Detèmine Estati Fiskal Etranje

Si w se yon moun vini (ou pa Ameriken), yo konsidere w pou yon etranje ki pa rezide (an Anglè) sof si ou reyise pase youn nan de (2) tès. Ou se yon etranje rezidan (an Anglè) Ozetazini pou rezon taks si ou satisfè kondisyon pase egzamen pou kat vèt la (an Anglè) oubyen egzamen prezans konsiderab la (an Anglè) nan kalendriye ane a (Premye Janvye-31 Desanm).

Men kèk règleman pou detèmine Date Rezidans lan Kòmanse ak Dat Li Fini (an Anglè) pou moun vini yo.

Nann kèk ka, moun vini yo ka jwenn pèmisyon pou fè chwa ki double egzamen kat vèt la ak egzamen Prezans konsiderab la, konsa:

Li posib nan menm ane a pou w se yon etranje ki pa rezide epi yon etranje rezidan. Sa rive pi souvan nan ane ou antre oubyen ou kite Etazini. Nan ka sa a, you ka chwazi pou yo trete kòm yon Etranje ki genyen Estati Doub pou ane taksab sa a epi tou kòm yon etranje rezidan pou ane taksab k ap vini an, si w reyisi deseri egzamen. (Al konsilte seksyon "Etranje Estati Doub yo" – "Chwa Premye Ane a " nan Piblikasyon 519, Gid Taks Etazini pou Etranje (an Anglè).)

Yon etranje rezidan yo mande pou presize Rezidans li Ozetazini nan objektif pou l jwenn avantaj konvansyon fiskal li ak yon peyi etranje dwe ale konsilte Sètifikasyon Rezidans Ozetazini pou Rezon Konvansyon Fiskal (an Anglè).