IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Kesyon ki poze anpil sou espirasyon ITIN yo

English

K1: Ki ITIN k ap espire 1e janvye 2017?

R1: ITIN sila yo ap espire 1e janvye 2017:

  • ITIN ak chif mitan 78 ak 79 (pa ekzanp 9NN-78-NNNN). IRS ava voye Konprann Lèt 5821 w lan bay peyè taks ki gen ITIN sa yo k ap espire.
  • ITIN ki pa itilize pou deklarasyon taks pou 2013, 2014, osnon 2015.

 

K2: Ki ITIN ki p ap espire 1e janvye 2017?

R2: Nenpòt ITIN ki pa gen chif mitan 78 osnon 79 e ki te itilize pou deklarasyon taks pou 2013, 2014, osnon 2015 p ap espire 1e janvye 2017.

 

K3: Kisa pou m fè si ITIN mwen ap espire 1e janvye 2017?

R3: W ap bezwen refè ITIN osnon si ou gen entansyon soumèt yon deklarasyon taks, mande yon ranbousman apre ITIN nan espire e ou gen entansyon itilize ITIN sa a k ap espire pou taks osnon pou ranbousman. Ou pa dwe refè yon ITIN si mèt li genyen youn jodya osnon kalifye pou resevwa yon nimewo sekirite sosyal (NSS). Konsilte Q& A 12.

 

K4: Kilè mwen ka refè ITIN mwen k ap espire 1e janvye 2017?

R4:  Koumanse 1e oktòb 2016, peyè taks yo ki gen ITIN yo k ap espire 1e janvye 2017, kapab koumanse pwosesis renouvèlman an.

 

K5:  Kouman pou refè yon ITIN k ap espire?

R5: Pou refè yon ITIN k ap espire, se pou ranpli Fòmilè W-7 la, Aplikasyon IRS pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks, ansanm ak tout dokiman ki nesesè, eppi voye l bay IRS. Deklarasyon taks la pa nesesè pou aplikasyon pou renouvèlman. Voye aplikasyon an pa lapòs bay Internal Revenue Service, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342. Konsilte Q&A 13 pou enfòmasyon si w pa vle voye dokiman yo pa lapòs bay IRS. 

 

K6: Eske mwen ka soumèt kopi dokiman idantifikasyon mwen ansanm ak Fòmilè W-7?

R6: Non. Se orijinal dokiman idantifikasyon yo osnon kopi sètifye dokiman yo ki soti nan yon ajans, k ap aksepte. Konsilte www.irs.gov/ITIN.

 

K7: Eske mwen bezwen refè ITIN mwen an si m p ap soumèt yon deklarasyon taks osnon mande ranbousman?

R7: Non , men pita, si w ap soumèt yon deklarasyon taks, osnon w ap mande ranbousman, fòk ITIN w lan ( ak pou depandan an too) fèt pou refèt lè sa a.

 

K8:  Mwen itilize ITIN mwen an sèlman pou deklarasyon taks yo, tankou Fòmilè 1099. Si ITIN mwen an ap espire, eske mwen bezwen refè l?

R8: Non. Si ITIN lan itilize sèlman pou deklarasyon taks yo e ou pa gen entansyon soumèt yon deklarasyon taks, osnon mande pou ranbousman, ou pa bezwen refè ITIN lan.

 

K9: Si mwen gen yon ITIN ki gen chif mitan 78 ak 79, eske mwen ka refè ITIN fanmi mwen, menmsi li p ap espire?

R9: Wi, IRS ap aksepte aplikasyon chak manm yon fanmi pou renouvèlman Fòmilè W-7 si omwens youn nan manm fanmi a ki nan deklarasyon taks la gen chif mitan 78 ak 79. Si youn nan manm fanmi a gen chif mitan 78 ak 79, tout manm fanmi an ki te resevwa yon ITIN mèt soumèt Fòmilè W-7 menm lè a. 

 

K10: Eske mwen ka refè ITIN lan menmsi ITIN mwen an panko ap espire e pèsonn nan kay la gen yon ITIN k ap espire?

R10: Poutèt ITIN ou p ap espire e pa gen kesyon taks nan ka sa a pou koulye a , nou mande w pou tann e pou refè ITIN ou lè li sipoze espire. Se ITIN ki pwograme pou espire nan fen lane a e ki bezwen enkòpore nan deklarasyon taks pou 2017 la, fèt pou renouvele koulye a. Pou ede peyè taks yo e pou diminiye chay la sou do yo, n ap mete sou pye yon kalandriye renouvèlman . Tanpri konsilte paj entènèt la nan www.irs.gov/ITIN pou kalandriye a ak delè antisipe pou renouvèlman.  

