Èd pou kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo: Alèt pou sezon fiskal la ak planifikasyon davans pou 2023

Kontribyab yo fè fas ak anpil pwoblèm akoz chanjman enpòtan ki fèt nan lwa fiskal yo nan 2021 an ak difikilte ki an rapò ak pandemi an yo kontinye ap rankontre. IRS la kontinye pataje dènye enfòmasyon yo pou moun k ap fè deklarasyon taks 2021 yo kounye a ak sila yo k ap planifye pou deklarasyon 2022 a yo pral depoze lòt ane ansanm avèk tout moun ki genyen deklarasyon taks ane pase yo k ap tann tretman IRS la.

N ap aktyalize paj sa a avèk alèt espesyal ki la pou ede tout moun, keseswa k ap prepare deklarasyon taks yo, oswa k ap tann tretman yon deklarasyon oswa yon ranbousman ak dènye mizajou sou lèt IRS yo, oswa avi yo. Mizajou ki fèt an dènye yo ap nan tèt paj sa a; IRS ap bay mizajou ki enpòtan yo atravè medya sosyal tou.

Mizajou yo

Mizajou 27 oktòb

Founisè sèvis yo, ak lòt ankò ka resevwa Fòm 1099-K pou vant ki depase $600 nan kòmansman 2023

IRS te raple kontribyab k ap rantre lajan nan vann machandiz ak/oswa bay sèvis ka resevwa Fòm 1099-K (an anglè), Tranzaksyon pa mwayen Kat Pèman ak Rezo Tyès, pou tranzaksyon kat pèman ak tranzaksyon rezo pèman tyès ki depase $600 pou ane a.

Kontribyab ki nan zòn dezas ki deklare yo gen plis tan pou alèjman penalite COVID la

Kontribyab ki nan zòn ki nan deklarasyon dezas Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) lan genyen plis tan pou yo fè deklarasyon yo pou yo kalifye pou alèjman penalite a selon Avi 2022-36 (an anglè)PDF pou deklarasyon enpo 2019 ak 2020 yo a.

Ajisteman enflasyon enpo pou ane fiskal 2023

IRS te anonse ajisteman enflasyon enpo anyèl ane fiskal 2023 pou plis pase 60 dispozisyon fiskal, ansanm barèm to fiskal ak lòt chanjman fiskal. Pwosedi Revni 2022-38 (an anglè)PDF bay detay sou ajisteman anyèl sa yo.

Mizajou 14 oktòb

IRS ap voye lèt bay patikilye ak fanmi ki pat reklame avantaj fiskal ki enpòtan yo

IRS te voye lèt (an anglè) bay plis pase 9 milyon patikilye ak fanmi ki sanble kalifye pou yon pakèt avantaj fiskal enpòtan men ki pat depoze yon deklarasyon enpo sou revni federal 2021 pou yo reklame yo. Anpil nan gwoup sa a ka kalifye pou yo reklame yon pati oswa tout Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an, Kredi Enpo pou Timoun nan, Kredi Enpo sou Lajan yo Rantre ak lòt kredi toudepann de sitiyasyon pèsonèl ak familyal yo.

Pou ede moun yo reklame avantaj sa yo gratis, Deklarasyon Gratis ap rete disponib pandan yon mwa ankò ane sa a, jiska 17 novanm 2022.

Mizajou 6 oktòb

Rediksyon taks pou viktim siklòn Ian nan Kawolin di Nò ak Kawolin disid.

Viktim siklòn Ian nan Kawolin di Nò ak Kawolin disid kalifye pou rediksyon taks (an anglè) e kounye a yo gen jiska 15 fevriye 2023, pou yo ranpli plizyè deklarasyon taks sou revni federal patikilye ak biznis epi fè peman taks.

IRS mande kòmantè sou rekòmandasyon nan sa ki gen pou wè enèji k ap vini yo

Yo te pibliye sis (6) avi (an anglè) pou mande kòmantè sou diferan aspè ekstansyon ak amelyorasyon avantaj fiskal nan koze enèji Lwa sou Rediksyon Enflasyon an prevwa yo. IRS prevwa ke kòmantè yo pral ede ajans lan nan ekri rekòmandasyon pou reklame kredi enèji yo.

