Penalite pou chèk yo pa aksepte

Penalite pou chèk yo pa aksepte aplike si w pa gen ase lajan nan kont labank ou pou kouvri pèman w te fè pou taks ou dwe a. Bank ou a pa asepte epi li retounen vye chèk ou a oswa pèman elektwonik ou epi li mete lajan an poko peye.

Kòman w konnen ou dwe penalite a

Nou voye ba w yon notifikasyon si w dwe penalite pou chè yo pa asepte. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile penalite pou montan lajan ki gen rapò ak chèk yo pa asepte a selon montan lajan vye chèk la oswa pèman elektwonik la.

Penalite sou montan lajan yon vye chèk  Penalite
Pi piti pase 1 250 dola Montan pèman an oswa 25 dola, nenpòt nan yo ki pi ba
1 250 dola oswa pi plis 2% nan montan pèman an

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè yo nou touche sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou pa touche penalite sa asi w te fè yon pèman an vre epi w te gen yon rezon valab (an anglè) pou w konnen pa t genyen ase lajan nan kont labank ou pou kouvri pèman an.

Swiv etap sa yo si w bezwen nou efase oswa redwi penalite w la:

  1. Voye ba nou yon deklarasyon alekri ki esplike poukisa w kwè nou dwe rekonsidere penalite a.
  2. Gen ladann nenpòt dokiman ki montre te gen ase lajan nan kont labank ou pou kouvri pèman an. Dokiman yo dwe genyen yon deklarasyon labank oswa yon lèt nan men bank ou a oswa ajans k ap trete pèman w la.
  3. Konekte epi mete dat sou deklarasyon alekri w la epi voye nan adrès ki sou notifikasyon w la.

N ap revize deklarasyon alekri w la epi n ap kite w konnen si nou asepte li tankou yon kòz ki valab.

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe a, ou dwe diskite pou penalite a.

Pou diskite penalite a akòz bank ou a pa asepte pèman w la pa erè, voye ba nou yon lèt ki esplike poukisa w kwè nou pa ta dwe touche pou penalite a. Gen ladann lèt ou a, pèman w la pou sèlman montan pèman w te dwe a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere a (pa ekzanp, yon penalite pou ranpli byen ta pou lane 2020)
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon oswa lèt, jwenn asistans telefòn.

Evite yon penalite

Ou ka evite yon penalite lè w kite ase lajan sou kont labank ou pou kouvri yon pèman.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwenn èd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans pa telefòn.