Kesyon ki poze anpil sou pwosedi atyalize ITIN yo

Poukisa IRS ap chanje pwosedi pwogram ITIN lan?
Seksyon 203 nan Lwa sou Pwoteksyon Ameriken kont Ogmantasyon Enpo (Protecting Americans from Tax Hikes Act, PATH), ane 2015 lan, Pub. L. 114-113, div. Q, yo te pwomilge nan dat 18 Desanm 2015 lan, modifye seksyon 6109 nan Kòd Revni Entèn (Internal Revenue Code), epi lè sa fèt, li pote deseri chanjman konsiderab nan pwogram Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl la (ITIN).

Pou plis toujou, tanpri gade nan Kesyon Yo Poze Souvan sou Ekspirasyon ITIN.


Ki diferans ki genyen ant yon dokiman “sètifye” " ak yon dokiman “notarye”? 
Yon dokiman sètifye, se youn ke Ajans lan pwodui e sètifye kòm kopi otantik yon dokiman orijinal ki pote mak ofisyèl Ajans la. Dokiman sa a yo ap aksepte. Yon dokiman notarye, se yon dokiman ke peyè taks la pote bay yon notè piblik ki temwen siyati dokiman ofisyèl la e li mete mak li pou sètifye dokiman sa a, se yon pyès valid. Dokiman sa yo p ap aksepte pou fè aplikasyon ITIN. N ap fè remake gen kèk aplikè ki jwenn ezanksyon pou chanjman sa.


Kilè nouvo chanjman nan pwogram sa ap vin valid?
Chanjman sa yo ap vin valid pou tout novo aplikasyon ki soumèt nan 1e oktòb 2016, osnon apre dat sa a.
 

Eske piblikasyon IRS (e.g., 1915, 4520 or 4327), osnon fòmilè ak enstriksyon sou chanjman sa yo ap parèt nan nouvo kondisyon yo? Si wi, kilè y ap chanje e kilè y ap disponib pou piblik la?
Tout piblikasyon, fòmilè, ak enstriksyon ap chanje pou montre nouvo politik la.


Eske peyè taks yo ap kapab soumèt Aplikasyon Fòmilè W-7applications (ak dokiman orijinal la) nan yon Sant Asistans IRS pou peyè taks?
Wi. Aplikè primè, segondè ak depandan yo kapab soumèt yon Fòmilè W-7 direkteman (dokiman orijinal) nan Sant Asistans IRS pou peyè taks ki tabli pou sa. Sant sa yo ava sètifye sèlman dokiman orijinal ak kopi ke ajans ki bay paspò ak kat nasyonal idantifikasyon an sètifye.

Sèvis nan Sant sa yo disponib sou randevou sèlman. Rele nimewo sila: 844-545-5640. Konsilte IRS. Gov pou jwenn yon lis Sant Asistans IRS ki ofri sèvis pou sètifye dokiman ITIN.
 

Ki dokiman ki akseptab? 
Konsilte enstriksyon sou Fòm W-7 (an Anglè). Enstriksyon sa yo bay yon lis 13 dokiman ki akseptab. 

Eske IRS ap retounen dokiman original mwen yo? Konben tan sa ap pran anvan mwen jwenn yo? 
IRS mete sou pye yon pwosedi pou asire tout dokiman retounen bay mèt yo. Dokiman orijinal ak dokiman sètifye yo ava retounen pa lapòs bay aplikè yo nan adrès yo te mete sou aplikasyon an, dapre lapòs estanda Etazini nan 60 jou, yon fwa Fòmilè W-7 fin resevwa e ekzamine.
 

Kilès pou m kontakte si mwen pa resevwa dokiman yo nan peryòd sa a? 
Si w pa resevwa dokiman original yo nan 65 jou apre ou voye dokimantasyon an bay IRS, ak 5 jou pou resevwa resi lapòs la, rele nimewo sila: 1-800-908-9982 (Etazini sèlman ) osnon nimewo entènasyonal: 1-267-941-1000 (nimewo sa a pa gratis).


Eske mwen gen lòt chwa si mwen pa vle voye dokiman orijinal mwen genyen yo, tankou paspò mwen? 
Olye nou voye dokimantasyon orijinal yo, aplikè primè, segondé ap kapab chwazi pou yo itilize yon CAA ak yon Sant asistans byen presi. Yon aplikè depandan kapab gen yon paspò, yon kat nasyonal idantifikasyon osnon yon batistè ke yon Sant asistans sètifye (anvan ou vizite, al konsilte pou wè si (Sant lokal ou a bay sèvis sa a); men, tout lòt dokimantasyon (orijinal osnon kopi sètifye ki soti nan yon Ajans) dwe al jwenn IRS pa lapòs.  


Si mwen pa ka jwenn dokiman mwen bezwen pou m aplike pou yon ITIN, eske mwen kapab apike pou yon nimewo Sekirite sosyal? 
Si w kalifye pou yon nimewo Sekirite sosyal, ou pa dwe aplike pou yon ITIN.
 

Eske Konsila osnon ambasad peyi mwen kapab sètifye dokiman mwen? 
Ou kapab nan kondisyon pou mande yon kopi sètifye dokiman nan yon anbasad osnon yon konsila, men, sèvis sa yo ka varye ant chak peyi; se pou sa nou rekòmande w pou kontakte konsila osnon anbasad ou pou jwen enfòmasyon pi presi.


Eske CAA ak AA yo kapab soumèt toujou Fòmilè W-7 bay IRS pou peyè taks yo? 
Wi. CAA ak AA yo kapab soumèt toujou Fòmilè W-7 nan non kliyan yo. CAA yo gen otorizasyon pou yo itilize Fòmilè W-7 (COA) pou sètifye ke yo ekzamine e verifye dokimantasyon orijinal la osnon kopi sètifye yo ki gen orijin yo nan ajans kote dokiman yo soti, nan yon videyo osnon nan yon entèvyou elektronik. CAA yo dwe gen dokiman orijinal sètifikasyon an pandan entèvyou a, pou yo kapab ekzamine aspè sekirite yo e otantifye dokiman yo. CAA yo fèt pou soumèt kopi dokiman yo revize ansanm ak Fòmilè W-7 (COA). Pou depandan yo, CAA gen otorizasyon pou yo sètifye paspò ak batistè yo. Pou tout lòt dokiman, ou fèt pou tache dokiman orijinal yo osnon kopi sètifye ki soti nan ajans la.