Sa W ap Bezwen

fa-check
Nimewo sekirite sosyal oswa ITIN
fa-check
Kondisyon fiskal ou
fa-check
Montan egzat ranbousman w lan

Kote Ranbousman Mwen an? ap montre w estati dènye deklarasyon enpo ou te fè yo sou dènye ranbousman ane fiskal nou genyen nan achiv nou pou ou jeneralman. Kont Anliy pèmèt ou jwenn plis enfòmasyon sou kont pèsonèl ou an tout sekirite.

fa-clock-o
24 è apre deklarasyon elektwonik la
fa-calendar
Espere delè pwolonje yo si ou te voye deklarasyon w lan pa lapòs oswa te reponn ak yon avi IRS
fa-moon-o
Nou aktyalize Kote Ranbousman Mwen chak jou, jeneralman nan lannwit

Kèk deklarasyon pran plis tan pase lòt pou yo trete pou anpil rezon, tankou lè yon deklarasyon:

  • Bezwen koreksyon nan montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon
  • Pa konplè
  • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
  • Genyen yon demann pou yon Kredi Fiskal sou Revni ki Rantre oswa Kredi Fiskal Adisyonèl pou Timoun nan pandan yo itilize revni 2019 la.
  • Genyen yon Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Blese (an anglè), ki ka pran jiska 14 semenn pou trete
  • Bezwen plis analiz anjeneral

N ap kontakte ou pa imèl lè (oswa si) nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w lan.

Koreksyon Kredi Ranbousman Rekiperasyon yo ak validasyon revni ane 2019 yo pa mande nou pou nou kominike avèk ou men yo mande yon tretman espesyal pa yon anplwaye IRS. Kidonk, nan sikonstans sa yo, l ap pran IRS la plis pase 21 jou pou li bay yon ranbousman ki gen rapò avèk yo e nan kèk ka, travay sa ka pran ant 90 ak 120 jou.