Penalite pou preparatè enpo yo daprè Tit 26

Penalite pou preparatè taks yo aplike pou kontab piblik ki sètifye yo, ajan ki gen rapò ak sa yo ak lòt moun k ap prepare deklarasyon taks lè yo pa byen aji.

Koman pou konnen si w dwe penalite a

Nou voye pou ou, yon notifikasyon oswa yon lèt si w dwe penalite pou pèman enpo yo.  Notifikasyon a oswa lèt la ap baw enfòmasyon sou penalite a,rezon ki fè yo touche kob la epi kisa pou w fè aprè. Notifikasyon ak lèt sa yo gen ladan yon nimewo idantifikasyon

Verifye si enfòmasyon ki nan notifikason w lan oswa lèt la kòrèk. Si ou ka rezoud problèm nan notifikasyon oswa lèt ou a, yon penalite ka pa aplike.

Pou plis enfòmasyon, gade  Konprann notifikasyon ou oswa lèt.

Koman nou kalkile penalite a

Nou kalkile chak penalite preparatè yon fason diferan. Pou plis enfòmasyon, gade penalite ak règleman yo ki gen rapò anba a.

Penalite ak règleman yo

W ap jwenn penalite preparatè yo nan Tit 26 kòd etazini a nan kòd revni entèn (IRC) a (an anglè). Gade penalite anba yo pou plis enfòmasyon.

Souzestimasyon dèt kontribyab la selon preparatè deklarasyon taks la IRC § 6694 (an anglè)

 • Souzestimasyon akòz pozisyon ki pa rezonab – IRC § 6694(a). Penalite a plis ke montan sa: 1 000 dola oswa 50% nan revni preparatè deklarasyon taks la pa rapò ak deklarasyon taks la oswa nan reklamasyon ranbousman an.
 • Souzestimasyon akòz kondwit volontè oswa san konsyans – IRC § 6694(b). Penalite a se montan ki plis la: 5 000 dola oswa 75% nan revni preparatè deklarasyon taks la pa rapò ak deklarasyon taks la oswa nan reklamasyon ranbousman an.

Lòt penalite ki ka evalye avèk respè pou preparasyon deklarasyon enpo pou lòt moun - IRC § 6695 (an anglè)

 • Fay pou bay kontribyab la yon kopi – IRC § 6695(a). Penalite a se 50 dola pou chak sa ki manke nan atik 6107 (a) IRC a ki konsène distribisyon yon kopi deklasyon oswa fè yon reklamasyon bay yon kontribyab. Penalite maksimòm ki enpoze sou nenpòt ki preparatè deklarasyon enpo pa dwe depase 26 500 dola nan ane kalandriye 2020 an.
 • Fay nan siyati deklarasyon an – IRC § 6695(b). Penalite a se 50 dola pou chak echèk yon deklarasyon ki siyen oswa yon reklamasyon ranbousman jan règleman an egzijel lan. Penalite maksimòm ki enpoze sou nenpòt ki preparatè deklarasyon enpo pa dwe depase 26 500 dola nan ane kalandriye 2020 an.
 • Si w paka bay nimewo idantifikasyon –  IRC § 6695(c). Penalite a se 50 dola pou chak sa ki manke nan atik 6109(a)(4) IRC a ki kònsène distribityon yon nimewo idantifikasyon sou yon deklarasyon oswa yon reklamasyon. Penalite maksimòm ki enpoze sou nenpòt ki preparatè deklarasyon enpo pa dwe depase 26 500 dola nan ane kalandriye 2020 an.
 • Si w paka kenbe kopi oswa lis la – IRC § 6695(d). Penalite a se 50 dola pou chak sa ki manke nan atik 6109(a)(4) IRC a ki kònsène distribityon yon nimewo idantifikasyon sou yon deklarasyon oswa yon reklamasyon. Penalite maksimòm ki enpoze sou nenpòt ki preparatè deklarasyon enpo pa dwe depase 26 500 dola nan ane kalandriye 2020 an.
 • Fay nan deklarasyon enfòmasyon kòrèk – IRC § 6695(e). Penalite a se 50 dola pou chak sa ki manke nan IRC § 6060 lan. Penalite maksimòm ki enpoze sou nenpòt ki preparatè deklarasyon enpo pa dwe depase 26 500 dola nan ane kalandriye 2020 an.
 • Negosyasyon chèk la – IRC § 6695(f). Penalite pou ane sivil 2020 an se 530 dola pou yon preparatè deklarasyon fiskal ki responsab oswa negosye tout chèk selon taks Tit 26 enpoze yo epi ki la pou yon kontribyab. 
 • Fay pou dilijan nan detèmine kalifikasyon pou kèk benefis taks – IRC § 6695(g). Penalite sa a se pou fay nan detèmine kalifikasyon oswa kantite lajan pou kredi revni ou touche, kredi taks sou timoun, kredi adisyonèl taks sou timoun, lòt kredi depandan, kredi Opòtinite Ameriken plis kredi Aprantisaj pou tout lavi ak/oswa estati responsab yon fanmi. Penalite pou deklarasyon taks yo te depoze nan lane 2020 an 530 dola pou chak fay sou chak deklarasyon.