IRS mande pou moun ki enterese pou bay remak sou pwen ki nan avi yo, swiv enstriksyon ki nan avi yo pou yo reponn anvan 4 novanm 2022.

Mizajou 4 oktòb

Lèt 6534 IRS poste

IRS pral kòmanse voye lèt pa lapòs nan mwa Oktòb sou non Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid yo, pou pataje enfòmasyon sou kòman yo kapab jwenn asirans medikal ki sou Mache a. Y ap voye lèt yo pa lapòs bay yon seri moun byen presi pou enfòme yo ke yo ka elijib pou jwenn èd pou peye asirans sante a lè yo enskri sou sitwèb HealthCare.gov la.

Rediksyon taks pou viktim Siklòn Ian nan Florid

Viktim siklòn Ian nan Florid kalifye pou rediksyon taks (an anglè) e kounye a yo gen jiska 15 fevriye 2023, pou ranpli plizyè deklarasyon taks sou revni federal patikilye ak biznis epi fè peman taks.

Biwo Apèl IRS revize lèt kontak yo

Nan kad efò pou amelyore eksperyans kontribyab la, Biwo Apèl Endepandan IRS la ap adopte yon seri mezi enpòtan pou amelyore fason kontribyab yo entèraji ak kominike avèk IRS la pandan l ap revize premye lèt kontak yo (an anglè).

Biwo Apèl te fè de (2) revizyon enpòtan nan premye lèt kontak sa yo pou reponn kòmantè kontribyab yo ak pwofesyonèl yo.

Mizajou 21 sektanm

Gen taks sou remiz dèt ki mal fèt pou prè Pwogram Pwoteksyon Salè yo

IRS te pibliye yon rekòmandasyon (an anglè)PDF ki adrese move remiz dèt pou yon prè Pwogram Pwoteksyon Salè a (prè PPP). Dapre grekòmandasyon an, lè yon kontribyab fè remiz dèt pou yon prè sou fo deklarasyon oswa omisyon, kontribyab la pa gen dwa pou li retire remiz dèt la nan revni li epi li dwe mete nan revni li pòsyon lajan prè a li te remèt sou fo deklarasyon oswa omisyon yo.

Yo ankouraje kontribyab yo ki te resevwa yon move remiz pou prè PPP pou yo pran dispozisyon pou yo konfòme yo, pa egzanp, yo kapab ranpli deklarasyon amande ki gen ladan kantite lajan remiz prè a nan revni an.

Rediksyon taks pou viktim Siklòn Fiona nan Pòtoriko

Viktim Siklòn Fiona nan tout 78 minisipalite Pòtoriken yo kalifye pou rediksyon taks (an anglè) e kounye a yo gen jiska 15 fevriye 2023 pou yo ranpli plizyè deklarasyon taks sou revni federal patikilye ak biznis epi fè peman taks.

Mizajou enfòmasyon sou Kredi Taks pou Opòtinite Travay

IRS te mete ajou enfòmasyon sou Kredi Taks pou Opòtinite Travay (WOTC) (an anglè), ki disponib pou patwon ki anboche kategori travayè yo deziyen ki fè fas ak gwo difikilte pou travay. Pou patwon ki ap fè fas a yon mache travay ki sere, WOTC a ka kapab ede.

Mizajou 13 sektanm

IRS pibliye règleman pou kredi Kabiran Altènatif yo

IRS la te pibliye Avi 2022-39 (an anglè)PDF, ki bay règleman pou fè yon sèl reklamasyon pou kredi ak pèman ki otorize pou kabiran altènatif yo vann oswa yo itilize pandan premye, dezyèm, ak twazyèm trimès sivil ane 2022 a. Li pay enstriksyon tou pou kòman responsablite yon kontribyab pou taks dasiz ka redwi lè li reklame kredi pou melanj kabiran altènatif la ki otorize pou premye ak dezyèm trimès 2022 a. Kredi pou kabiran altènatif yo fè pati Lwa sou Rediksyon Enflasyon an.

Mizajou 2 sektanm

Deklarasyon IRS: IRS pran yon seri mezi imedya pou li adrese pwoblèm souzansanm fòmilè 990-T yo.

