Èd pou kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo: Alèt pou sezon fiskal la ak planifikasyon davans pou 2023

Kontribyab yo fè fas ak anpil pwoblèm akoz chanjman enpòtan ki fèt nan lwa fiskal yo nan 2021 an ak difikilte ki an rapò ak pandemi an yo kontinye ap rankontre. IRS la kontinye pataje dènye enfòmasyon yo pou moun k ap fè deklarasyon taks 2021 yo kounye a ak sila yo k ap planifye pou deklarasyon 2022 a yo pral depoze lòt ane ansanm avèk tout moun ki genyen deklarasyon taks ane pase yo k ap tann tretman IRS la.

N ap aktyalize paj sa a avèk alèt espesyal ki la pou ede tout moun, keseswa k ap prepare deklarasyon taks yo, oswa k ap tann tretman yon deklarasyon oswa yon ranbousman ak dènye mizajou sou lèt IRS yo, oswa avi yo. Mizajou ki fèt an dènye yo ap nan tèt paj sa a; IRS ap bay mizajou ki enpòtan yo atravè medya sosyal tou.

Mizajou yo

Mizajou 27 me

Mizajou sezon deklarasyon 2022

Nan fen sezon deklarasyon an, IRS resevwa plis pase 145 milyon deklarasyon taks sou revni endividyèl epi trete plis pase 140 milyon deklarasyon. Nan semèn k ap fini nan 20 me a (an anglè), IRS bay plis pase 96 milyon ranbousman ki gen vale depase 292 bilyon dola. Ranbousman mwayen an se 3 039 dola.

Rejis ekzèsis ane fiskal 2021 an genyen aktivite ajans lan ladan; IRS bay plis detay sou dènye done odit yo

IRS te bay Rejis (an anglè) ki detaye aktivite ajans lan pandan ane fiskal 2021 an (soti 1ye oktòb 2020 pou rive 30 sektanm 2021) ansanm avèk nouvo enfòmasyon sou dènye done odit yo. Anplis detay sou travay ki fèt pandan pandemi an, Rejis IRS la pou ane fiskal 2021 an genyen ladan 33 tablo ki bay detay sou yon varyete aktivite IRS, soti nan tretman deklarasyon, revni ki kolekte, ak ranbousman ki bay, pou ale nan kantite ekzaminasyon ki fèt ak montan taks adisyonèl ki rekòmande a, ansanm avèk enfòmasyon pèsonèl ak bidjè. Rejis la bay estimasyon atan sou aktivite IRS la depi sektanm 2021. Pou yon kontèks adisyonèl, IRS la te pibliye tou, an rapò ak sa, yon diskisyon ki pi long, sou dènye done odit yo (an anglè)PDF.

Nan dat 1ye jiyè, to enterè a monte a 5%

Apati 1ye jiyè 2022, to enterè (an anglè) IRS la ap 5% pa ane, li akimile chak jou. Jeneralman, sa se to ki akimile 1ye jiyè oswa apre, sou taks ki pa peye. Li se to nou peye sou ranbousman tou, nòmalman kote sa pran plis pase 45 jou pou trete deklarasyon an oswa reklamasyon ranbousman an. Pou plis detay sou enterè yo, gade Enterè sou Mank Pèman ak Pèman Depase yo.

Mizajou 13 me

Mizajou nan deklarasyon enfòmasyon 2020 yo

IRS te pibliye yon deklarasyon (an anglè) konsènan kesyon sou tretman deklarasyon enfòmasyon 2020 yo. Deklarasyon enfòmasyon yo pa deklarasyon taks, e yo se dokiman peyè tyès yo soumèt bay IRS la; se pa kontribyab ki soumèt yo. Kontribyab yo oswa peyè yo pat – e yo p ap – genyen penalite nan kad aksyon sa a.

Mizajou 6 me

IRS la pibliye yon gid pou rezidan Pòtoriko a reklame Kredi Taks pou Timoun nan

Sèvis Revni Entèn nan te bay direktiv pou yon seri moun nan Pòtoriko (an anglè) swiv pou yo kapab depoze ak reklame pèman Kredi Taks pou Timoun yo ke yo gen dwa pou yo resevwa dapre Lwa Plan Sovtaj Ameriken an.