Promosyon refij fiskal abizif, Etc. – IRC § 6700 (an anglè)

 • Penalite an aplike a moun ki òganize oswa vann abri taks abizif. Yon abi abri fiskal kapab yon kolaborasyon oswa yon konsèp, yon plan oswa yon akò envesti oswa tout lòt plan owsa akò. Nou kalkil penalite a yon lòt fason sa depann jan moun nan konpòtel konsène tranzaksyon an. Si moun lan fè deklarasyon li konnen oswa rezon pou li konnen ke yo pa bon oswa ilegal pou tout kesyon enpòtan ki konsène avantaj tranzaksyon fiskal yo,penalite a bay 50% nan revni ki soti nan aktivite a. Si moun lan distribye yon evalyasyon brital anplis, penalite a ap 1 000 dola pou chak konsèp oswa akò(trete tankou yon aktivite diferan) ak patisipe nan chak sa yo vann (oswa si montan an pi piti, 100% nan revni a soti nan aktivite a).

Penalite pou konplisite disimilasyon dèt fiskal la - IRC § 6701 (an anglè)

 • Penalite a se 1 000 dola (10 000 dola si konpòtman an konsène deklarasyon enpo yon sosyete) paske ou te ede epi ankouraje yon enpo devalorise pou peye. Nenpòt moun ki sijè a penalite a pral penalize yon sèl fwa pou dokiman ki gen rapò ak kontribyab la menm pou yon sèl peryòd taks sèl oswa evènman. 

Preparatè deklarasyon yo divilge oswa itilize enfòmasyon - IRC § 6713 (an anglè)

 • Penalite a se 250 dola pou chak divilgason oswa itlizasyon ki pa gen dwa endikasyon distribiye pou preparasyon deklarasyon oswa gen rapò avè l. Penalite maksimòm enpoze sou nenpòt moun pa dwe depase 10 000 dola nan yon ane sivil. Si yon divilgasyon oswa itilizasyon fèt an koneksyon avèk yon krim ki gen rapò ak detounman idantite kontribyab yon lòt moun, si wi ou non krim sa a enplike nan nenpòt ki ranpli taks, penalite a ogmante a 1 000 dola pou chak itilizasyon oswa divilgasyon ak yon maksimòm de 50 000 dola pou chak moun pou chak sivil. Sanksyon sa a aplike a divilgasyon oswa itilizasyon ki fèt oswa apre, 1 jiyè 2019.

Fwòd ak Fo Deklarasyon – IRC § 7206 (an anglè)

 • Moun ki sou penalite yo enpoze sa a dwe koupab konsènan yon krim epi sou kondanasyon, dwe peye yon amann ki pa plis pase 100 000 dola (500 000 dola nan ka yon sosyete), prizon pa plis pase twa lane oswa toulede (ansanm ak depans lajistis yo). Penalite sa a aplike tou pou fwòd ak fo aktivite an koneksyon avèk òf pou konpwomèt yon responsablite fiskal anba IRC § 7122 oswa yon akò anba IRC § 7121.

Deklarasyon taks ki gen fwòd, Deklarasyon oswa Lòt Dokiman – IRC § 7207 (an anglè)

 • Moun ki sou penalite yo enpoze sa a koupab konsènan yon krim epi sou kondanasyon, li dwe peye yon amann ki pa plis pase 100 000 dola (500 000 dola nan ka yon sosyete), prizon pa plis pase twa lane oswa toulede.

Pataj ak Itilizasyon Enfòmasyon pa Preparatè deklarasyon taks yo - IRC § 7216 (an anglè)

 • Moun ki, volontèman oswa san konsyans, divilge enfòmasyon yo bay nan kad deklarasyon taks oswa lè l sèvi avèk enfòmasyon sa yo nan nenpòt lòt rezon pou preparasyon oswa èd nan preparasyon deklarasyon sa a koupab pou yon krim. Sou kondanasyon, penalite a gen yon amann ki pa plis pase 1 000 dola, prizon pa plis pase yon lane oswa toulede (ansanm ak depans lajistis yo).

Aksyon pou entèdi preparatè deklarasyon taks - IRC § 7407 (an anglè)

 • Gouvènman ameriken an ka pote plent devan tribinal distri federal la pou jwenn yon entèdiksyon pou anpeche yon preparatè deklarasyon taks patisipe nan kèk kondwit ki entèdi nan seksyon IRC sa a, oswa pou entèdi yon moun kontinye aji kòm yon preparatè deklarasyon taks tou.

Aksyon pou entèdi kondwit espesifik ki gen rapò ak refij fiskal ak tranzaksyon ki ka rapòte yo - IRC § 7408 (an anglè)

 • Gouvènman ameriken an ka pote plent devan tribinal distri federal la pou jwenn yon entèdiksyon pou anpeche yon moun angaje nan kèk kondwit ki entèdi ki gen rapò ak refij fiskal ak tranzaksyon ki ka rapòte, ki gen ladan nenpòt aksyon, oswa fay nan pran desizyon, ki an vyolasyon ak Sikilè 230 (an anglè) PDF ak lòt lwa ki gouvène pratik sa yo nan IRS. 

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè yo nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon Penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab retire oswa diminye kèk penalite si w te eseye respekte lalwa, men, pou kèk rezon, ou pa t kapab reponn ak obligasyon taks ou yo. Gen kèk sitiyasyon ki ka gen ladan maladi grav oswa aksidan, lanmò yon manm fanmi oswa pèt dosye finansye w yo akòz yon dezas natirèl.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè).

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

 • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
 • Penalite ou vle nou konsidere a
 • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon, jwenn asistans pa telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye taks ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peyesa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwenn èd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans pa telefòn.