IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Soát Lại)

IRS kiểm tra (kiểm soát lại) các tờ khai thuế để xem số tiền thuế đã tường trình có đúng hay không. Khi tờ khai thuế bị chọn để kiểm tra thì chưa hẳn có nghĩa là người đóng thuế đã có sai sót hoặc không trung thực. Trên thực tế, kết quả một số lần kiểm tra cho thấy phải hoàn tiền cho người đóng thuế hay chấp nhận tờ khai mà không thay đổi gì thêm.

Đại đa số người đóng thuế đều nộp tờ khai và trả tiền kịp thời và thỏa đáng. Người đóng thuế có quyền trông mong IRS điều hành thuế vụ theo cách công bằng và hiệu quả, kể cả việc kiểm tra xem có khai trình và trả đúng số tiền thuế hay không, và thực thị luật pháp đối với những kẻ không tự nguyện tuân hành.

IRS lựa chọn tờ khai thuế bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó kể cả:

  • Những người có thể là đang tham gia vào các vụ mánh mung trốn thuế - Một số tờ khai thuế bị chọn dựa trên thông tin mà IRS có được nhờ nhiều nỗ lực phát hiện những kẻ mánh mung và kẻ tham gia vào các vụ mánh mung trốn thuế. Thí dụ: thông tin nhận được từ những yêu cầu của “John Doe” gởi đến các doanh thương và hãng phát hành thẻ tín dụng, và danh sách người tham gia - do những kẻ mánh mung giữ - bị tòa án ra lệnh phải giao nộp cho IRS.
  • Tính Điểm Trên Máy Điện Toán - Một số tờ khai thuế bị chọn kiểm tra dựa trên số điểm tính qua máy điện toán. Các chương trình vi tính gán cho mỗi tờ khai thuế một “điểm” dưới dạng con số. Điểm theo hệ thống DIF (Discriminant Function, hay Hàm Số Biệt Thức) đánh giá tiềm năng có thay đổi, dựa vào kinh nghiệm của IRS về những tờ khai thuế tương tợ. Điểm theo UIDIF (Unreported Income DIF, hay DIF đối với Lợi Tức Chưa Khai Trình) đánh giá tiềm năng có lợi tức chưa tường trình trong tờ khai thuế. Nhân viên của IRS sẽ lướt qua những tờ khai thuế nào có số điểm cao nhất, chọn một vài tờ để kiểm tra, và định rõ những hạng mục cần xem lại kỹ nhất trong các tờ khai đó.
  • Tập Đoàn Lớn - hàng năm IRS đều kiểm tra nhiều tờ khai thuế từ các tập đoàn lớn.
  • Đối Chiếu Thông Tin - Một số tờ khai thuế bị chọn kiểm tra vì tường trình của nơi trả tiền - chẳng hạn như Mẫu W-2 từ hãng sở hay Mẫu 1099 khai trình tiền lời từ ngân hàng - không tương xứng với lợi tức đã báo cáo trên tờ khai thuế.
  • Những Kiểm Tra Liên Quan - Tờ khai thuế cũng có thể bị chọn kiểm tra khi liên quan đến các vấn đề hay giao dịch với những người đóng thuế khác, chẳng hạn như nơi hợp tác thương mại hoặc nhà đầu tư, nếu tờ khai thuế của những nơi này bị chọn để kiểm tra.
    • Lý do khác - Các văn phòng trong khu vực có thể chọn tờ khai thuế cần kiểm tra khi có liên quan đến những đề án tuân hành tại địa phương. Các đề án này đòi hỏi phê chuẩn quản lý ở cấp cao hơn và đề cập đến những lĩnh vực như hoạch định tuân hành tại địa phương, người khai thuế thuê, hoặc phân vùng đặc thù trên thị trường.

Có thể kiểm tra qua bưu tín hoặc thông qua chất vấn trực tiếp và xem lại hồ sơ của người đóng thuế. Có thể chất vấn tại văn phòng IRS (kiểm tra trong văn phòng) hay ở nhà, tại chỗ làm của người đóng thuế, hoặc trong văn phòng kế toán (kiểm tra tại hiện trường). Người đóng thuế có thể ghi âm buổi chất vấn, với điều kiện là phải báo trước cho IRS biết. Nếu thời gian, địa điểm hay phương thức do IRS chọn có điều gì không tiện lợi thì người đóng thuế có thể yêu cầu thay đổi, kể cả việc chuyển sang văn phòng IRS khác nếu người đóng thuế đã dọn đi hoặc hồ sơ thương mại đang ở đó.

Thư thông báo kiểm tra sẽ cho biết cần có những hồ sơ nào. Người đóng thuế có thể tự đảm đương mọi việc hoặc nhờ người khác đại diện hay đi chung. Nếu người đóng thuế vắng mặt thì người đại diện phải có văn bản ủy quyền thích hợp. Nhân viên kiểm tra sẽ trình bày lý do của bất cứ thay đổi nào đã nêu. Đa số người đóng thuế đều đồng ý với điều cần thay đổi, và quá trình kiểm tra chấm dứt ở mức này.

Page Last Reviewed or Updated: 02-Mar-2015