Sijè nan Nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese tout moun nan moman an – nouvo pwogram, oryantasyon resan oswa rapèl nan bon moman yo.

Deklaran ki gen pwolongasyon pou taks yo pa bezwen tann jiska 17 oktòb

Kontribyab ki te mande yon pwolongasyon pou fè deklarasyon taks 2021 yo a p ap oblije tann jiska mitan mwa oktòb la pou yo deklare. Si yon kontribyab genyen tout enfòmasyon ki nesesè pouf è yon deklarasyon ki kòrèk, yo kapab fè sa pa vwa elektwonik nenpòt lè anvan dat limit oktòb la epi evite presipite nan dènye minit pou deklare.
Kontribyab ki te mande plis tan pou yo fè yon deklarasyon ki kòrèk genyen jiska 17 oktòb 2022. Sepandan, sila yo ki genyen sa ki nesesè pou deklare ta dwe fè sa pi bonè posib pou evite reta nan tretman deklarasyon yo a.

Alèt pou sezon fiskal la ak planifikasyon davans pou 2023

Kontribyab yo fè fas ak yon kantite pwoblèm akoz chanjman enpòtan nan lwa fiskal la ki te fèt nan 2021 an ak difikilte ki an rapò ak pandemic an yo pa sispann rankontre. IRS kontinye pataje dènye enfòmasyon yo pou moun k ap fè deklarasyon taks 2021 yo kounyeya ak sila yo k ap planifye pou deklarasyon 2022 yo a yo pral depoze lòt ane, ansanm avèk tout moun ki genyen deklarasyon taks pou ane ki pase k ap tann tretman IRS la.
Paj alèt espesyal sa la pou ede tout moun, keseswa k ap prepare deklarasyon taks yo kounyeya oswa k ap tann tretman yon deklarasyon oswa ranbousman ak dènye mizajou sou avi oswa lèt IRS yo. Y ap mete nouvo mizajou nan tèt paj sa a; IRS ap pibliye mizajou ki enpòtan yo sou medya sosyal yo tou.  

Alèjman Fiskal pou Kowonaviris

Pou dènye enfòmasyon konsènan alèjman fiskal pou kowonaviris la, vizite paj Alèjman Fiskal pou Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik yo (an anglè).

Vizite paj Kowonaviris ak Peman Enpak Ekonomik : Resous ak Oryantasyon (an anglè) nou an pou dènye kontni nou yo ki gen ladan yo kominike laprès yo, Konsèy sou Taks, Kesyon yo Poze Souvan, materyèl miltileng ak plis ankò.

Pou enfòme sou operasyon IRS yo pandan COVID-19 la, vizite paj operasyon (an anglè) nou yo pou dènye estati sèvis ak operasyon IRS ki afekte yo.

Koneksyon ak Anviwon an

Jwenn kontni fiskal gratis pou pataje (an anglè) avèk pèsonèl ou, kliyan oswa kòlèg ou yo w ap ka mete sou:

  • Sit entènèt ou
  • Bilten elektwonik ou
  • Twitter, Instagram oswa lòt medya sosyal

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Tout kontribyab yo genyen yon ansanm dwa yo dwe konnen lè yo annafè ak IRS la. Dekouvri dwa ou yo ak obligasyon yo pou ou ka pwoteje yo.

Prelèvman Fiskal

IRS ankouraje kontribyab yo pou yo itilize Estimatè Prelèvman an pou yon "kontwòl salè" pou yo ka verifye si yo gen montan prelèvman ki kòrèk parapò ak sitiyasyon pèsonèl yo.

Alèt pou Konsomatè yo sou Anak Fiskal yo

Remake IRS la p ap janm:

Rele pou mande ou itilize yon metòd peman espesifik tankou debi kat prepeye, kat kado oswa viman bankè pou fè yon peman imedya. Jeneralman, IRS ap voye yon fakti ba ou pa lapòs dabò, si ou dwe taks.

  • Menase avèk lapolis lokal la oswa lòt fòs lòd yo pou arete ou paske ou pa peye.
  • Mande ou pou peye taks san li pa ba ou opòtinite pou kesyone oswa fè apèl ak montan yo di ou dwe a.
  • Mande nimewo kat kredi oswa debi atravè telefòn.

Pou plis enfòmasyon sou anak fiskal, tanpri vizite Anak Fiskal/Alèt Konsomatè yo. Pou plis enfòmasyon sou anak pa mwayen amsonaj, tanpri vizite Imèl sispèk ak Vòl Idantite (an anglè).

Yon Mesaj James C. Lee, Chèf Envestigasyon Kriminèl

Envestigasyon Kriminèl IRS la Make Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la pandan li Souliyen Reyisit Ekzèsis Ane 2020 yo (an anglè)

An rekonesans ak Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la, IRS souliyen plizyè reyisit yo nan batay kont fwod ak nan pwoteksyon kontribyab yo. Ane sa te diferan paske nou te pase mwatye ane a ap fè fas ak nouvo reyalite COVID-19 pote yo. Atravè tout defi COVID-19 yo, IRS te rive bay anpil rezilta kanmenm. Parekzanp, nou te mennen plis envestigasyon nan ane 2020 pase ane 2019 nan majorite domèn pwogram nou yo, konviksyon nou pi wo pami tout fòs lòd federal yo, epi nou se ajans referans lan pou zafè envestigasyon finansye konplèks nan mond lan.

Yon Mesaj Damon Rowe, Direktè Ekzekitif, Biwo IRS pou Lit kont Fwod

Obsèvasyon Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod

Nan kad yon atansyon konstan sou kesyon konfòmite fiskal yo, IRS te kreye Biwo Lit kont Fwod la pou sipòte efò IRS la nan detekte epi deteryore fwod pandan l ap ranfòse pwogram nasyonal fwod la.

Nan obsèvasyon Semenn Entènasyonal Sansibilizasyon sou Fwod la, nou pral pwomouvwa gwo envestisman IRS la fè nan batay kont fwod la. Semenn sa a, nou pral patisipe nan yon efò global pou minimize enpak fwod la, sa gen ladan fwod fiskal, pandan n ap pwomouvwa konsyantizasyon sou fwod ak edikasyon. Efò IRS yo pou konbat fwod fiskal ak lòt fwod nan zafè finans ap ede pwoteje kontribyab yo atravè lemond e sa ap souliyen kijan prevansyon kont fwod enpòtan pou sosyete a.

Rele Sant pou Kontwòl Maladi a (CDC)