Hình này hiển thị một phần của bảng EIC để minh họa cách tìm khoản tín thuế của quý vị tại giao điểm của hàng và cột thích hợp.