IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mizajou nan Kesyon ki poze anpil sou espirasyon ITIN yo…(ki soti nan irs.gov)

English

K1: Ki ITIN k ap espire 1e janvye 2017?

R1: ITIN sila yo ap espire 1e janvye 2017:

  • ITIN ki gen chif mitan yo ki se 78 ak 79 (pa ekzanp 9NN-78-NNNN). IRS te voye Lèt 5821 w lan bay kontribyab yo ki gen ITIN sa yo k ap espire.
  • ITIN yo pa itilize pou deklarasyon taks pou Ane Fiskal 2013, 2014, osnon 2015

 

K2: Ki ITIN ki p ap espire 1e janvye 2017?

R2: Nenpòt ITIN ki pa gen chif mitan yo ki se 78 osnon 79 e ke yo te itilize pou deklarasyon taks pou Ane Fiskal 2013, 2014, osnon 2015 p ap espire 1e janvye 2017.

 

K3: Kisa pou m fè si ITIN mwen te espire 1e janvye 2017?

R3: W ap bezwen renouvle ITIN ou si ou gen entansyon soumèt yon deklarasyon taks oswa mande yon ranbousman avèk ITIN ki espire a. Ou pa dwe renouvle yon ITIN si mèt ITIN nan genyen kounye a osnon kalifye pou resevwa yon nimewo sekirite sosyal (SSN). Konsilte K ak R12.

 

K4: Kilè mwen ka renouvle ITIN mwen an ki deja espire a?

R4: Kontribyab yo ki gen ITIN yo ki deja espire yo epi ki gen yon oblije soumèt yon deklarasyon taks, dwe soumèt aplikasyon pou renouvèlman yo a ak deklarasyon taks federal la tousuit. Kontribyab yo dwe prevwa 7 semèn apatide dat yo poste Fòmilè W-7 la, pou IRS avize w sou estati aplikasyon ITIN ou an (9 a 11 semèn si ou soumèt aplikasyon an pandan peryòd kote yo gen anpil dosye pou trete (15 janvye rive 30 avril) oswa si w ap ranpli deklarasyon taks ou etan w aletranje).

 

K5: Kouman pou mwen renouvle yon ITIN k ap espire?

R5: Pou renouvle yon ITIN k ap espire, se pou ranpli Fòmilè W-7 la, Aplikasyon IRS pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks, ansanm ak tout dokiman idantifikasyon ki nesesè, epi voye l bay IRS. Deklarasyon taks la pa nesesè pou aplikasyon pou renouvèlman, sepandan si ou gen yon obligasyon pou ranpli deklarasyon taks, ou dwe soumèt deklarasyon an ansanm avèk aplikasyon renouvèlman an, pou evite reta nan ranbousman w lan. Gade nan K ak R 15. Voye aplikasyon an pa lapòs bay Internal Revenue Service, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342. Konsilte K ak R 13 pou enfòmasyon si w pa vle voye dokiman yo pa lapòs bay IRS.

 

K6: Èske mwen ka soumèt kopi dokiman idantifikasyon mwen ansanm ak Fòmilè W-7 mwen an?

R6: Non. Se orijinal dokiman idantifikasyon yo osnon kopi sètifye dokiman yo ki soti nan yon ajans, ke y ap aksepte. Konsilte www.irs.gov/ITIN.

 

K7: Èske mwen dwe renouvle ITIN mwen an si m p ap soumèt yon deklarasyon taks osnon mande ranbousman?

R7: Non, men pita, si w ap soumèt yon deklarasyon taks ameriken, osnon w ap mande ranbousman, fòk ITIN ou an ansanm ak pa yon depandan tou) renouvle lè sa a.

 

K8: Mwen itilize ITIN mwen an sèlman pou enfòmasyon ki ale nan deklarasyon taks yo, tankou Fòmilè 1099. Si ITIN mwen an ap espire, èske mwen dwe renouvle l?

R8: Non, si ITIN ou an sèvi sèlman pou enfòmasyon ki ale nan deklarasyon taks yo e ou pa gen entansyon soumèt yon deklarasyon taks, osnon mande pou ranbousman, ou pa bezwen renouvle ITIN ou an.

 

K9: Si mwen gen yon ITIN ki gen chif mitan yo ki se 78 ak 79, èske mwen ka renouvle ITIN fanmi mwen, menmsi li p ap espire?