 

K11: Kilè Fòmilè W-7 ak enstriksyon aktyalize yo, ki gen tou enfòmasyon sou renouvèlman an, ap disponib?

R11: Nou espere Fòmilè W-7 ak enstriksyon yo ap disponib nan mwa septanm 2016. Fòmilè aktyalize a ak enstriksyon ap disponib, lè yo pare, nan adrès sila: www.irs.gov/W7

 

K12: Mwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (NSS) e mwen pa bezwen ITIN lan ankò k ap espire . Eske se pou mwen refè ITIN lan ?

R12: Non. Ou pa bezwen refè ITIN ou si w kalifye pou resevwa yon NSS. Tanpri, fè nou konnen ou resevwa yon NSS e ou pa bezwen yon ITIN ankò. Vizite yon biwo lokal IRS ITIN, osnon voye yon lèt esplikasyon pou fè konnen yo ba w yon NSS. Fè nou konnen tou ke ou vle yo konbine dosye taks ou yo. Si w ekri yon lèt, endike non, adrès ak ITIN lan, ansanm ak yon kopi kat sekirite sosyal ou e yon kopi CP 565,, Notifikasyon atribisyon ITIN, si sa disponib. IRS ava anile ITIN lan; konsa, okenn lòt moun p ap kapab itilize li pita; IRS ava konbine tout lòt enfòmasyon li te genyen anvan pou l mete yo anba ITIN ak NSS la. Voye lèt ou nan adrès sila: Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0057.

 

K13: Si m pa vle voye dokiman orijinal mwen pa lapòs bay IRS lè m ap refè ITIN , eske mwen gen lòt chwa?

R13: Wi. Olye ou voye dokimantasyon orijinal la, ou kapab kalifye pou itilize yon Ajan akeptans sètifye ke IRS otorize , osnon ou kapab pran yon randevou nan yon designated IRS Taxpayer Assistance Center (TAC) ( Sant asistans pou peyè taks) ke IRS ava endike. Pou jwenn youn nan zòn pa w, konsilte paj entènèt sila: www.irs.gov/individuals/acceptance-agent-program osnon tcheke liv telefòn lan pou jwenn yon sant ki pi pre w la. Lè w ap itilize yon Sant, dokiman orijinal osnon kopi sètifye dokiman pou aplikasyon depandan fèt pou al jwenn IRS dirèkteman. 

 

K14:  Ki kalite paspò ki akseptab pou depandan pou sèvi dokiman idantifikasyon endepandan?

R14:  Koumanse 1e oktòb 2016, yon paspò ki pote dat admisyon nan peyi Etazini, se sèl dokiman k ap akseptab kòm pyès idantifikasyon endepandan pou depandan ki soti nan lòt peyi, sof Kanada ak Meksik, osnon depandan manm militè ki lòt bò dlo. Aplikè ki kouvri nan dispozisyon sa a ap gen pou soumèt dosye medikal nan Etazini pou depandan ki gen mwens pase 6 lane, osnon dosye etid pou depandan ki gen mwens pase 18 lane, ansanm ak paspò a. Depandan ki gen 18 lane osnon plis kapab soumèt yon deklarasyon lwaye, yon kont labank yo, osnon yon fakti kouran ki pote non aplikè a ak adrès li nan Etazini, ansanm ak paspò a.

 

K15: Sa k ap rive si mwen soumèt yon deklarasyon taks anvan mwen resevwa notifikasyon ke ITIN mwen an ki te espire jwenn renouvèlman?

R15: Toutotan ITIN pa renouvle, yon deklarasyon taks ki gen yon ITIN espire ap jwenn ekzamen nòmalman lè li resevwa, men li pa jwenn oken ekzanksyon e/osnon kredi, ki te mande, osnon ranbousman ki ta pou fèt. Peyè taks la ava resevwa notifikasyon IRS k ap esplike reta nan nenpòt ki ranbousman. Notifikasyon sa a ap fè l konnen ke ITIN fèt pou refèt. Yon fwa ITIN la refèt, tout ekzanksyon ak kredi ap ekzamine e tout ranbousman otorize ap remèt. Si ITIN lan pa renouvle, peyè taks la ka gen pou peye plis enterè ak sanksyon pou taks li ka dwe, si ekzanksyon ak kredi yo pa otorize.

 

K16: Konben tan sa ap pran pou yon ITIN ki espire aksyone ankò?