Toudènyeman, IRS la te dekouvri genyen yon seri done Fòmilè 990-T machin ka li (XML) yo mete disponib pou seksyon telechajman an mas sou sit Rechèch Òganizasyon ki Pa Peye Taks yo (TEOS) ki pat dwe vin piblik. Se sitou sila yo ki gen kapasite pou sèvi ak done machin ka li yo ki itilize seksyon sa a; lòt seksyon TEOS ki plis sèvi yo pa afekte.

IRS la te pran yon seri mezi imedya pou li adrese pwoblèm nan. Yo te retire fichye yo sou IRS.gov e y ap ranplase yo avèk fichye ki ajou nan pa lontan. Anplis, IRS la pral travay tou ansanm avèk kèk gwoup ki toujou ap sèvi avèk fichye yo pou li retire sa ki pa bon yo epi ranplase yo avèk vèsyon ki kòrèk yo lè yo disponib. IRS la pral kontakte tout deklaran ki afekte yo nan semèn k ap vini yo.

Fòmilè 990-T a se deklarasyon taks pou biznis antite ki pa peye taks yo sèvi a, tankou òganizasyon ki pa peye taks yo, antite gouvènmantal yo ak kont retrèt yo, pou deklare ak peye taks sou revni sou revni ki jenere apati yon seri envestisman oswa revni ki pa an rapò ak objektif ekzanpsyon yo.

IRS la gen ekzijans pou li divulge enfòmasyon sa piblikman pou òganizasyon 501(c)(3) yo; sepandan, yon seri menm enfòmasyon te pibliye pa erè pou yon souzansanm òganizasyon 501(c)(3) ki pa konsène nan zafè divilgasyon piblik. Men, nimewo Sekirite Sosyal, enfòmasyon detaye sou titilè kont yo oswa deklarasyon taks sou revni patikilye (Fòm 1040 yo) pa fè pati done yo. Nan kèk ka, done yo gen ladan yo non moun ak enfòmasyon kontak biznis yo.

IRS la ap kontinye analize sitiyasyon sa a.

Mizajou 24 dawout

Alèjman fiskal pou kovid: Alèjman sou penalite pou yon seri deklarasyon 2019 ak 2020 akoz pandemi an

Pou ede kontribyab k ap batay pandemi kovid-19 la te afekte yo, IRS pibliye yon Avi 2022-36 (an anglè)PDF ki bay alèjman penalite pou majorite moun ak biznis ki depoze yon seri deklarasyon 2019 oswa 2020 an reta

IRS la app ran tou yon mezi adisyonèl pou ede sila yo ki te peye penalite sa yo deja. Prèske 1,6 milyon kontribyab pral resevwa otomatikman plis pase 1,2 milya dola nan ranbousman oswa kredi. Anpil nan pèman sa yo ap fin fèt anvan fen mwa septanm nan.

Anplis alèjman li bay pou moun ak biznis pandemi an frape yo, mezi sa a pèmèt IRS la konsantre resous li yo sou tretman deklarasyon taks k ap soufri yo ak korespondans kontribyab yo epi sa ap ede li retounen nan operasyon nòmal li pou sezon deklarasyon 2023 a.

Pou kalifye pou alèjman sa a, tout deklarasyon taks elijib dwe fèt nan dat 30 sektanm 2022 oswa anvan sa.

Mizajou 19 dawout

Lwa sou Rediksyon Enflasyon

Pandan 10 lòt ane k ap vini yo, fon ki soti nan Lwa sou Rediksyon Enflasyon an ap ede IRS la nan plizyè domèn, tankou ajoute resous ki enpòtan non sèlman pou bouche fay nan zafè taks yo men tou pou pote bon jan amelyorasyon nan sèvis kontribyab yo ak nan teknoloji a.

Dispozisyon fiskal ki nan Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a kouvri anpil nouvèl lwa fiskal oswa lwa fiskal ki retabli k ap afekte patikilye ak biznis alafwa.

Yon dispozisyon, ki antre an vigè depi lwa a fin siyen, chanje règ elijibilite pou mande yon kredi enpo pou machin ki pwòp (an anglè).

Ap gen plis detay disponib sou machin ki pwòp yo ak lòt dispozisyon fiskal yo nan mwa k ap vini yo.

