Valide Deklarasyon Taks Elektwonik Ou an

Lè w prepare epi w depoze pwòp taks ou pa mwayen elektwonik, ou dwe siyen epi valide deklarasyon taks elektwonik ou a lè ou antre Revni An Gwo Ajiste (AGI) ou te gen ane avan an oswa PIN ou te Chwazi ou Menm ane avan an.

An jeneral, lojisyèl taks la rantre enfòmasyon an otomatikman pou kontribyab ki te fè l deja. Si se premye fwa w ap itilize yon lojisyèl la, w ap bezwen rantre enfòmasyon yo ou menm menm.

Gen plizyè fason ou kapab jwenn AGI ane pase w la:

Metòd prefere

Li toujou enpòtan pou w kenbe yon kopi deklarasyon taks ou.

  • Nan deklarasyon taks 2019 ou an, AGI w la se nan liy 8b sou Fòm 1040 lan li ye.
  • Si ane pase se yon preparatè taks ki te ede w, w ap bezwen l ba ou yon kopi deklarasyon taks ane pase a.
  • Si se menm lojisyèl pou preparasyon taks ane pase a w ap itilize, lojisyèl la genyen deja deklarasyon ane pase w la disponib pou ou.
  • Si se pa menm lojisyèl preparasyon taks ane pase a w ap itilize, ou kapab ale nan lojisyèl ane pase a pou ou jwenn yon kopi elektwonik deklarasyon ane pase w la.
  • Si se premye fwa w ap deklare epi w gen plis pase 16 zan, antre zero pou AGI w.

Si w gen yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP) (pa mwayen CP01A oubyen Itilize yon Zouti IP PIN), antre li lè lojisyèl la endike w pou w fè sa. Sa ap sèvi pou verifye idantite w olye de AGI ane pase w la oswa PIN pa defo ane pase a. Apati mi-janvye 2021, ou ka chwazi antre nan pwogram IP PIN pa mwayen zouti elektwonik lan.

Lòt Metòd

Si w pa gen yon kopi deklarasyon taks ou, ou ka itilize zouti endepandan Pran Relve Taks ou pou ou ka jwenn yon Relve Deklarasyon Taks ki montre ou AGI ou.

  • Itilize Pran Relve Elektwonik pou w ka wè AGI w lamenm. Ou dwe reyisi ak pwosesis verifikasyon idantite Aksè Sekirize (an Anglè) a. Seleksyone Relve Deklarasyon Taks epi itilize sèlman lin pou antre ki di "Revni An Gwo Ajiste (Adjusted Gross Income)" a.
  • Itilize Resevwa Relve pa Lapòs oubyen rele 800-908-9946 si ou pa kapab rive pase Aksè Sekirize (an Anglè) a epi w bezwen mande pou yo voye pou ou yon Relve Deklarasyon Taks. Tanpri fè yon ti tann 5 a 10 jou pou ou jwenn li. Itilize sèlman lin aksè ki di "Revni An Gwo Ajiste (Adjusted Gross Income)" a.