Mizajou 4 avril

Mizajou pwovizwa nan pwosesis aplikasyon pou sètifika rezidans Ozetazini

IRS ap fè yon chanjman pwovizwa nan pwosedi pou Fòm 8802, aplikasyon pou sètifika rezidans Ozetazini, pou yon peryòd 2 lane. Nou kapab jwenn plis enfòmasyon sou Chanjman pwovizwa nan politik konsènan aplikasyon pou sètifika rezidans ozetazini pou yon peryòd 2 lane (an anglè).

Mizajou 22 mas

Yo rejte deklarasyon ki fèt pa vwa elektwonik yo akoz yon Fòm 8962 yo te manke

Y ap rejte deklarasyon taks ki fèt pa vwa elektwonik pou ane fiskal 2021 an si kontribyab la gen ekzijans pou li rekonsilye pèman avans kredi taks sou prim nan sou Fòm 8962, Kredi Taks sou Prim nan, men li pa tache Fòm nan avèk deklarasyon taks la. Gade kòman ou kapab korije yon deklarasyon taks ou fè pa vwa elektwonik yo rejte akoz yon Fòm 8962 li manke (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Mizajou 16 mas

Sèvis Enfòmatik IRS la ap chèche plis pase 200 pwofesyonèl teknoloji

Nan kad yon pi gwo efò rekritman n ap fè, IRS la gen plan pou li anplwaye plis pase 200 pwofesyonèl teknoloji pou ede ajans lan pi byen modènize teknoloji li a.

IRS la ap ofri travay pou moun ki fenk ap kòmanse ansanm avèk opòtinite karyè pou espesyalis nan enfòmatik ak sipèvizè ki gen eksperyans nan domèn devlòpman sistèm, achitekti, enjenri, sibèsekirite, operasyon enfòmatik, sèvis rezo ak sipò kliyan. Anplis, IRS ap chèche aplikan ki gen konesans sou nyaj (cloud), sekirite zero trust (zewo konfyans), platfòm antrepriz ki gen kòd ki fèb oswa ki pa gen kòd, entèlijans atifisyèl ak aprantisaj otomatik, oswa baz done NoSQL pami lòt teknoloji modèn ankò. Pou w konnen plis apwopo modènizasyon teknoloji IRS la ak dènye reyalizasyon ki fèt yo, ale sou IRS.gov/modernization (an anglè). Gade enfòmasyon pou laprès la (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Mizajou 15 mas

Alèt IRS pou yon seri antrepriz agrikòl ak lapèch: IRS okouran de yon pwoblèm lojisyèl tyès k ap afekte moun agrikilti ak moun lapèch kalifye yo k ap eseye depoze Fòm 7203 a pa vwa elektwonik. Akoz difikilte sa yo, Depatman Trezò ak IRS te bay Avi 2022-33 (an anglè)PDF, ki bay yon alèjman penalite pou moun agrikilti ak mun lapèch kalifye k ap depoze Fòm 7203 yo a si yo fè deklarasyon taks yo a pa vwa elektwonik epi peye tout taks yo dwe anvan 18 avril 2022, oswa anvan 19 avril 2022, pou moun agrikilti ak moun lapèch sa yo k ap viv nan Maine oswa Massachusetts. Sa pa afekte agrikiltè ak pechè ki te deklare anvan dat limit 1ye mas la, jan sa esplike nan enfòmasyon pou laprès (an anglè) sa a.

Mizajou 10 mas

IRS anonse nouvo travay yo

IRS la te fè konnen pou li ede sèvi kontribyab yo pandan sezon fiskal difisil sa a, l ap bay plis pase 5 000 travay nan sèvis li yo pou tretman sant ki nan Austin, na Texas; Kansas City, Missouri; ak Ogden nan Utah. IRS ap òganize yon seri evènman rekritman adistans epi an pèsòn kote l ap ekzamine cv yo epi ofri kandida ki kalifye yo travay sou plas.

Moun ki fenk anplwaye yo ka espere y ap kòmanse travay sou 30 a 45 jou apre yo fin jwenn travay la. Ale sou evènman IRS (an anglè) pou ou konnen kòman ou ka enskri nan evènman rekritman adistans ak an pèsòn yo.