Mizajou 11 dawout

Alèjman fiskal pou Viktim nan Kentucky, Missouri ak St. Croix

Apre deklarasyon katastwòf resan Ajans Federal pou Jesyon Ijans lan te bay yo, IRS la te anonse kontribyab ki afekte nan yon seri zòn ap jwenn alèjman fiskal. Te gen deklarasyon katastwòf resan pou Kentucky (an anglè), Missouri (an anglè) ak St. Croix (an anglè). Kontribyab k ap viv nan zòn ki afekte yo ka kalifye pou alèjman fiskal, ansanm avèk yon dat limit deklarasyon pwolongasyon pou 15 novanm 2022.

Mizajou 27 jiyè

Avi sou Balans yo Dwe (CP-14)

Kèk pèman ki te fèt pou deklarasyon taks 2021 pat byen ale (an anglè) sou kont kontribyab jwent yo, epi kontribyab sa yo ap resevwa avi sou balans yo dwe (avi CP-14) ki pa bon oswa avi ki montre yon montan ki pa kòrèk.

Jeneralman, sa yo se pèman konjwen an (dezyèm konjwen ki nan lis la) fè sou yon deklarasyon konjwen ki fèt antanke marye atravè Kont Anliy yo. Gen lòt kontribyab ki pa nan kategori sa a sa ka afekte tou.

Okenn aksyon imedya, ni apèl telefòn p ap nesesè: Kontribyab ki resevwa yon avi epi ki te peye tout taks yo te dwe a epi atan, pa vwa elektwonik oswa pa chèk, pa ta dwe reponn avi a lè sa a. IRS la ap chèche pwoblèm nan e l ap bay yon mizajou pi bonè posib. Kontribyab ki te peye sèlman yon pati nan taks yo deklare yo dwe sou deklarasyon konjwen 2021 yo a, ta dwe peye balans ki rete a oswa swiv enstriksyon ki nan avi a pou yo chwazi yon plan vèsman oswa fè demann pou lòt mwayen lakòlèk.

Mizajou 30 jen

IRS ogmante opsyon vokal wobo yo pou yon sèvis pi rapid ak mwens tan datant

IRS ogmante opsyon vokal wobo yo (an anglè) pou ede kontribyab kalifye yo verifye idantite yo pi fasil lè y ap chwazi oswa modifye yon plan pèman pandan y ap evite tann pou plis tan.

Kontribyab kalifye ki rele sou liy apèl gratis Sistèm Lakòlèk Otomatik la (ACS) ak Jesyon Kont lan epi ki vle diskite sou opsyon plan pèman yo kapab otantifye oswa verifye idantite yo atravè yon pwosesis kreyasyon yon nimewo idantifikasyon pèsonèl (PIN). Kreye yon PIN se yon bagay fasil: Kontribyab yo ap bezwen fakti IRS yo a ki pi resan an ak kèk enfòmasyon pèsonèl de baz pou yo konplete pwosesis la.

Mizajou 22 jen

Deklarasyon IRS sou envantè a

IRS la angaje li pou li genyen envantè ki solid (an anglè) anvan fen ane sa a e li kontinye ap fè gwo pwogrè avèk deklarasyon taks ki poko trete yo. Sa rive posib gras ak yon seri mezi san presedan ajans lan adopte, e gwo efò sa yo pou ede kontribyab yo ap kontinye nan mwa k ap vini yo. Yè, IRS la te anonse tout tretman deklarasyon taks endividyèl orijinal epi ki san erè, yo te depoze nan 2021 an, ap fini semèn sa a.

IRS ap kontinye ak travay sou envantè deklarasyon taks yo

Apre anpil travay di pandan plizyè mwa pase yo, IRS te anonse tretman yon gwoup deklarasyon taks endividyèl enpòtan yo te soumèt pandan 2021 an ap fini nan fen semèn sa a (an anglè). Akoz pwoblèm ki an rapò ak pandemi an ak mank pèsonèl, IRS te kòmanse 2022 a avèk yon pi gwo envantè deklarasyon sou papye ak korespondans yo te voye nan 2021 an pase dabitid. IRS la pran yon seri mezi pou abòde pwoblèm nan, e ajans lan sou wout pou li fini tretman Fòm 1040 yo te premye soumèt (deklarasyon taks endividyèl ki san erè) li te resevwa an 2021 nan semèn sa a.

