Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Kisa pou m fè pou renouvle ITIN mwen?

Ou dwe soumèt yon Fòmilè W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS okonplè, ak tout dokiman idantifikasyon egzijib yo bay IRS. Ou pa bezwen yon deklarasyon enpo pou yon aplikasyon renouvèlman, sepandan si w oblije fè yon deklarasyon enpo ou dwe soumèt deklarasyon enpo a ansanm avèk aplikasyon renouvèlman an pou anpeche yon reta nan ranbousman w lan. Tout manm fanmi yo te bay yon ITIN ka soumèt yon Fòmilè W-7 menm lè.

Asire w ke ou anekse tout dokiman idantifikasyon ki egzijib yo. Y ap aksepte sèlman dokiman idantifikasyon orijinal oswa kopi sètifye dokiman yo ki soti nan ajans ki emèt yo a.

Gade nan seksyon Kesyon Moun Poze Souvan a konsènan ekspirasyon ITIN yo.

Ki kote pou mwen aplike pou m renouvle ITIN mwen?

Opsyon 1

Poste Fòmilè W-7, deklarasyon enpo, prèv sou idantite ak dokiman estati kòm etranje yo nan:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

W ap soumèt yon deklarasyon enpo nan adrès ki make anlè a, yon fwa, lè w soumèt Fòmilè W-7 la pou jwenn yon ITIN. Nan ane apre yo, lè w ap gen yon ITIN, w ap soumèt Fòmilè 1040, 1040A, ak 1040EZ jan yo mande l la sou enstriksyon nan fòmilè a. N ap retounen dokiman idantifikasyon w yo sou 60 jou. Voye aplikasyon w lan bannou bonè pou evite reta nan tretman pwochen deklarasyon enpo w la.

Opsyon 2
Aplike pou yon ITIN an pèsòn atravè sèvis yon Ajan Sètifye IRS otorize pou Aksepte Aplikasyon. Sa pral evite ke w poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Opsyon 3
Pran yon randevou nan yon Sant Asistans pou Kontibyab IRS ke yo deziyen. Sa pral evite tou ke w poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Apre yo fin trete dosye w la, IRS pral emèt yon ITIN pa lapòs.