IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Soát Lại)

Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Soát Lại)
The Examination (Audit) Process

Ban Khiếu Nại... Giải Quyết Tranh Cãi Thuế Vụ
Appeals... Resolving Tax Disputes

Lo Liệu Chi Trả
Make a Payment

Chương Trình Trả, Thỏa Thuận Trả Góp
Payment Plan / Installment Agreement

Ðề Nghị Thỏa Hiệp là gì?
What is an Offer in Compromise?

Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS
Understanding Your IRS Notice or Letter

Hiểu Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang
Understanding a Federal Tax Lien

Page Last Reviewed or Updated: 23-Oct-2015