R9: Wi, IRS ap aksepte aplikasyon chak manm yon fanmi pou renouvèlman Fòmilè W-7 si omwens youn nan manm fanmi ki nan deklarasyon taks la gen chif mitan yo ki se 78 oswa 79. Si youn nan manm fanmi an gen chif mitan yo ki se 78 oswa 79, tout manm fanmi an ki te resevwa yon ITIN mèt soumèt Fòmilè W-7 menm lè a.

 

K10: Èske mwen ka renouvle ITIN mwen an menmsi ITIN mwen an pako ap espire e pèsonn nan fanmi mwen gen yon ITIN k ap espire?

R10: Poutèt ITIN ou p ap espire e pa gen okenn kesyon taks nan ka sa a pou koulye a, nou mande w pou tann e pou renouvle ITIN ou lè li sipoze espire. Se ITIN ki pwograme pou espire nan fen lane 2016 la e ki dwe ale nan deklarasyon taks ameriken pou 2017 la, ki fèt pou renouvle koulye a. Pou ede kontribyab yo e pou diminiye chay la sou do yo leplis ke posib, n ap mete sou pye yon kalandriye renouvèlman. Tanpri konsilte paj entènèt la nanwww.irs.gov/ITIN pou kalandriye a ak delè antisipe pou renouvèlman.

 

K11: Kilè Fòmilè W-7 ak enstriksyon aktyalize yo, ki gen tou enfòmasyon sou renouvèlman an, ap disponib?

R11: Yo te revize Fòmilè W-7 ak enstriksyon yo nan dat 7 septanm 2016 e ou ka jwenn vèsyon aktyalize yo nan www.irs.gov/W7.

 

K12: Mwen gen yon Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) e mwen pa bezwen ITIN lan ankò k ap espire a. Èske se pou mwen renouvle ITIN mwen an?

R12: Non. Ou pa bezwen renouvle ITIN ou si w kalifye pou resevwa yon SSN oswa si ou deja gen youn. Tanpri, fè nou konnen ou resevwa yon SSN e ke ou pa bezwen yon ITIN ankò. Pou fè sa, vizite yon biwo lokal IRS ITIN, osnon voye yon lèt esplikasyon pou fè konnen yo ba w yon SSN e ke ou vle yo konbine dosye taks ou yo. Si w ekri yon lèt, endike non w okonplè, adrès ou ak ITIN lan, ansanm ak yon kopi kat sekirite sosyal ou ak yon kopi CP 565, Notifikasyon Atribisyon ITIN, si sa disponib. IRS va anile ITIN lan, konsa, okenn lòt moun p ap kapab itilize li pita; IRS ap asosye tout lòt enfòmasyon taks ki te genyen anvan e ke yo te rapòte anba ITIN ak SSN la. Voye lèt ou nan adrès sila: Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0057.

 

K13: Si m pa vle voye dokiman orijinal mwen pa lapòs bay IRS lè m ap renouvle ITIN mwen an, èske mwen gen lòt chwa?

R13: Wi. Olye pou voye dokimantasyon orijinal la, ou kapab kalifye pou itilize yon Ajan akseptans sètifye (CAA) ke IRS otorize, osnon ou kapab pran yon randevou nan yon designated IRS Taxpayer Assistance Center (TAC) (Sant asistans pou kontribyab) ke IRS ava endike. Pou jwenn yon CAA lokal nan zòn pa w, konsilte paj entènèt sila: www.irs.gov/individuals/acceptance-agent-program osnon tcheke liv telefòn lan pou jwenn yon sant ki pi pre w la. CAA yo kapab otantifye tout dokiman idantifikasyon yo pou aplikan prensipal ak segondè a. Pou depandan yo, yo kapab otantifye paspò a ak batistè sivil la ; sepandan si w itilize nenpòt dokiman idantifikasyon akseptab, se pou yo voye orijinal oswa kopi sètifye dokiman sa yo dirèkteman bay IRS.

 

K14: Ki kalite paspò ki akseptab pou depandan pou sèvi dokiman idantifikasyon endepandan?

