Chanjman enpòtan ki fèt nan Kredi Enpo pou Timoun nan ap ede anpil fanmi jwenn peman avans kredi a apati sezon lete 2021 an. 

IRS ap peye mwatye montan total kredi a an peman mansyèl antisipe. W ap reklame lòt mwatye a lè ou fè deklarasyon enpo sou revni 2021 w lan.

 

Kòman Li Fonksyone

Itilize asistan an pou:

  • Verifye si ou ka kalifye pou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo

Sa Ou Bezwen

  Deklarasyon enpo ou te fè an 2020 an, oswa nan 2019 la si ou pa t deklare nan 2020.

Si ou pa gen yon kopi deklarasyon an, men ou konnen kondisyon fiskal ou ak kantite timoun kalifye ou te deklare, ou ka anmezi pou kalkile total revni nan deklarasyon enpo w la pou w reponn tout kesyon yo. Ou ka itilize sa ki annapre a pou fè kalkil yo:

  • Deklarasyon revni yo tankou W-2s ak 1099s
  • Montan tout depans oswa ajisteman nan revni ou

Sekirite ak Konfidansyalite Ou

Asistan Kalifikasyon pou Kredi Enpo pou Timoun nan pa mande ou pou ou bay enfòmasyon sansib ou tankou non ou, nimewo Sekirite Sosyal ou, adrès ou oswa nimewo kont labank ou.

Enfòmasyon ou rantre nan Asistan Kalifikasyon an p ap anrejistre.