Enfòmasyon jeneral sou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks yo (ITIN an angle)

Kisa yon ITIN ye? (What is an ITIN?)
Yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN), se yon nimewo otorite fiskal peyi Etazini (IRS) bay pou jere taks pèsonèl yo. Se yon nimewo ki gen nèf chif ki toujou koumanse ak 9, epi katriyèm ak senkyèm chif yo varye ant 70 e 88. Koumanse ak dat 12 avril 2011, limit sa te vin ogmante pou enkòpore chif 900-70-0000 a 999-88-9999, 900-90-0000 jis 999-92-9999 e 900-94-0000 jis 999-99-9999. ITIN la, se yon nimewo IRS bay tout moun ki dwe gen yon nimewo idantifikayon peyè taks, men ki pa genyen e ki pa gen dwa resevwa yon Nimewo Sekirite Sosyal (NSS) de Administrasyon Sekirite Sosyal la (ASS).

Yon moun resevwa  ITIN li kelkanswa kondisyon imigrasyon li, paske ni rezidan, ni sa ki pa rezidan ka gen pou soumèt yon deklarasyon taks dapre Internal Revenue CodeEtazini (Kòd Taks la).

Endividi yo gen oblilgasyon pwodui e soumèt  yon deklarasyon taks federal  ki valid si yo vle resevwa yon ITIN, amwens gen kèk restriksyon.

Kisa yo fè ak yon ITIN? (What is an ITIN used for?)
Yo sèvi ak ITIN lan pou deklarasyon taks federal yo sèlman; li pa fèt pou sèvi pou okenn lòt bagay. IRS bay ITIN lan pou ede moun respekte lwa Etazini yo sou taks e pou kreye yon bon jan sistèm pou ekzamine ak verifye deklarasyon taks yo ak pou wè kouman pou peye moun ki pa gen dwa resevwa Nimewo Sekirite Sosyal. (NSS)   

Yon ITIN pa:

  • Bay otorizasyon  pou travay nan peyi Etazini
  • Bay moun dwa pou resevwa benefis  Sekirite sosyal la
  • Bay depandan konpetans pou li jwenn kredi pou taks ki soti nan reset li resevwa pou travay li.

Kilès ki bezwen yon ITIN? (Who needs an ITIN?)
IRS voye ITIN  lan bay etranje ak lòt moun  ki gen obligasyon pou yo soumèt yon deklarasyon taks, men pa gen kalite pou resevwa yon NSS. Yon etranje ki pa rezidan,  ki pa gen dwa resevwa yon NSS, men ki fèt pou fè deklarasyon taks li sèlman pou reklame yon ranbousman pou taks  dapre dispozisyon Trete Etazini sou taks, bezwen yon ITIN.

Men ekzanp lòt moun ki fèt pou gen yon ITIN:

  • Yon etranje ki pa rezidan e ki fèt pou soumèt yon deklarasyon taks;
  • Yon rezidan peyi Etazini (dapre kantite jou li nan peyi Etazini) k ap soumèt deklarasyon taks li;
  • Yon depandan osnon yon moun ki marye ak yon sitwayen/rezidan;
  • Yon depandan osnon yon moun ki marye ak etranje ki pa rezidan, men gen viza.

Kouman pou m fè konnen si mwen bezwen yon ITIN? (How do I know if I need an ITIN?)
Si w pa genyen yon NSS e ou pa gen kalite pou resevwa yon NSS, men ou blije prezante yon nimewo idantifikasyon pou taks federal, osnon soumèt yon deklarasyon pou taks federal, se pou ranpli yon aplikasyon pou jwen yon ITIN.

Si w ap tann repons pou yon aplikasyon ou fè pou yon ITIN, pinga soumèt Fòmilè W-7. Konplete Fòmilè W-7 la sèlman si Administrasyon Sekirite Sosyal la (ASS) fè w konnen yo pa ka ba w yon NSS.

Pou w ka gen yon NSS, konsilte Fòmilè SS-5, Aplikasyon pou Kat Sekirite Sosyal. Pou jwenn Fòmilè SS-5 osnon pou konnen si w gen dwa gen yon NSS, ale nan Social Security Administration oubyen kontakte yon biwo NSS. Dapre lalwa, yon etranje paka gen alafwa yon ITIN ak yon NSS. 

IRS ap ekzamine deklarasyon ki montre NSS yo osnon ITIN yo nan seksyon kote fòmilè taks yo mande NSS. IRS pa aksepte ankò e p ap ekzamine fòmilè ki montre “SSA”, “205c”, “aplike pou”, “NRA”, seksyon ki pa make anyen etc.