IRS devwale vokal ak mesaj tèks wobo yo

IRS devwale vokal ak mesaj tèks wobo yo pou ede kontribyab yo avèk kesyon sou lakòlèk ak taks ki senp yo, pou bay sèvis pi rapid ak pou diminye kantite tan yo t ap gen pou tann. IRS la voye vokal ak mesaj tèks wobo yo an anglè ak an panyòl pou liy telefòn k ap ede kontribyab ki gen pwoblèm pèman taks yo oswa pwoblèm pou konprann yon avi IRS yo ta resevwa. Wobo yo disponib kounyea e yo kapab ede kontribyab yo nan: Kòman pou yo Fè Pèman Yon Sèl Kou; Repons pou Kesyon yo Poze Souvan yo; ak Klarifikasyon Avi Làkòlèk yo. Wobo ki ka jere sitiyasyon ki pi konplike yo ap vini annapre nan ane a. Ale nan enfòmasyon pou laprès la pou ou ka konnen plis toujou.

Mizajou 16 fevriye

IRS bay detay sou alèjman pou deklarasyon Anèks K-2 ak K-3: IRS pibliye yon enfòmasyon pou laprès (an anglè) ak nouvo kesyon yo poze souvan (an anglè) ki bay enfòmasyon jeneral ak plis detay sou yon seri patenarya moun ak Sosyete S ki kalifye pou eksepsyon deklarasyon 2021 an. Pou 2021 an, patenarya moun ak Sosyete S kalifye yo p ap genyen pou yo deklare nouvo anèks yo. Nou pran desizyon sa pou nou reponn ak kòmantè nou te resevwa nan men kominote fiskal la ak aktè nou yo. IRS ap bay tout detay yo sou alèjman sa a byento.

Mizajou 14 fevriye

IRS sispann plis pase yon douzèn avi otomatik, ansanm avèk sa ki an rapò ak lakòlèk: Nan efò n ap kontinye fè pou nou pote plis èd pou moun yo pandan peryòd sa a, IRS te sispann avi kòlèk otomatik yo bay nòmalman lè yon kontribyab dwe taks adisyonèl oswa pa genyen dosye deklarasyon taks ki fèt. Remake yo dwe bay anpil lòt avi IRS nan yon delè pou li valab dapre lalwa. IRS ankouraje sila yo ki genyen yon obligasyon pou deklare epi ki genyen pou fè yon deklarasyon ane pase oswa peye tout taks yo dwe pou yo fè sa san pèdi tan paske enterè yo ak penalite yo ap kontinye ogmante. Vizite IRS.gov pou opsyon pèman yo. Pou plis enfòmasyon sou avi ki sispann yo, gade IR-2022-31, IRS kontinye ap travay pou ede kontribyab yo; sispann voye lèt adisyonèl yo lapòs (an anglè).

Enfòmasyon jeneral pou sezon fiskal 2022 a

Dat limit taks 18 avril: Kontribyab ki dwe epi ki te rate dat limit deklarasyon 18 avril la ta dwe deklare kounye a pou redui penalite ak enterè. Pandan kontribyab nou dwe yon ranbousman yo p ap genyen penalite pou deklarasyon anreta, sila yo ki dwe epi ki te rate dat limit la san yo pat mande yon pwolongasyon ta dwe deklare san pèdi tan pou yo ka redui penalite ak enterè.

Fanmi ki pa dwe IRS la taks ka toujou fè deklarasyon taks 2021 yo a epi reklame Kredi Taks pou Timoun nan pou ane fiskal 2021 an nenpòt lè jiska 15 avril 2025, san okenn penalite. Ane sa a tou, se premye fwa nan listwa anpil fanmi ki gen timoun nan Pòtoriko ap kalifye pou yo reklame Kredi Taks pou Timoun nan (an anglè), ki te vin elaji pou bay jiska 3 600 dola pou chak timoun.

