IRS bay ajisteman pou enflasyon enpo pou ane fiskal 2023 a

IR-2022-182, 18 oktòb 2022

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan te anonse jodiya ajisteman enflasyon anyèl ane fiskal 2023 a pou plis pase 60 dispozisyon fiskal, pami yo barèm to enpo yo ak lòt chanjman fiskal. Pwosedi Revni 2022-38 (an anglè) PDF bay detay sou ajisteman anyèl sa yo.

Nouvo pou 2023

Lwa sou Rediksyon Enflasyon an te pwolonje yon seri alèjman fiskal ki an rapò ak enèji e li te endekse batiman komèsyal nan rezèv enèji yo pou enflasyon an apati ane fiskal 2023. Pou ane fiskal 2023 a, valè dola aplikab yo itilize pou detèmine alokasyon maksimòm dediksyon an se $0.54 ki ogmante a (men san depase $1.07) $0.02 pou chak pwen pousantaj kote gen sètitid ke depans anyèl total pou enèji ak elektrisite yo redwi ak yon pousantaj ki pi wo pase 25 pousan. Valè dola aplikab yo itilize pou detèmine montan dediksyon ogmante pou yon seri pwopriyete se $2.68 ki ogmante a (men san depase $5.36) $0.11 pou chak pwen pousantaj kote gen sètitid ke depans anyèl total pou enèji ak elektrisite yo redwi ak yon pousantaj ki pi wo pase 25 pousan.

Pwen enpòtan nan chanjman Pwosedi Revni 2022-38 yo

Ajisteman ane fiskal 2023 yo ki detaye anba a aplike jeneralman pou deklarasyon enpo 2024 yo.

Bagaj fiskal pou ane fiskal 2023 a ki enterese majorite kontribyab yo se montan dola sa yo:

 • Dediksyon estanda pou koup ki marye k ap deklare ansanm pou ane fiskal 2023 a monte a $27,700 sou $1,800 li te ye ane pase a. Pou kontribyab selibatè ak moun marye k ap deklare apa, dediksyon estanda a monte a $13,850 pou 2023 a, sou $900, epi pou chèf fwaye yo, dediksyon estanda a ap $20,800 pou ane fiskal 2023 a, sou $1,400 li te ye pou ane fiskal 2022 a.
 • To Majinal yo: Pou ane fiskal 2023 a, tòp to enpo a rete 37% pou kontribyab selibatè ki gen revni ki pi plis pase $578,125 ($693,750 pou koup marye k ap deklare ansanm).

  Lòt to yo se:
  • 35% pou revni ki depase $231,250 ($462,500 pou koup marye k ap deklare ansanm);
  • 32% pou revni ki depase $182,100 ($364,200 pou koup marye k ap deklare ansanm);
  • 24% pou revni ki depase $95,375 ($190,750 pou koup marye k ap deklare ansanm);
  • 22% pou revni ki depase $44,725 ($89,450 pou koup marye k ap deklare ansanm);
  • 12% pou revni ki depase $11,000 ($22,000 pou koup marye k ap deklare ansanm).

To ki pi ba a se 10% pou revni patikilye ki selibatè ki gen revni $11,000 oswa pi piti ($22,000 pou koup marye k ap deklare ansanm).

 • Montan ekzanpsyon Enpo Minimòm Altènativ pou ane fiskal 2023 a se $81,300 e li kòmanse siprime ofiramezi nan $578,150 ($126,500 pou koup marye k ap deklare ansanm ki gen ekzanpsyon ki kòmanse siprime ofizamezi nan $1,156,300). Montan ekzanpsyon Enpo Minimòm Altènativ pou ane fiskal 2022 a se te $75,900 e li te kòmanse siprime ofiramezi nan $539,900 ($118,100 pou koup marye k ap deklare ansanm ki gen ekzanpsyon ki te kòmanse siprime ofizamezi nan $1,079,800).
   
