Kisa pou m fè pou renouvle ITIN mwen?

Ou dwe soumèt yon Fòmilè W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS konplè, ak tout dokiman idantifikasyon ki obligatwa yo bay IRS. Si w ap renouvle yon ITIN ou genyen deja, ou ka soumèt  aplikasyon pou renouvèlman Fòm W-7 ou an (san ou pa fè yon deklarasyon enpo) imedyatman. Mari/Madanm ak Depandan ki renouvle ITIN yo dwe sou yon lis k ap atache ak deklarasyon enpo federal Etazini avèk orè oswa fòm ki pou avantaj fiskal ki apwopriye a. Si ou pa renouvle ITIN ekspire w la epi ou fè yon deklarasyon taks federal ameriken ak ITIN ekspire sa a, sa a kapab lakoz reta nan pwosesis deklarasyon taks ou a. Tout manm fanmi yo te bay yon ITIN ka soumèt yon Fòmilè W-7 menm lè.

Asire w mete tout dokiman idantifikasyon ki obligatwa yo jan yo endike l nan Règ Revize pou Aplikasyon an. Y ap aksepte sèlman dokiman idantifikasyon orijinal yo oswa kopi sètifye dokiman yo ki soti nan ajans ki bay yo a.

Gade nan seksyon Kesyon Moun Poze Souvan an konsènan ekspirasyon ITIN yo.

Ki kote pou mwen aplike pou m renouvle ITIN mwen?

Opsyon 1

Voye pa lapòs Fòmilè W-7, deklarasyon enpo, prèv sou idantite ak dokiman kondisyon kòm etranje yo nan:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

N ap retounen dokiman idantifikasyon w yo sou 14 semèn. Voye aplikasyon w la ban nou bonè pou evite reta nan tretman pwochen deklarasyon enpo w la.

Opsyon 2

Aplike pou yon ITIN an pèsòn atravè sèvis yon Ajan Sètifye IRS otorize pou Aksepte Aplikasyon (an anglè). Sa a pral evite w voye ba nou  dokiman idantifikasyon orijinal ou yo.

Opsyon 3

Pran yon randevou nan yon Sant Asistans pou Kontibyab IRS ke yo deziyen. Sa a pral evite tou w voye ba nou dokiman idantifikasyon original ou yo.

Apre yo fin trete dosye w la, IRS pral emèt yon ITIN pa lapòs.