Mizajou 9 jen

Ogmantasyon to mileyaj la pou rès 2022 a

IRS te anonse yon ogmantasyon nan to mileyaj estanda opsyonèl la (an anglè) pou sis (6) dènye mwa nan ane 2022 a. Kontribyab yo ka itilize to mileyaj estanda opsyonèl yo pou yo kalkile depans dediktib pou itilizasyon yon otomobil nan kad biznis ak pou yon seri lòt rezon.

Pou sis (6) dènye mwa nan ane 2022 a, to mileyaj estanda pou vwayaj nan kad biznis ap 62,5 santim sou chak mil, swa 4 santim anplis to ki te an vigè nan kòmansman ane a. Nouvo to pou depans medikal oswa deplasman (disponib pou manm militè aktif ki an misyon) ap 22 santim pou rès ane 2022 a, swa 4 santim anplis to ki te an vigè nan kòmansman ane a. Nouvo to sa yo ap an vigè nan dat 1ye jiyè 2022. IRS te bay konsèy jiridik konsènan nouvo to yo nan Anons 2022-13.

Mizajou 3 jen

Pa tann pou w deklare: IRS ankouraje kontribyab yo pou yo deklare pa vwa elektwonik lè yo pare

IRS ap ankouraje sila yo ki genyen pou yo depoze deklarasyon taks 2021 yo a – ansanm avèk sila yo ki te fè yon demann pwolongasyon tan – pou yo depoze yon deklarasyon ki byen ranpli epi ki kòrèk pa vwa elektwonik pi bonè posib depi yo fin genyen tout enfòmasyon yo. Pa gen nesesite pou rete tann dat limit oktòb la.

Kontribyab ki te fè demann pou yon pwolongasyon genyen jiska 17 oktòb pou yo depoze deklarasyon taks yo a. Sepandan, si yon kontribyab genyen tout enfòmasyon ki nesesè pou yon deklarasyon ki kòrèk, sa kapab yon avantaj pou li si li deklare anvan ete a.

Deklare pa vwa elektwonik pi bonè posib tou, kapab ede kontribyab ki pat mande yon pwolongasyon epi ki te rate dat limit avril la evite plis penalite ak enterè si yo dwe taks.

IRS ap bay travay

Pou ranfòse mendèv li epi pi byen ede kontribyab yo ak biznis yo, IRS ap bay travay nan plizyè nan biwo li yo atravè tout peyi a sezon ete sa a.

IRS ap reyalize anpil evènman rekritman vityèl ak prezansyèl chak mwa. Seyans enfòmasyon ak fowòm sou travay sa yo bay yon apèsi sou pòs ki disponib yo. Pou plis enfòmasyon ak pou w enskri pou yon evènman, al gade Evènman IRS yo (an anglè).

Mizajou 13 me

Mizajou nan deklarasyon enfòmasyon 2020 yo

IRS te pibliye yon deklarasyon (an anglè) konsènan kesyon sou tretman deklarasyon enfòmasyon 2020 yo. Deklarasyon enfòmasyon yo pa deklarasyon taks, e yo se dokiman peyè tyès yo soumèt bay IRS la; se pa kontribyab ki soumèt yo. Kontribyab yo oswa peyè yo pat – e yo p ap – genyen penalite nan kad aksyon sa a.

Mizajou 6 me

IRS la pibliye yon gid pou rezidan Pòtoriko yo ka reklame Kredi Taks pou Timoun nan

Sèvis Revni Entèn nan te bay direktiv pou yon seri moun nan Pòtoriko (an anglè) swiv pou yo kapab depoze ak reklame pèman Kredi Taks pou Timoun yo ke yo gen dwa pou yo resevwa dapre Lwa Plan Sovtaj Ameriken an. Fanmi ki pa dwe IRS la taks kapab fè deklarasyon taks 2021 yo a epi reklame Krdi Taks pou Timoun nan pou ane fiskal 2021 an nenpòt lè jiska 15 avril 2025, san okenn penalite.