R14: Koumanse 1e oktòb 2016, yon paspò ki pote dat admisyon nan peyi Etazini, se sèl dokiman k ap akseptab kòm pyès idantifikasyon endepandan pou depandan ki soti nan lòt peyi, sof Kanada ak Meksik, osnon depandan manm militè ki lòt bò dlo. Aplikan ki kouvri nan dispozisyon sa a ap gen pou soumèt dosye medikal nan Etazini pou depandan ki gen mwens pase 6 lane, osnon dosye etid eskolè pou depandan ki gen mwens pase 18 lane, ansanm ak paspò a. Depandan ki gen 18 lane osnon plis kapab soumèt dosye lekòl ameriken oswa yon deklarasyon lwaye, yon etadkont labank, osnon yon fakti sèvis ki pote non aplikan an ak adrès li nan Etazini, ansanm ak paspò yo.

 

K15: Sa k ap rive si mwen soumèt yon deklarasyon taks anvan mwen resevwa notifikasyon ke ITIN mwen an ki te espire a jwenn renouvèlman?

R15: Toutotan ITIN pa renouvle, yon deklarasyon taks ki gen yon ITIN espire ap jwenn ekzamen nòmalman lè li resevwa, men li pa jwenn oken ekzanksyon e/osnon kredi, ki te mande, osnon ranbousman ki ta pou fèt. Kontribyab la ava resevwa notifikasyon IRS k ap esplike reta nan nenpòt ki ranbousman. Notifikasyon sa a ap fè l konnen ke ITIN fèt pou refèt. Yon fwa ITIN la refèt, tout ekzanksyon ak kredi ap ekzamine e tout ranbousman otorize ap remèt. Si ITIN lan pa renouvle, kontribyab la ka gen pou peye plis enterè ak sanksyon pou taks li ka dwe, si ekzanksyon ak kredi yo pa otorize.

 

K16: Konben tan sa ap pran pou yon ITIN ki espire aksyone ankò?

R16: Lè gen aplikasyon ki resevwa pou renouvèlman anvan 1e Janvye 2017, IRS ava fè yon premye ekzamen aplikasyon an, epi l ap retounen dokiman idantifikasyon yo nan 60 jou. Nou ava koumanse ekzamine aplikasyon pou renouvèlman yo dapre lòd yo resevwa yo nan 1e janvye 2017. Kontribyab yo ta dwe tann 7 semenn, koumanse 1e janvye 2017, osnon dat yo te voye Fòmilè W-7, kèlkanswa sa ki pi bonè a, anvan IRS voye kèk kominikasyon ba w pou di w nan ki pwen aplikasyon w lan ye (9 - 11 semenn si ou soumèt aplikasyon w lan pandan peryòd chaje yo (15 janvye – 30 avril) osnon si w ap soumèt deklarasyon taks yo depi lòt bò dlo).

 

K17: Sa k ap rive si yon moun ki gen yon ITIN soumèt yon aplikasyon pou renouvèlman, epi li voye deklarasyon taks li ale anvan li resevwa konfimasyon ITIN li an renouvle?

R17: Si yon kontribyab soumèt yon deklarasyon taks avèk yon ITIN ki espire, yo pral trete deklarasyon taks la men y ap retire egzanpsyon ak kredi aplikab yo e yo p ap peye ranbousman lè sa a. IRS pral voye yon avi CP k ap gen ajisteman apwopriye yo ki ka lakòz gen yon balans ak penalite pou peye. Avi a pral fè kontribyab la konnen tou ke ITIN lan espire e ke se pou l renouvle l. Pwosesis sa a pral retade deklarasyon taks la ak kèlkeswa ranbousman ki asosye ak ITIN ki espire a (yo).

 

K18: Kouman kontribyab yo ap fè konnen ITIN yo an renouvle?Eske y ap resevwa yon lèt? Si wi, ki nimewo notifikasyon an?

R18: Lè yon ITIN renouvle, Aplikan an ap resevwa yon CP565, Konfimasyon Nimewo Idantifiksayon Pèsonel Kontribyab.

 

K19: Si yon moun soumèt yon deklarasyon taks pandan sezon taks la san l pa renouvle, ki kalite kominikasyon l ap resevwa?

R19: Yon deklarasyon taks ki soumèt ak yon ITIN ki espire ap ekzamine, men nenpòt ki ekzanksyon ak/osnon kredi ki valid pou ITIN ki espire a, p ap otorize. Kontribyab la ava resevwa nan men IRS yon notifikasyon k ap esplike chanjman ki fèt nan deklarasyon taks la epi ke ITIN pa w la ak/oswa pa mari/madanm ou espire. Yon fwa ITIN lan renouvle, tout ekzanksyon ak/osnon kredi ki pat otorize anvan , ap ekzamine ankò lè sa a. Toutotan ITIN lan panko renouvle, kontribyab la ap gen pou peye enterè ak amann pou taks li dwe sou taks li poutèt kèk ekzanksyon osnon kredi ki pat otorize.