Kouman pou m aplike pou yon ITIN? (How do I apply for an ITIN?)
Itilize dènye revizyon fòmilè W-7,  Aplikasyon pou yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè taks (Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number PDF) pou mande yon nimewo. Tache yon deklarasyon  taks federal, amwens ke ou jwenn yon ekzanpsyon;  ajoute  yon pyès idantite original pa w, osnon kopi sètifye ki pote  non enstitisyon ki bay dokiman an, epi dokiman ki montre se etranje ou ye.

Poutèt w ap soumèt yon deklarasyon taks ki tache nan aplikasyon w pou ITIN, ou pa dwe voye deklarasyon w lan nan adrès ki endike nan enstriksyon nan Fòmilè 1040, 1040A osnon 1040EZ. Voye deklarasyon w lan pito, ansanm ak Fòmilè W-7 ak prèv idantite w  ak dokiman sou kondisyon etranje w nan adrès sila:

     Internal Revenue Service
     Austin Service Center
     ITIN Operation
     P.O. Box 149342
     Austin, TX 78714-9342

Pou ranpli aplikasyon an, ou ka itiize sèvis  yon Ajan IRS ki otorize pou aksepte (Acceptance Agent) aplikasyon an; osnon, ou ka vizite  yon Sant Asistans pou Peyè Taks yo (Taxpayer Assistance Center) olye ou voye  enfòmasyon an pa  lapòs bay IRS nan Austin. Sant Asistans pou Peyè Taks yo (SAPT) nan peyi Etazini  bay moun sèvis dirèk  ak aplikasyon ITIN yo sou randevou sèlman. Se Sèvis ITIN IRS la nan Austin ki voye nimewo yo pa  lapòs.  

Kilè pou mwen mande yon ITIN? (When should I apply for an ITIN?)
Ou dwe konplete  fòmilè W-7, yon fwa ou pare pou soumèt deklarasyon taks ou, paske w ap gen pou tache deklarasyon nan aplikasyon w.

Si w benefisye youn nan ekzanpsyon ki gen pou wè ak obligasyon pou soumèt deklarasyon w lan, prezante  Fòmilè W-7, ansanm ak dokiman ki pwouve idantite w ak kondisyon etranje w. Ou gen obligasyon tou pou ajoute tout lòt dokiman adisyonèl ki montre ou kalifye pou yon ekzanpsyon sa a, touswit apre ou fin detèmine ekzanpsyon an kouvri w.

Ou kapab aplike pou ITIN nenpòt kilè pandan ane a. Men, si deklarasyon taks  ou tache nan fòmilè  W-7 soumèt apre dat li te sipoze rive a, ou ka dwe enterè osnon ou ka sanksyon kont ou. Ou ta dwe  soumèt  deklarasyon w pou ane sa a nan dat  li dwe rive pou  pa tonbe nan sityasyon sa a.

Ki bò mwen ka jwenn asistans pou aplikasyon ITIN mwen an? (Where can I get help with my ITIN application?)
Ou ka rele gratis nimewo IRS la nan:  1-800-829-1040 si se nan Etatzini ou ye. Si w pa nan peyi a, rele 267-941-1000 (li pa gratis) pou enfòmasyon ak asistans pou konplete Fòmilè W-7 ak deklarasyon taks ou, osnon pou tcheke ki kote aplikasyon w lan ye sis semen apre ou voye Fòmilè W-7 ou ale.

Gen asistans ki disponib tou  nan diferan  Sant Assistans pou Peyè Taks (Taxpayer Assistance Centers) nan Etazini pou ede  moun ak aplikasyon ITIN yo sou randevou sèlman. Ou ka itilize tou sèvis yon Ajan Akseptasyon (Taxpayer Assistance Centers) an otorize. 

Kouman e kilè mwen ka resevwa ITIN mwen an? (How and when can I expect to receive my ITIN?)
Si w kalifye pou resevwa yon ITIN e aplikasyon w lan konplè, w ap resevwa yon lèt IRS k ap voye ba w nimewo idantifikasyon  taks ou, anjeneral nan sèt semen. Si w pa resevwa ITIN  w la osnon yon lòt kominikasyon nan sèt semen apre ou fin soumèt aplikasyon w lan, rele IRS gratis nan nimewo 1-800-829-1040 pou mande nan ki pwen  aplikasyon an ye si se Etazini ou ye. Si ou pa Etazini, rele 267-941-1000 (li pa gratis).

Pou plis enfòmasyon, tanpri tcheke paj: Kesyon yo mande toutan (Frequently Asked Questions).