IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thuế Việc Làm

English

Nếu quý vị tự làm chủ thì nên đến trang Trung Tâm Thuế Vụ dành cho Người Tư Doanh để biết thông tin về nghĩa vụ thuế của mình.

Hiểu Thuế Việc Làm (Understanding Employment Taxes)

Hãy hiểu rõ nhiều loại thuế phải nộp và báo cáo, chẳng hạn như thuế lợi tức liên bang, thuế an sinh xã hội và Medicare, và Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA).

Ký Gởi và Trình Báo Thuế Việc Làm (Depositing and Reporting Employment Taxes) 

Quý vị cần phải giao nộp tiền thuế lợi tức liên bang đã khấu lưu, cùng với thuế an sinh xã hội của cả hãng sở lẫn nhân viên và thuế Medicare. Quý vị cũng cần phải tường trình các loại thuế đã nộp, cùng với báo cáo lương bổng, tiền tip và thù lao khác đã trả cho nhân viên.

Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm (Employment Tax Due Dates) 

Quý vị phải kịp thời ký gởi và trình báo thuế việc làm.

Chỉnh Sửa Thuế Việc Làm (Correcting Employment Taxes)

Các mẫu có đuôi "X" dùng để tường trình những điều chỉnh ở thuế việc làm và yêu cầu hoàn lại số tiền đã trả lố.

e-file: Mẫu Đơn 940, 941 hoặc 944 dành cho Tiểu Thương (e-File Form 940, 941 or 944 for Small Businesses)  

Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp nhỏ thì có hai tùy chọn gởi mẫu thuế thuộc loạt 94x qua e-file.

Cập Nhật Địa Chỉ Kinh Doanh (Updating Your Business Address)

Có nhiều cách báo cho IRS biết địa chỉ của quý vị đã thay đổi.

 

Page Last Reviewed or Updated: 01-Nov-2015