Mizajou 4 avril

Mizajou pwovizwa nan pwosesis aplikasyon pou sètifika rezidans Ozetazini

IRS ap fè yon chanjman pwovizwa nan pwosedi pou Fòm 8802, aplikasyon pou sètifika rezidans Ozetazini, pou yon peryòd 2 lane. Nou kapab jwenn plis enfòmasyon sou Chanjman pwovizwa nan politik konsènan aplikasyon pou sètifika rezidans ozetazini pou yon peryòd 2 lane (an anglè).

Mizajou 22 mas

Yo rejte deklarasyon ki fèt pa vwa elektwonik yo akoz yon Fòm 8962 yo te manke

Y ap rejte deklarasyon taks ki fèt pa vwa elektwonik pou ane fiskal 2021 an si kontribyab la gen ekzijans pou li rekonsilye pèman avans kredi taks sou prim nan sou Fòm 8962, Kredi Taks sou Prim nan, men li pa tache Fòm nan avèk deklarasyon taks la. Gade kòman ou kapab korije yon deklarasyon taks ou fè pa vwa elektwonik yo rejte akoz yon Fòm 8962 li manke (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Mizajou 16 fevriye

IRS bay detay sou alèjman pou deklarasyon Anèks K-2 ak K-3: IRS pibliye yon enfòmasyon pou laprès (an anglè) ak nouvo kesyon yo poze souvan (an anglè) ki bay enfòmasyon jeneral ak plis detay sou yon seri patenarya moun ak Sosyete S ki kalifye pou eksepsyon deklarasyon 2021 an. Pou 2021 an, patenarya moun ak Sosyete S kalifye yo p ap genyen pou yo deklare nouvo anèks yo. Nou pran desizyon sa pou nou reponn ak kòmantè nou te resevwa nan men kominote fiskal la ak aktè nou yo. IRS ap bay tout detay yo sou alèjman sa a byento.

Mizajou 14 fevriye

IRS sispann plis pase yon douzèn avi otomatik, ansanm avèk sa ki an rapò ak lakòlèk: Nan efò n ap kontinye fè pou nou pote plis èd pou moun yo pandan peryòd sa a, IRS te sispann avi kòlèk otomatik yo bay nòmalman lè yon kontribyab dwe taks adisyonèl oswa pa genyen dosye deklarasyon taks ki fèt. Remake yo dwe bay anpil lòt avi IRS nan yon delè pou li valab dapre lalwa. IRS ankouraje sila yo ki genyen yon obligasyon pou deklare epi ki genyen pou fè yon deklarasyon ane pase oswa peye tout taks yo dwe pou yo fè sa san pèdi tan paske enterè yo ak penalite yo ap kontinye ogmante. Vizite IRS.gov pou opsyon pèman yo. Pou plis enfòmasyon sou avi ki sispann yo, gade IR-2022-31, IRS kontinye ap travay pou ede kontribyab yo; sispann voye lèt adisyonèl yo lapòs (an anglè).

Enfòmasyon jeneral pou sezon fiskal 2022 a

Dat limit taks 18 avril: Kontribyab ki dwe epi ki te rate dat limit deklarasyon 18 avril la ta dwe deklare kounye a pou redui penalite ak enterè. Pandan kontribyab nou dwe yon ranbousman yo p ap genyen penalite pou deklarasyon anreta, sila yo ki dwe epi ki te rate dat limit la san yo pat mande yon pwolongasyon ta dwe deklare san pèdi tan pou yo ka redui penalite ak enterè.

Fanmi ki pa dwe IRS la taks ka toujou fè deklarasyon taks 2021 yo a epi reklame Kredi Taks pou Timoun nan pou ane fiskal 2021 an nenpòt lè jiska 15 avril 2025, san okenn penalite. Ane sa a tou, se premye fwa nan listwa anpil fanmi ki gen timoun nan Pòtoriko ap kalifye pou yo reklame Kredi Taks pou Timoun nan (an anglè), ki te vin elaji pou bay jiska 3 600 dola pou chak timoun.

