Kredi Enpo pou Timoun 2021 ak Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo — Sijè M: Kesyon Anpil moun poze sou Gad Pataje (Shared Custody)

A1. IRS la pral detèminen kiyès k ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo dapre enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo 2020 w lan, oswa deklarasyon 2019 la, si IRS la poko trete deklarasyon 2020 w lan. Oswa, si ou te reklame Kredi Enpo pou Timoun nan pou timoun ou an nan deklarasyon 2020 w lan, ebyen w ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Si lòt paran timoun ou an te reklame Kredi Enpo pou Timoun nan nan deklarasyon enpo 2020 li an, ebyen l ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo.

Si ou p ap kalifye pou reklame Kredi Enpo pou Timoun nan nan deklarasyon 2021 w lan (sa ki pou avril 2022 a), ebyen ou ta dwe ale sou sit entènèt IRS la pou ou itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) pou ou anile enskripsyon nan peman mansyèl yo. Resevwa peman mansyèl yo kounya ka vle di ou genyen pou ou ranbouse peman sa yo lè ou ranpli deklarasyon enpo w lan lòt ane. Si bagay yo chanje ankò epi ou gen dwa nan Kredi Enpo pou Timoun nan pou 2021, ou kapab reklame tout montan an nan deklarasyon enpo w lan lòt ane.

A2. Wi. Paske ou te deklare timoun ou an nan deklarasyon enpo 2020 w lan, IRS la ap debouse peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou ou otomatikman, menmsi ou konnen ou p ap deklare timoun ou an nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Lè ou ranpli deklarasyon enpo 2021 w lan (sa ki pou avril 2022 a), ou ka genyen pou ou ranbouse peman avans anplis Kredi Enpo pou Timoun nan ou gen dwa pou reklame nan deklarasyon sa. Yo ka pa kite w ranbouse yon pati oswa tout montan ki anplis lan si ou benefisye yon pwoteksyon ranbousman. Pou plis enfòmasyon konsènan pwoteksyon ranbousman, gade Sijè H: Rekonsilye Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun Ou yo nan Deklarasyon Enpo 2021 Ou an.

Si ou konnen ou p ap reklame Kredi Enpo pou Timoun nan deklarasyon 2021 w lan, ebyen ou ta dwe ale sou sit entènèt IRS pou ou itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP) pou ou anile enskripsyon nan peman mansyèl yo. Si bagay yo chanje ankò epi ou gen dwa pou Kredi Enpo pou Timoun nan pou 2021 an, ou kapab reklame tout montan an nan deklarasyon enpo w lan lè ou deklare lòt ane.

A3. Wi. W ap kapab reklame tout montan Kredi Enpo pou Timoun ou an nan deklarasyon enpo 2021 w lan menmsi lòt paran an ap resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Lòt paran an ta dwe anile enskripsyon nan peman avans yo, men desizyon li an p ap afekte posiblite ou pou reklame Kredi Enpo pou Timoun nan.