trả tiền trực tuyến, qua điệnt hoại, hoặc qua bưu điện (mail), xin tham khảo đoạn có tựa đề &quotCách Trả Thuế Ước Tính.&quot  Muốn biết thêm thông tin về việc khai thuế với tư cách là chủ nhân duy nhất, đối tác, và/hoặc cổ đông công ty S, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax).

Nếu khai thuế với tư cách là công ty, quý vị nên dùng Mẫu 1120-W, Thuế Ước Tính cho Công Ty (Form 1120-W, Estimated Tax for Corporations) (PDF), để tính thuế ước tính. Quý vị phải ký thác tiền trả bằng cách dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment System).  Muốn biết thêm thông tin về khai thuế cho công ty, xin tham khảo Ấn phẩm 542, Công Ty (Publication 542, Corporations).

Ai Phải Nộp Thuế Ước Tính (Who Must Pay Estimated Taxes)

Nếu khai thuế với tư cách là chủ nhân duy nhất, đối tác, cổ đông công ty S, và/hoặc cá nhân làm tư doanh thì quý vị phải nộp tiền thuế ước tính nếu nợ thuế $1,000 hay nhiều hơn khi nộp bản khai thuế.

Nếu khai với tư cách là công ty thì thông thường quý vị phải nộp tiền thuế ước tính cho công ty nếu nợ thuế là $500 hay nhiều hơn khi quý vị nộp bản khai thuế.

Nếu thiếu thuế cho năm trước thì quý vị phải nộp thuế ước tính cho năm hiện tại. Xin xem tờ lược toán trong Mẫu 1040-ES (Form 1040-ES) (PDF) để biết thêm thông tin về người phải nộp thuế ước tính.

Ai Không Phải Nộp Thuế Ước Tính (Who Does Not Have To Pay Estimated Taxes)

Nếu nhận tiền lương và lương bổng thì quý vị có thể tránh nộp thuế ước tính bằng cách yêu cầu hãng làm tạm thu thêm thuế từ lợi tức của quý vị. Nộp Mẫu W-4 (Form W-4) (PDF) mới với hãng làm. Có một dòng đặc biệt trên Mẫu W-4 để quý vị đánh số tiền phụ trội mà quý vị muốn hãng làm tạm thu.

Quý vị không cần nộp thuế ước tính cho năm hiện tại nếu đáp ứng tất cả ba điều kiện sau đây.

  • Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước
  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hay cư dân cho cả năm
  • Năm đóng thuế trước đây của quý vị là 12 tháng

Quý vị không có thiếu thuế cho năm trước nếu tiền thuế tổng cộng là 0 hoặc quý vị không cần phải nộp bản khai thuế lợi tức. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế ước tính, xin tham khảo Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax).

Các đòi hỏi về thuế ước tính khác nhau đối với nông gia và ngư dân. Ấn phẩm 505, Tạm Thu Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax), sẽ cung cấp thêm thông tin về những quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Cách Tính Thuế Ước Tính (How to Figure Estimated Taxes)

Muốn tính thuế ước tính, quý vị phải tính tổng số lợi lức được điều chỉnh dự kiến, lợi tức chịu thuế, thuế, khấu trừ, và tín thuế cho cả năm.

Khi tính thuế ước tính cho năm hiện tại, thì nên dùng lợi tức, khấu trừ, và tín thuế cho năm trước như là điểm khởi đầu. Sử dụng bản khai thuế liên bang của năm trước như là bản hướng dẫn. Quý vị có thể dùng tờ lược toán trong Mẫu Form 1040-ES để tính thuế ước tính. Quý vị cần ước tính số lợi tức dự kiến kiếm được trong năm. Nếu quý vị ước tính lợi tức quá cao, chỉ cần điền vào tờ lược toán khác trong Mẫu 1040-ES (Form 1040-ES) (PDF) để tính lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Nếu ước tính lợi tức quá thấp thì điền lại tờ lược toán khác trên Mẫu 1040-ES để tính toán lại thuế ước tính cho tam cá nguyệt kế tiếp. Quý vị cần ước tính lợi tức càng chính xác càng tốt để tránh bị phạt.