Pèman Kredi Taks pou Timoun yo: Moun ki te resevwa pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo an 2021 bezwen rasire yo si montan yo te resevwa byen antre nan deklarasyon taks 2021 an. Montan ki pa byen antre pou rapò pèman yo vle di IRS la ap pran plis tan pou analize deklarasyon taks la, sa k ap kreye yon reta ki pi long. Moun yo kapab verifye montan pèman yo sou Kont Anliy yo ki disponib sou IRS.gov. IRS la te voye lèt bay benefisyè montan pèman avans Kredi Enpo pou Timoun nan pa lapòs tou. Sepandan, yon gwoup kontribyab limite ka resevwa yon lèt ki genyen lis montan ki pa bon an. Ou kapab jwenn enfòmasyon sou kiyès ki ta ka resevwa yon lèt ki pa bon sou paj Relve IRS — Lèt sou Kredi Enpo pou Timoun yo (an anglè).

Kredi Ranbousman Rekiperasyon (yo rele tou, pèman relans oswa Pèman Enpak Ekonomik): Yo bay tout twazyèm Pèman Enpak Ekonomik yo deja. Moun yo ka reklame tout pèman relans yo gen dwa pou yo ki manke yo nan deklarasyon taks 2021 yo a kòm yon pati nan Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an. Moun k ap deklare pou yo jwenn pèman ki rete ta dwe rasire yo si montan yo te resevwa te byen antre nan deklarasyon taks la. Montan ki pa byen antre pou rapò pèman yo vle di IRS la ap pran plis tan pou analize deklarasyon taks la, sa k ap kreye yon reta ki pi long. IRS ap voye lèt bay benefisyè pèman yo konsènan montan pèman relans yo te resevwa yo pa lapòs. Moun yo kapab verifye montan pèman yo tou sou Kont Anliy yo ki disponib sou IRS.gov.

Deklarasyon si deklarasyon taks 2020 w lan toujou nan tretman: Pou moun ki gen deklarasyon taks 2020 yo ki poko trete, yo ta dwe depoze deklarasyon taks 2021 yo kanmenm. Sila yo, nan kategori sa a, k ap fè deklarasyon elektwonik, bezwen Revni An Gwo Ajiste yo, oswa AGI, nan dènye deklarasyon taks yo fè lè y ap fè deklarasyon elektwonik. Pou sila yo k ap tann deklarasyon taks 2020 yo fin trete, rasire nou pou nou antre 0$ (zewo dola) pou AGI ane pase a nan deklarasyon taks 2021 yo a. Vizite Valide Deklarasyon Taks Ou Fè pa Vwa Elektwonik la pou plis detay.

Estati envantè deklarasyon taks IRS ane pase yo: COVID-19 kontinye ap lakoz reta nan tretman kèk deklarasyon taks ak deklarasyon amande ane pase yo. Tanpri vizite paj Operasyon IRS yo Pandan COVID-19 la: Travay esansyèl misyon an ap kontinye (an anglè) pou ou konnen aktyèl estati envantè IRS la pou ane pase yo.

Fòm 1099-INT (an anglè): Kontribyab yo ta dwe rapòte enterè sou ranbousman pou chomaj yo, lòt pèman IRS yo antanke revni 2021. IRS te raple kontribyab ki te resevwa yon pèman enterè pou yon pwoblèm ki an rapò ak taks an 2021 yo ap bezwen rapòte li antanke revni nan deklarasyon taks yo.

Dapre lalwa, revni enterè gen taks sou yo, e sa gen ladan pèman IRS la bay yo. Pandan 2021 an, plizyè gwoup moun te ka tonbe nan kategori sa. Sa gen ladan moun ki te resevwa pèman ki an rapò ak ranbousman IRS bay sou revni chomaj oswa moun ki te resevwa enterè sou yon ranbousman taks. Nòmalman, IRS la gen ekzijans pou li peye enterè sou yon ranbousman si ranbousman an fèt apre yon peryòd legal 45 jou.

IRS ap voye yon Fòm 1099-INT bay tout moun ki resevwa enterè ki bay $10 total pou pi piti. IRS ap raple moun yo pou yo gade bwat postal yo pou Fòm 1099 yo, se pa sa k ap soti nan IRS sèlman, men sa lòt peyè voye tou. Akoz pwoblèm voye lapòs IRS la ak lòt faktè, kontribyab yo ka kontinye ap wè sa yo rive nan bwat postal yo jiska fevriye.