IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thuế Kinh Doanh

English

Dạng doanh thương quý vị điều hành sẽ cho biết phải nộp những loại thuế nào, và cách chi trả. Sau đây là bốn loại thuế kinh doanh tổng quát.

Thuế Lợi Tức (Income Tax)

Mọi doanh thương - ngoại trừ hội hợp tác - đều phải khai thuế lợi tức hàng năm. Hội hợp tác chỉ cần nộp tờ khai thông tin. Biểu mẫu sẽ sử dụng còn tùy vào cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của quý vị. Nên tham khảo mục Cơ Cấu Doanh Thương để biết quý vị phải nộp tờ khai nào - dựa trên tổ chức thương mại đã thành lập.

Thuế lợi tức liên bang là loại thuế có-tới-đâu-trả-tới-đó. Quý vị phải nộp thuế khi có thu nhập hoặc lợi tức trong năm. Nhân viên thường bị tạm thu thuế lợi tức từ tiền lương. Nếu quý vị không đóng thuế theo cách tạm thu, hoặc chưa trả đủ tiền thuế qua cách đó, thì phải nộp thuế ước tính. Nếu quý vị không bị bắt buộc phải đóng thuế ước tính, thì có thể trả bất cứ khoản thuế nào đáo hạn khi nộp tờ khai. Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo Ấn Phẩm 583, Khai Trương Doanh Nghiệp và Lưu Giữ Hồ Sơ (Publication 583).

Thuế Ước Tính (Estimated Taxes)

Nói chung, quý vị phải đóng thuế lợi tức - kể cả thuế tư doanh (có bàn thảo ở mục kế tiếp) - bằng cách đều đặn nộp thuế ước tính trong năm. Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài liệu Thuế Ước Tính.

Thuế Tư Doanh (Self Employment Tax)

Thuế SE (Self-Employment, hay Tư Doanh) là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Số tiền trả thuế SE sẽ đóng góp vào khoản bao trả cho quý vị theo hệ thống an sinh xã hội. Bao trả an sinh xã hội mang lại cho quý vị những điều sau đây: quyền lợi hồi hưu, trợ cấp tàn tật, quyền lợi cho người còn sống, và quyền lợi bảo hiểm viện phí (Medicare).

Nói chung quý vị phải đóng thuế SE và nộp Danh Mục SE (Mẫu 1040) nếu có một trong hai điều sau đây.

  • Nếu lợi tức thuần của quý vị từ hoạt động tư doanh là $400 trở lên.
  • Nếu quý vị làm việc cho giáo hội hoặc tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội (không phải là mục sư hay hội viên của tổ chức tôn giáo) vốn đã xin miễn trả thuế an sinh xã hội và Medicare, thì quý vị phải nộp thuế SE nếu được giáo hội hoặc tổ chức đó trả lương $108.28 trở lên.

Lưu ý: Có Quy Tắc Ðặc Biệt và Ngoại Lệ cho ngoại kiều, thủy thủ của tàu đánh cá, công chứng viên, nhân viên của chánh quyền tiểu bang hay địa phương, nhân viên của chánh phủ ngoại quốc hoặc tổ chức quốc tế, v.v... Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài liệu Thuế Tư Doanh (Self-Employment Tax).

Thuế Việc Làm (Employment Taxes)

Khi quý vị có nhiều nhân viên thì trên tư cách hãng sở, quý vị sẽ có trách nhiệm nộp thuế việc làm và phải đệ nộp biểu mẫu tương ứng. Thuế việc làm bao gồm những mục sau đây:

  • Thuế an sinh xã hội và Medicare
  • Khấu lưu thuế lợi tức liên bang
  • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài liệu Thuế Việc Làm cho Doanh Nghiệp Nhỏ.

Thuế Gián Thu (Excise Tax)

Ðoạn này chỉ dùng tiếng Anh

Page Last Reviewed or Updated: 01-Nov-2015