Konprann Lèt 5821 w lan

English

Se pou refè Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN an angle) pou  soumèt deklarasyon taks la nan peyi Etazini


Poukisa n ap kontakte w (Why we are contacting you)

Oumenm, osnon yon moun ki nonmen nan deklarasyon w lan gen yon ITIN kote chif nan mitan yo se 78 oubyen 79; ITIN lan ap espire 1 janvye 2017 (pa ekzanp, 9NN-78-NNNN).


Kilès ki bezwen refè yon ITIN? (Who needs to renew an ITIN?)

Si w gen entansyon soumèt deklarasyon taks ou ak yon ITIN kote chif mitan se 78 osnon 79 pou oumenm, mari w ou madanm ou, osnon nenpòt ki depandan, ou fèt pou refè ITIN nan.

Kilès ki pa bezwen refè ITIN nan? (Who does not need to renew an ITIN?)

Ou pa bezwen refè  ITIN lan si:

  • Ou p ap itilize yon ITIN ak yon chif mitan 78 osnon 79 pou soumèt yon deklarasyon taks.
  • ITIN lan itilize sèlman  pou enfòmasyon nan deklarasyon an (tankou nan seri fòmilè 1099 yo) ke yon lòt peyè taks voye bay IRS.
  • Mèt ITIN lan ak chif mitan 78 osnon 79 vin sitwayen ameriken osnon rezidan legal e koulye a, gen yon nimewo sekirite sosyal.

Kisa ou bezwen fè pou refè ITIN (What you need to do to renew an ITIN)

  • Soumèt vèsyon revize Form W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number) nan adrès wa jwenn nan enstriksyon (instructions) pou Fòmilè W-7. Vèsyon revize fòmilè sa a ap disponib nan mwa septanm 2016.
  •  Voye yon kopi Lèt 5821 ak aplikasyon w lan.

N ap koumanse aksepte aplikasyon pou renouvèlman nan 1 oktòb 2016. Nou ava retounen dokiman identifikasyon yo ba w  nan 60 jou. Voye aplikasyon w  lan ban nou byen bonè, pou kapab evite  tout reta nan ekzamen  deklarasyon taks ou.  

Ou pa bezwen tache yon deklarasyon taks pou renouvèlman, si w soumèt aplikasyon sa a  anvan ou pare pou voye deklarasyon w ale.


Repons pou kesyon ki poze toutan (Answers to Common Questions)

Sa k ap rive si mwen pa refè ITIN mwen?
ITIN lan ap espire nan dat 1 janvye 2017. Si ou soumèt deklarasyon taks ou ak yon ITIN, ou ka jwenn reta nan ekzamen deklarasyon taks ou..

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou ITIN yo? 
Tanpri vizite adrès sila : /ITIN

Ki kote mwen ka jwenn fòmilè ak piblikasyon IRS? 
Ou ka jwenn fòmilè ak piblikasyon sa yo nan paj Entènèt nou nan adrès sila: /forms-pubs osnon rele 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Tanpri, pran nòt ke vèsyon revize Fòmilè W-7 lan p ap disponib anvan septanm 2016.


Li anons ou resevwa (Reading your notice)

Anons ou resevwa kapab diferan de echantiyon an paske enfòmasyon ki nan anons sa a konpoze dapre sityasyon pèsonèl ou.