R16:  Lè gen  aplikasyon ki resevwa pou renouvèlman anvan 1e Janvye 2017, IRS ava fè yon premye ekzamen aplikasyon an,  epi l ap retounen  dokiman idantifikasyon yo nan 60 jou. Nou ava koumanse ekzamine  aplikasyon pou renouvèlman yo dapre lòd yo resevwa yo nan 1e janvye 2017. Peyè taks yo ta dwe  tann 7 semenn, koumanse 1e janvye 2017, osnon dat  yo te voye Fòmilè W-7, kèlkanswa sa ki pi bonè a, anvan IRS voye kèk kominikasyon ba w pou di w nan ki pwen aplikasyon w lan ye (9 - 11 semenn si ou soumèt aplikasyon w lan pandan peryòd chaje yo (15 janvye – 30 avril) osnon si w ap soumèt deklarasyon taks yo depi lòt bò dlo).

 

K17: Sa k ap rive  si yon moun ki gen yon ITIN soumèt yon aplikasyon pou renouvèlman, epi li voye deklarasyon taks li ale anvan  li resevwa konfimasyon ITIN li an renouvle?

R17:  IRS ap mande peyè taks yo pou yo tann epi pou yo soumèt deklarasyon taks yo apre yo resevwa konfimasyon ITIN yo renouvle. Lè ou rete tann konfimasyon sa a, sa anpeche gen reta nan ekzamen deklarasyon taks yo. Menmsi n ap toujou ekzamine deklarasyon ki fèt ak yon ITIN ki espire, nenpòt ki ekzanksyon  ak/osnon kredi ki ta valid ak yon ITIN ki espire, p ap otorize toutotan ITIN lan pa renouvle.  

 

K18: Kouman peyè taks yo ap fè konnen ITIN yo an renouvle?Eske y ap resevwa yon lèt? Si wi, ki nimewo notifikasyon an?  

R18: Lè yon ITIN renouvle, aplikè a ap resevwa yon CP565, Konfimasyon Nimewo Idantifiksayon Pèsonel Peyè taks.

 

K19: Si yon moun soumèt yon deklarasyon taks san l pa renouvle, ki kalite kominikasyon l ap resevwa?

R19: Yon deklarasyon taks  ki soumèt ak yon ITIN  ki espire  ap ekzamine, men nenpòt ki ekzanksyon ak/osnon kredi  ki valid pou ITIN ki espire a, p ap otorize. Peyè taks la ava resevwa nan men IRS yon notifikasyon  k ap esplike  chanjman ki fèt nan deklarasyon taks la  epi obligasyon  pou ITIN lan renouvle. Yon fwa ITIN lan renouvle, tout ekzanksyon ak/osnon kredi  ki pat otorize anvan , ap ekzamine ankò lè sa a. Toutotan ITIN lan panko renouvle, peyè taks la ap gen pou peye enterè ak amann  pou taks li dwe sou taks li poutèt kèk ekzanksyon  osnon kredi ki pat otorize.

 

K20: Si yon moun ki pa pwodui deklarasyon (yon moun ki gen yon ITIN ki pa pote chif mitan 78/79 e pi ki pa fè deklarasyon taks pou 2013, 2014, 2015) soumèt omwens youn nan deklarasyon sa yo ant koulye a ak 31 desanm, eske y ap mande l toujou pou li renouvle ITIN li?

R20:  Si yon moun nan kategori sa a  soumèt  yon deklarasyon pou 2013, 2014, 2015, epi ekzamen an fini anvan fen mwa desanm lan, peyè taks sa a p ap bezwen renouvle ITIN li pou l soumèt deklarasyon taks li pou 2017.    

    a. Eske gen yon delè pou respekte  pou soumèt yon deklarasyon taks?

IRS  mande moun ki pa pwodui deklarasyon yo  epi ki gen kondisyon pou obsève lè y ap soumèt deklarasyon pou 2013, 2014, osnon 2015, pou yo soumèt deklarasyon taks yo osito yo kapab.  Si yon moun ki pa pwodui yon deklarasyon pa vle pou ITIN li espire, l ap bezwen soumèt deklarasyon taks pou 2013, 2014 ak 2015 anvan 1e desanm 2016 si li vle pou deklarasyon li  ekzamine anvan fen mwa desanm  2016 lan. Reta nan ekzamen  deklarasyon an kapab  fè ke ITIN vin espire.        

 

Q21: Is an ITIN considered to be issued when the ITIN application and accompanying return are received?  

A21:  For new ITINs the “issuance date” will be the received date of the Form W-7 application.  For renewed ITINs the “issuance date” will be the original date the ITIN was assigned before it expired. 

 

Q22: Will the IRS be putting out guidance clarifying this?

A22:  Yes.

 

Q23:  What if an ITIN application is received without a return prior to the tax return due date, but the return itself is received after the tax return due date?  What would the issuance date be? 

