Ấn Phẩm 1546-EZ, Chúng tôi là ai - Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS PDF (PDF)

Publication 1546EZ (VN), Taxpayer Advocate Service - Your Voice at the IRS

Ấn Phẩm 3067, IRS Trợ Giúp sau Thảm Họa - Vùng Thảm Họa theo Chỉ Định của Liên Bang (Anh/Việt) PDF(PDF)

Publication 3067 (EN/VN), IRS Disaster Assistance - Federally Declared Disaster Area 

Ấn Phẩm 3211, EITC Câu Hỏi và Câu Trả Lời PDF (PDF)

Publication 3211 (VN), EITC Q&A 

Ấn Phẩm 4591, Doanh Nghiệp Nhỏ Trách Nhiệm Nộp Thuế Liên Bang PDF (PDF)

Publication 4591 (VN), Small Business Federal Tax Responsibilities 

Ấn Phẩm 4744-C, Thông Dịch Viên Qua Điện Thoại PDF (PDF)

Publication 4744-C (VN), Over the Phone Interpreter (OPI) Fact Sheet 

Ấn Phẩm 850, Tự điển của các từ và cụm từ PDF (PDF)

Publication 850 (EN/VN), English-Vietnamese Glossary of Words and Phrases