Kijan pou jwenn yon ITIN etan w nan Peyi Etranje

 

English

Apatide 1ye janvye 2013, nouvo pwosedi pou pwosede aplikasyon ITIN yo vin efektif pou Nimewo Idantifikasyon Fiskal Endividyèl (Individual Taxpayer Identification Number [ITIN]). Chanjman sa yo ranplase sèten enfòmasyon ki make pi ba a, ikonpri dokiman yo egzije moun soumèt lè yo bezwen jwenn yon ITIN. Kontribyab yo ansanm ak reprezantan yo fèt pou revize chanjman sa yo, e yo bay plis esplikasyon sou sa nan lyen Kesyon yo Konn Poze Souvan sa yo, anvan yo reklame yon ITIN.

Lèfini IRS aksepte pou yo voye Fòm W-7 pa lapòs depi yo vini ak dokiman ORIJINAL oswa kopi sètifye dokiman an ki soti nan ajans ki bay dokiman ki pwouve idantite ak estati etranje aplikan ITIN nan.

Nan enstriksyon pou ranpli Fòm W-7 la gen yon lis 13 dokiman yo ka itilize pou pwouve estati kòm etranje ak idantite. Yon paspò etranje se sèl dokiman yo ka soumèt poukont li (sètadi, li etabli ni estati kòm etranje ni idantite). Si yo soumèt yon paspò, nan pwen nesesite pou soumèt okenn lòt dokiman. Si yo pa soumèt yon paspò, y ap bezwen yon konbinezon omwen 2 dokiman, epi omwen youn nan yo fèt pou l gen yon foto, epi fòk yo soumèt li avèk aplikasyon ITIN nan. IRS ap aksepte kopi dokiman orijinal yo, si se yon ajan gouvènman (etranje oswa domestik) ki emèt dokiman yo, ki sètifye kopi yo kòmsadwa.

Selon Seksyon 203 nan Lwa sou Pwoteksyon Ameriken kont Ogmantasyon Enpo, aplikan ITIN yo ki abite andeyò peyi Etazini, ka soumèt W-7, Aplikasyon pou yon Nimewo Idantifikasyon Fiskal Endividyèl yo, lè:

  • yo voye pa lapòs aplikasyon W-7 yo fin ranpli a ansanm avèk tout dokiman idantifikasyon yo egzije yo nan adrès IRS ki liste nan aplikasyon an, oswa
  • lè yo fè yon randevou nan yon Sant Asistans Kontribyab IRS olye yo voye dokiman idantifikasyon orijinal yo pa lapòs, si aplikan an (yo) prezan fizikman nan peyi Etazini.
    Nenpòt chanjman ki fèt nan kondisyon sa a ap afiche la a.

Referans/Sijè Konèks