IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks

English

 

Avètisman:
Ou ka gen pou refè ITIN ou an. Tout ITIN ki pa sèvi omwens yon fwa pandan twa denye lane sa yo , p ap kapab itilize ankò nan deklarasyon taks yo apati 1 janvye 2017. Anplis, tout ITIN ki te fèt anvan 2013 ap kaba ane sa, koumanse ak nimewo ki gen nan mitan yo chif 78 ak 79 (Ekzanp: 9XX-78-XXX). Tout ITIN ki pa valid ankò dwe refèt anvan pou yo itlize nan yon deklarasyon taks. Moun ki pa gen pou ranpli fòmilè deklarasyon taks ane pwochen an pa bezwen fè anyen. Gen nouvo enfòmasyon k ap nesesè pou swiv lè w ap ranpli aplikasyon pou refè ITIN lan pou kèk depandan. W ap jwenn plis enfòmasyon sou sa nan Kesyon yo mande toutan sou espirasyon ITIN lan.

Anons IRS ki pote tit Notice 2016-48 (an angle), ki pibliye  nan dat 4 daout 2016, bay deskripsyon nouvo pwosedi ki nan Lwa pou pwoteje Ameriken kont ogmantasyon taks yo (PATH an angle) ke Congrè  a adopte an desanm 2015.

Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN an angle), se yon nimewo ke IRS la bay pou pèmèt li ekzamine taks yon endividi. ITIN lan, se yon nimewo ke IRS bay moun ki fèt pou gen yon nimewo idantifikasyon taks, men ki pa genyen, oubyen ankò ke Administrasyon Sekirite Sosyal pa gen dwa bay yon nimewo Sekirite Sosyal (NSS).

IRS bay nenpòt ki moun yon ITIN, kelkanswa kondisyon imigrasyon li, paske kit ou rezidan, kit ou pa rezidan, nou tout gen pou soumèt  yon deklarasyon taks dapre Internal Revenue Service Code. Sèl objektif ITIN lan, se itilizasyon yo nan deklarasyon taks federal yo. Yon ITIN pa otorize w travay nan Etazini; li pa pèmèt ou benefisye Sekirite Sosyal ni resevwa Kredi pou Taks sou Salè ou resevwa.

Chwazi yon sijè piba a pou enfòmasyon ou ka bezwen:

Eske mwen bezwen yon ITIN? (Do I need an ITIN?)

Ou bezwen yon ITIN si:

1. Ou pa gen yon SSN e ou pa kalifye pou gen youn.

Ak

2. Ou klase nan youn nan kategori sila yo:

    • Etranje kipa rezidan e ki fèt pou soumèt yon deklarasyonen taks.
    • Yon rezidan Etazini ki ( dapre kantite jou li prezan nan peyi a) k ap soumèt yon deklarasyon taks li.
    • Depandan osnon yon moun ki marye ak yon sitwayen/etranje rezidan.
    • Depandan osnon yon moun ki marye ak yon etranje ki pa rezidan e ki gen viza.

Kouman pou m fè gen youn? (How do I get one?)

Opsyon 1

Ou ka soumèt Fòmilè W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, ak deklarasyon taks federal ou. Se pou voye tou  dokimantasyuon orijinal osnon kopi sètifye ke enstitisyon an remèt ou,  ki pwouve idantite w e di se etranje ou ye. Si w kalifye  pou resevwa yon ekzanpsyon, lè sa w ap soumèt Fòmilè W-7 ansanm ak dokiman ki bay prèv idantite w e montre se etranje ou ye. 

Voye Fòmilè W-7, deklarasyon taks ou, prèv idantite w ak dokiman ki montre se etranje ou ye, pa lapòs nan adrès sila: 

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

W ap gen pou voye  deklarasyon taks la nan adrès piwo a yon sèl fwa, lè ou voye Fòmilè  W-7 la pou ka jwenn yon ITIN. Nan lòt ane apre sa, lè ou gen ITIN ou, wa soumèt  Fòmilè 1040, 1040A ak 1040EZ, dapre enstriksyon ki endike yo.

Opsyon 2

Ou kapab mande yon ITIN sou plas ak sèvis yon Ajan akseptans sètifye (Certified Acceptance Agent) ke IRS otorize osnon ou ka vizite yon Sant asistans pou Peyè taks (Taxpayer Assistance Center) IRS. Konsa, ou p ap gen pou itilize lapòs pou voye  prèv idantite w  ak dokiman ki montre se etranje ou ye.  Apre ekzamen, IRS ava otorize pou voye yon ITIN ba w pa lapòs. Apre sa,  wa voye Fòmilè 1040, 1040A, ak 1040EZ jan sa endike nan enstriksyon yo.    

Kilè pou soumèt yon aplikasyon? (When should I apply?)

Ou ka soumèt aplikasyon w nenpòt kilè pandan ane a  lè ou gen pou transmèt deklarasyon an. Omwens, ou ta dwe konplete Fòmilè W-7 lè w pare  pou depoze deklarasyon taks federal ou nan dat ou fèt pou soumèt li. Si deklarasyon taks ou tache nan Fòmilè W-7 la rive apre dat li sipoze rive a, ou ka gen pou peye enterè, osnon yon penalite.

Konben tan sa pran? (How long does it take?)

IRS ava voye yon lèt ba w ki gen nimewo idantifikasyon taks ou, anjeneral,  nan sèt semen si ou kalifye pou resevwa yon ITIN e aplikasyon w lan konplè.

Kilès mwen ka rele si m bezwen èd? (Who can I call for help?)

Ou ka rele IRS gratis nan nimewo 800-829-1040 si se Etazini ou ye, osnon rele 267-941-1000 (se pou peye pou nimewo sa a) si ou pa Etazini. Sèvis sa a pèmèt ou tcheke nan ki pwen  aplikasyon w lan ye sèt semen apre ou soumèt Fòmilè W-7 ak deklarasyon taks ou.

Page Last Reviewed or Updated: 27-Oct-2016