 • Montan maksimòm Kredi Enpo sou Revni ki Rantre pou ane fiskal 2023 a se $7,430 pou kontribyab ki kalifye ki genyen twa (3) oswa plis timoun kalifye, sou $6,935 li te ye pou ane fiskal 2022 a. Pwosedi revni a genyen ladan yon tablo ki bay montan maksimòm EITC a pou lòt kategori yo, sèy revni yo ak diminisyon pwogresiv yo.
   
 • Pou ane fiskal 2023 a, limit mansyèl pou avantaj sosyal pou transpò kalifye a epi limit mansyèl pou estasyonnman kalifye a ogmante a $300, sou $20 li te ye pou 2022 a.
   
 • Pou ane taksab ki kòmanse nan 2023 a, limit dola pou rediksyon salè anplwaye pou kontribisyon nan plan depans fleksib pou sante yo ogmante a $3,050. Pou plan kafeterya ki pèmèt ranvwa montan ki pa sèvi yo, ranvwa montan maksimòm nan se $610, yon ogmantasyon $40 sou ane taksab ki te kòmanse nan 2022 a.
   
 • Pou ane fiskal 2023 a, patisipan ki genyen asirans pou yo sèlman sou yon Kont Epay Medikal yo, plan an dwe genyen yon dediktib anyèl ki pa pi piti pase $2,650, sou $200 li te ye nan ane fiskal 2022 a; men pa plis pase $3,950, yon $250 ogmantasyon sou sa ane fiskal 2022 a. Pou asirans pèsonèl yo, maksimòm montan depans lajan pòch la se $5,300, sou $350 ane 2022 a. Pou ane fiskal 2023 a, pou asirans fanmi, dediktib anyèl la pa pi piti pase $5,300, sou $4,950 pou 2022 a; sepandan, dediktib la pa kapab plis pase $7,900, sou $500 limit pou ane fiskal 2022 a. Pou asirans fanmi an, limit depans lajan pòch la se $9,650 pou ane fiskal 2023 a, yon ogmantasyon $600 sou sa ane fiskal 2022 a.
   
 • Pou ane fiskal 2023 a, esklizyon revni ki rantre aletranje a se $120,000 sou $112,000 li te ye pou ane fiskal 2022 a.
   
 • Siksesyon moun ki mouri nan 2023 a gen yon montan esklizyon de baz ki se $12,920,000, sou yon total $12,060,000 pou siksesyon moun ki te mouri nan 2022 yo.
   
 • Esklizyon anyèl pou don yo ogmante a $17,000 pou ane sivil 2023 a, sou $16,000 pou ane sivil 2022 a.
   
 • Kredi maksimòm yo te bay pou adopsyon yo pou ane fiskal 2023 a se montan depans pou adopsyon kalifye a jiska $15,950 sou $14,890 li te ye pou 2022 a

Eleman ki pa afekte nan endèks la

Dapre lalwa, gen yon seri eleman ki te endekse lontan ki pa ajiste aktyèlman.

 • Ekzanpsyon pèsonèl pou ane fiskal 2023 a rete 0, jan li te ye pou 2022 a, eliminasyon ekzanpsyon pèsonèl sa se te yon dispozisyon nan Lwa Travay ak Rediksyon Enpo a.
   
 • Pou 2023 a, menm jan ak 2022, 2021, 2020, 2019 ak 2018, pa gen limit sou dediksyon detaye yo, paske Lwa Travay ak Rediksyon Enpo a te elimine limit sa.
   
 • Montan revni brit ajiste modifye moun k ap deklare ansanm yo itilize pou detèmine rediksyon nan Kredi Aprantisaj pou Lavi a ki nan § 25A(d)(2) a pa ajiste pou enflasyon pou ane taksab ki kòmanse apre 31 desanm 2020 yo. Kredi Aprantisaj pou Lavi a te diminye ofiramezi pou kontribyab ki gen revni brit ajiste modifye ak yon eksè $80,000 ($160,000 pou deklarasyon konjwen yo).