 
A23:  The date the tax return is filed does not impact the “issuance date” of the ITIN.  The “issuance date” of the ITIN will depend on whether it is a new ITIN or whether the taxpayer already had an ITIN that has expired and they were renewing their ITIN.  See question above.

 

Q24:  Does a taxpayer have to formally file an extension request in order for the tax return due date to be considered to be in October instead April? 

A24:  Yes.

 

Q25:  What will the status of the return on “Where’s my refund?” be?  

A25:  When a return is filed with an expired ITIN, credits are denied, and the math error is generated. “Where’s my refund?” will display a general message that addresses the impact of the math error on the return filed (i.e., whether there has been a refund decrease or there is now a balance due).

 

Q26:  How long will the return be delayed in processing? 

A26:  It is not possible to provide an exact timeframe for how long the return will be delayed since that would be dependent upon whether it was the ITIN of the primary, secondary, or dependent(s) on the return and which credits are being claimed.  A return filed with an expired ITIN will be processed, but any exemptions and/or credits claimed applicable to the expired ITIN will not be allowed.  The taxpayer will receive a notice from the IRS explaining the change(s) made to their tax return and that the ITIN must be renewed.  Once the ITIN is renewed, any exemptions and/or credits previously not allowed will be reconsidered at that time.  Until the ITIN is renewed, the taxpayer will be subject to interest and penalties for any tax owed as a result of disallowed exemptions and credits.

 

K27: Lè yon moun renouvle ITIN li, eske l ap kenbe men ITIN lan, osnon resevwa yon lòt?

R27:  Yon fwa ITIN lan bay, se pou peyè taks la li ye, amwenske ITIN lan revoke. Lè yon moun ap renouvle ITIN li, nimewo li te resevwa anvan tou renouvle.   

 

K28: Kilè lèt yo ap soti al jwenn moun ki bezwen renouvle ITIN yo pou pwochen peryòd deklarasyon an?

R28:  Lèt 5821 te poste ant mwa dawout 2015 ak 9 septanm 2016 pou tout moun ki gen yon ITIN ki pote chif mitan 78 ak 79, epi ki t ap itilize yo pou fè deklarasyon taks yo. Lèt sa a t ap fè yo konnen tou  ke ITIN yo t ap espire nan 1e janvye 2017.

 

K29: Eske se yon sèl lèt k ap voye pou yon deklarasyon, osnon eske chak moun ki gen yon ITIN ap resevwa yon lèt  ak chak deklarasyon k ap di l se pou renouvle l?

R29: Lè gen anpil moun ki gen ITIN ki pote chif mitan 78  osnon 79 idantifye tankou moun k ap itilize menm ITIN nan deklarasyon taks yo, gen yon Lèt 5821 ki te voye bay peyè taks  primè ak segondè dapre dènye deklarasyon kote ITIN lan te parèt.

 

K30: Eske se pral yon lèt jeneral ( sa vle di pou oumenm osnon pou yon moun lakay ou)  osnon yon lèt pèsonèl?

R30: Se pral yon lèt jeneral k ap di ke, dapre  dosye nou, ITIN pou yo osnon pou moun ki parèt nan deklarasyon taks la ap espire nan 1e janvye 2017. Lèt la ava bay esplikasyon tou sou kisa yo bezwen pou renouvle ITIN yo.

 

K31: Eske IRS aksepte yon vèsyon Fòmilè W-7 ki pi ansyen epi ki ekri sou li: Renouvle ITIN sa a?  

R31: IRS mande peyè taks yo pou yo itilize  vèsyon 9-2016 Fòmilè W-7, men, n ap aksepte  vèsyon ki pi ansyen kote peyè taks la ap fè konnen l ap eseye renouvle yon ITIN li genyen. Aplikè a fèt pou endike l ap renouvle ITIN li; fòk li bay nimewo ITIN li ak sou ki non li te fèt, epi fòk li bay rezon poukisa l ap aplike (poutèt deklarasyon taks osnon pou mande eksepsyon pou deklarasyon taks la) . Si aplikè a mande yon ITIN sou baz yon eksepsyon, se pou li tache nan demann li an dokimantasyon ki pou bay aplikasyon li an jarèt.  Lè w ap renouvle yon ITIN, se pa yon yon rezon pou eksepsyon.

 

K32: Ki kalite dokiman biwo CAA ak TAC otorize pou sètifye pou depandan yo?

R32: CAA yo otorize pou yo sètifye paspò ak batistè pou depandan yo. Biwo TAC yo otorize pou yo sètifye paspò, batistè ak kat idantite nasyonal depandan yo.

Page Last Reviewed or Updated: 21-Nov-2016