limit 401(k) ogmante a $23,000 pou 2024 a, limit IRA a pase a $7,000

IR-2023-203, 1ye novanm 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn te anonse jodi a, montan patikilye yo kapab kontribye nan plan 401(k) yo a an 2024 la te ogmante a $23,000, soti nan $22,500 pou 2023 a.

Jodi a, IRS te pibliye tou konsèy teknik konsènan tout ajisteman sou pri lavi a ki afekte limit dola pou plan pansyon ak lòt atik ki gen rapò ak retrèt pou ane fiskal 2024 lan nan Avi 2023-75 (an anglè) PDF.

Chanjman prensipal ki anonse pou 2024

Limit kontribisyon yo pou anplwaye ki patisipe nan plan 401(k), 403(b) yo, ak majorite plan 457 yo, ansanm ak Plan Epay Retrèt gouvènman federal la ogmante a $23,000, soti nan $22,500.

Limit sou kontribisyon anyèl nan yon IRA te ogmante a $7,000, sou $6,500 li te ye a. Limit kontribisyon pou ratrapaj IRA pou moun ki gen laj 50 an oswa plis yo te amande anba Lwa SECURE 2.0 (SECURE 2.0) 2022 a pou enkli yon ajisteman pri lavi anyèl men rete $1,000 pou 2024.

Limit kontribisyon ratrapaj pou anplwaye ki gen laj 50 an oswa plis ki patisipe nan plan 401(k), 403(b) yo, ak pifò plan 457 yo, ansanm ak Plan Epay Retrèt Gouvènman federal la rete $7,500 pou 2024. Pa konsekan, patisipan ki nan plan 401(k), 403(b), ak majorite plan 457 yo, ansanm ak Plan Epay Retrèt gouvènman federal la ki gen 50 lane ak plis, kapab kontribye jiska $30,500 apati 2024. Limit kontribisyon ratrapaj pou anplwaye 50 an oswa plis ki patisipe nan plan SIMPLE yo rete $3,500 pou 2024.

Echèl revni pou detèmine elijibilite pou fè kontribisyon dediktib nan Plan Retrèt Endividyèl tradisyonèl yo (IRA yo), pou kontribye nan Roth IRA yo, epi pou reklame Kredi Epay la, tout te ogmante pou 2024 la.

Kontribyab yo kapab dedui kontribisyon nan IRA tradisyonèl si yo reponn ak yon seri kondisyon. Si pandan ane a, swa kontribyab la oubyen mari oswa madanm kontribyab la te asire nan yon plan retrèt nan travay, dediksyon an ka diminye, oswa siprime ofiramezi, jiskaske li elimine, tou depann de kondisyon fiskal la ak revni a. (Si ni kontribyab la ni konjwen kontribyab la pa asire nan yon plan retrèt nan travay, dediksyon an pap ka siprime ofiramezi.) Men echèl sipresyon ofiramezi yo pou 2024 la:

  • Pou kontribyab selibatè ki asire nan yon plan retrèt nan travay yo, echèl sipresyon ofiramezi a ogmante ant $77,000 ak $87,000, soti nan ant $73,000 ak $83,000 li te ye a.
  • Pou koup ki marye k ap deklare ansanm, si konjwen k ap fè kontribisyon an asire nan yon plan retrèt nan travay, echèl sipresyon ofiramezi a ogmante ant $123,000 ak $143,000, soti nan ant $116,000 ak $136,000 li te ye a.
  • Pou yon kontribitè IRA ki pa asire nan yon plan retrèt nan travay epi ki marye ak yon moun ki asire, echèl sipresyon ofiramezi a ogmante ant $230,000 ak $240,000, soti nan ant $218,000 ak $228,000 li te ye a.
  • Pou yon kontribyab ki marye k ap deklare apa epi ki asire nan yon plan retrèt nan travay li, fouchèt sipresyon ofiramezi a pap nan ajisteman kou lavi anyèl e l ap rete ant $0 ak $10,000.

Echèl sipresyon ofiramezi revni pou kontribyab k ap kontribye nan yon Roth IRA ogmante ant $146,000 ak $161,000 pou selibatè ak chèf fwaye, soti nan ant $138,000 ak $153,000 li te ye a. Pou koup marye k ap deklare ansanm, echèl sipresyon ofiramezi revni a ogmante ant $230,000 ak $240,000, soti nan ant $218,000 ak $228,000 li te ye a. Fouchèt sipresyon ofiramezi pou yon kontribyab ki marye k ap deklare apa epi k ap kontribye nan yon Roth IRA pap nan ajisteman kou lavi anyèl e l ap rete ant $0 ak $10,000.

Limit revni pou Kredi Epayan an (yo konnen tou sou non Kredi Kontribisyon Epay Retrèt) pou travayè ki gen revni ki fèb ak modere yo se $76,500 pou koup marye k ap deklare ansanm, sou $73,000 li te ye a; $57,375 pou chèf fwaye, sou $54,750 li te ye al epi $38,250 pou selibatè ak patikilye ki marye k ap deklare apa, sou $36,500 li te ye anvan an.

Montan patikilye yo kapab kontribye nan kont retrèt SIMPLE yo a ogmante a $16,000, sou $15,500 li te ye a.

Lòt chanjman ki fèt anba SECURE 2.0 yo, nan fason sa a:

  • Limit sou prim yo peye an rapò ak yon kontra anwite lonjevite ki kalifye a $200,000. Pou 2024, limit sa a rete $200,000.
  • Te ajoute yon ajisteman nan limit franchiz sou distribisyon charitab yo. Pou 2024, limit sa a ogmante a $105,000, soti nan $100,000.
  • Te ajoute yon limit dediktib pou yon chwa tretman inik nan yon distribisyon ki soti nan yon kont retrèt endividyèl fideyikomi an te fè dirèkteman bay yon antite ki gen enterè pataje. Pou 2024, limit sa a ogmante a $53,000, soti nan $50,000.

Plis detay sou sa yo ak lòt ajisteman pri lavi ki gen rapò ak retrèt pou 2024 yo nan Avi 2023-75 (an anglè) PDF, ki disponib sou IRS.gov.