Quý vị phải điều chỉnh cho cả thay đổi trong trường hợp riêng của mình và những thay đổi gần đây trong luật thuế vụ.

Khi Nào Nộp Thuế Ước Tính (When to Pay Estimated Taxes)

Một năm sẽ được chia thành bốn kỳ nộp tiền cho mục đích thuế ước tính. Mỗi kỳ đều có ngày đáo hạn (specific payment due date) trả tiền riêng biệt. Nếu không nộp đủ thuế vào ngày đáo hạn của mỗi kỳ trả tiền thì quý vị sẽ bị tính tiền phạt ngay cả khi quý vị đáo hạn tiền bồi hoàn khi nộp bản khai thuế lợi tức. Xin hãy tham khảo Chưa Trả Đủ Tiền Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin.

Dùng hệ thống EFTPS là cách đơn giản nhất để nộp thuế liên bang cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Trả TẤT CẢ tiền thuế liên bang bao gồm ký thác thuế liên bang (federal tax deposits, hay FTDs), thỏa thuận trả góp và tiền trả thuế ước tính dùng (Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)). Nếu nộp thuế ước tính hàng tuần, hằng hai tuần, hàng tháng, v.v… đơn giản hơn thì quý vị có thể làm vậy miễn là đã nộp đủ vào cuối tam cá nguyệt. Dùng EFTPS, quý vị có thể truy cập tiểu sử tiền trả, để biết phải nộp tiền thuế ước tính là bao nhiêu và khi nào thì nộp.

Chưa Trả Đủ Tiền Thuế Ước Tính (Underpayment of Estimated Tax)

Nếu chưa trả đủ tiền thuế trong suốt năm, dù qua cách khấu trừ hoặc theo các lần trả tiền thuế ước tính, thì quý vị có thể phải trả tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính. Nhìn chung, hầu hết người trả thuế sẽ không bị trả tiền phạt này nếu họ nợ tiền thuế dưới $1,000 sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và tín thuế của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong tờ khai thuế cho năm trước, tùy theo khoản nợ thuế nào ít hơn. Có các điều lệ đặc biệt cho nông gia và ngư phủ. Xin hãy tham khảo Ấn bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax), để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu nhận được lợi tức không đồng đều trong năm, thì quý vị có thể không bị trả hoặc được giảm bớt tiền phạt bằng cách tính bổ đồng lợi tức của quý vị hàng năm và trả các khoản tiền không đồng đều. Hãy sử dụng Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản, Và Quỹ Uỷ Thác (Form 2210) (PDF) Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates, and Trusts), để xem quý vị có bị nợ tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính hay không. Nên tham khảo Hướng Dẫn cho  hoặc Hướng Dẫn Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) cho Mẫu Đơn 1040A (Form 1040A Instructions) để biết tiền phạt do chưa trả đủ tiền thuế ước tính được ghi vào nơi đâu trong tờ khai thuế.

Quý vị cũng có thể được miễn trả tiền phạt nếu:

  1. Không trả được các khoản ước tính là do bị một sự tử vong, thảm họa, hoặc trường hợp bất thường khác và bị trả tiền phạt là điều không công bằng, hoặc
  2. Quý vị đã hồi hưu (sau khi được 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm trả thuế có các khoản ước tính đòi hỏi phải trả hoặc trong năm trả thuế trước đó, và tiền trả chưa đủ có lý do chánh đáng và không do cố ý bỏ quên.

Quý vị cũng nên sử dụng Mẫu đơn 2210 (Form 2210) (PDF) để xin miễn trả tiền phạt vì các lý do ghi bên trên.

Page Last Reviewed or Updated: 30-Oct-2015