Pèman Kredi Taks pou Timoun yo: Moun ki te resevwa pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo an 2021 bezwen rasire yo si montan yo te resevwa byen antre nan deklarasyon taks 2021 an. Montan ki pa byen antre pou rapò pèman yo vle di IRS la ap pran plis tan pou analize deklarasyon taks la, sa k ap kreye yon reta ki pi long. Moun yo kapab verifye montan pèman yo sou Kont Anliy yo ki disponib sou IRS.gov. IRS la te voye lèt bay benefisyè montan pèman avans Kredi Enpo pou Timoun nan pa lapòs tou. Sepandan, yon gwoup kontribyab limite ka resevwa yon lèt ki genyen lis montan ki pa bon an. Ou kapab jwenn enfòmasyon sou kiyès ki ta ka resevwa yon lèt ki pa bon sou paj Relve IRS — Lèt sou Kredi Enpo pou Timoun yo (an anglè).

Kredi Ranbousman Rekiperasyon (yo rele tou, pèman relans oswa Pèman Enpak Ekonomik): Yo bay tout twazyèm Pèman Enpak Ekonomik yo deja. Moun yo ka reklame tout pèman relans yo gen dwa pou yo ki manke yo nan deklarasyon taks 2021 yo a kòm yon pati nan Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an. Moun k ap deklare pou yo jwenn pèman ki rete ta dwe rasire yo si montan yo te resevwa te byen antre nan deklarasyon taks la. Montan ki pa byen antre pou rapò pèman yo vle di IRS la ap pran plis tan pou analize deklarasyon taks la, sa k ap kreye yon reta ki pi long. IRS ap voye lèt bay benefisyè pèman yo konsènan montan pèman relans yo te resevwa yo pa lapòs. Moun yo kapab verifye montan pèman yo tou sou Kont Anliy yo ki disponib sou IRS.gov.

Deklarasyon si deklarasyon taks 2020 w lan toujou nan tretman: Pou moun ki gen deklarasyon taks 2020 yo ki poko trete, yo ta dwe depoze deklarasyon taks 2021 yo kanmenm. Sila yo, nan kategori sa a, k ap fè deklarasyon elektwonik, bezwen Revni An Gwo Ajiste yo, oswa AGI, nan dènye deklarasyon taks yo fè lè y ap fè deklarasyon elektwonik. Pou sila yo k ap tann deklarasyon taks 2020 yo fin trete, rasire nou pou nou antre 0$ (zewo dola) pou AGI ane pase a nan deklarasyon taks 2021 yo a. Vizite Valide Deklarasyon Taks Ou Fè pa Vwa Elektwonik la pou plis detay.

Estati envantè deklarasyon taks IRS ane pase yo: COVID-19 kontinye ap lakoz reta nan tretman kèk deklarasyon taks ak deklarasyon amande ane pase yo. Tanpri vizite paj Operasyon IRS yo Pandan COVID-19 la: Travay esansyèl misyon an ap kontinye (an anglè) pou ou konnen aktyèl estati envantè IRS la pou ane pase yo.

Fòm 1099-INT (an anglè): Kontribyab yo ta dwe rapòte enterè sou ranbousman pou chomaj yo, lòt pèman IRS yo antanke revni 2021. IRS te raple kontribyab ki te resevwa yon pèman enterè pou yon pwoblèm ki an rapò ak taks an 2021 yo ap bezwen rapòte li antanke revni nan deklarasyon taks yo.

Dapre lalwa, revni enterè gen taks sou yo, e sa gen ladan pèman IRS la bay yo. Pandan 2021 an, plizyè gwoup moun te ka tonbe nan kategori sa. Sa gen ladan moun ki te resevwa pèman ki an rapò ak ranbousman IRS bay sou revni chomaj oswa moun ki te resevwa enterè sou yon ranbousman taks. Nòmalman, IRS la gen ekzijans pou li peye enterè sou yon ranbousman si ranbousman an fèt apre yon peryòd legal 45 jou.

IRS ap voye yon Fòm 1099-INT bay tout moun ki resevwa enterè ki bay $10 total pou pi piti. IRS ap raple moun yo pou yo gade bwat postal yo pou Fòm 1099 yo, se pa sa k ap soti nan IRS sèlman, men sa lòt peyè voye tou. Akoz pwoblèm voye lapòs IRS la ak lòt faktè, kontribyab yo ka kontinye ap wè sa yo rive nan bwat postal yo jiska fevriye.