 

K20: Si yon moun ki pa pwodui deklarasyon (yon moun ki gen yon ITIN ki pa gen chif mitan yo ki se 78/79 e pi ki pa fè deklarasyon taks pou ane fiskal 2013, 2014, 2015) soumèt omwens youn nan deklarasyon sa yo ant 1e oktòb ak 31 desanm 2016, eske y ap mande l toujou pou li renouvle ITIN li?

R20: Si yon moun nan kategori sa a soumèt yon deklarasyon pou ane fiskal 2013, 2014, 2015, epi ekzamen an fini anvan fen mwa desanm 2016 la, kontribyab sa a p ap bezwen renouvle ITIN li pou l soumèt deklarasyon taks li pou 2017.

 

K21: Eske IRS konsidere li emèt yon ITIN lè li resevwa yon aplikasyon ansanm ak yon deklarasyon taks? 

R21: Pou nouvo ITIN yo, “dat emisyon an ” se menm ak dat enstitisyon an resevwa Fòmilè W-7 la. Pou ITIN k ap renouvle yo, “dat emisyon an”, se dat orijinal lè ITIN lan te emèt anvan li espire.

 

K22: Sa k ap rive si yon aplikasyon pou ITIN rive nan IRS anvan dat deklarasyon taks la gen pou soumèt, men deklarasyon an li menm rive apre dat li te sipoze soumèt la? Kilè dat emisyon an ta dwe ye?

R22: Dat deklarasyon taks la pa gen anyen pou wè ak “dat emisyon an” yon ITIN. “Dat emisyon ” yon ITIN ava depann si se yon nouvo ITIN, oubyen si kontribyab la te deja genyen yon ITIN ki vin espire e ke li t ap renouvle.Voye je sou K ak R 21.

 

K23: Èske yon kontribyab gen pou mande ofisyèlman yon pwolongasyon dat limit li pou l sa pwolonje dat limit deklarasyon taks la depase 15 avril?

R23: Wi.

 

K24: Nan ki pwen deklarasyon taks “Kote lajan ranbousman mwen an” ye, si yo soumèt deklarasyon taks la avèk yon ITIN ki espire? 

R24: Lè yon deklarasyon taks al jwenn IRS ak yon ITIN ki espire, okenn kredi pa aksepte, e kalkil la ap montre gen erè. Fraz “Kote lajan ranbousman mwen an” ap voye yon mesaj jeneral k ap pale de enpak erè kalkil la nan seksyon deklarasyon taks la (sa vle di eske kantite lajan ranbousman an bese, osnon eske gen kèk balans ki dwe.).

 

K25:K25: Konben tan reta k ap genyen nan egzamen deklarasyon an?

R25: Li pa posib pou presize konben reta ki ap genyen, paske sa va depann si deklarasyon an pote ITIN primè, segondè osnon depandan an; oubyen ki kalite kredi ki reklame. Yon deklarasyon ki soumèt ak yon ITIN ki espire ap egzamine, men tout egzanpsyon osnon kredi ki aplikab lè yon ITIN espire p ap otorize. Kontribyab la ava resevwa yon notifikasyon nan men IRS k ap esplike modifikasyon ki fèt nan deklarasyon li an e ki ap di li fòk lil renouvle ITIN li. Yon fwa ITIN la renouvle, tout egzanpsyon ak kredi ki pa te otorize anvan ap rekonsidere lè sa a. Toutotan ITIN la pa renouvle, IRS ka chaje kontribyab la enterè ak penalite pou nenpòt ki taks li dwe poutèt li resevwa egzanpsyon ak kredi ki pa te otorize.

 

K26: Lè yon moun renouvle ITIN li, eske l ap kenbe men ITIN lan, osnon resevwa yon lòt? 

R26: Yon fwa ITIN lan bay, se pou kontribyab la li ye, amwenske ITIN lan revoke. Lè yon moun ap renouvle ITIN li, nimewo li te resevwa anvan tou renouvle.

 

K27: Kilè lèt yo ap soti al jwenn moun ki bezwen renouvle ITIN yo pou pwochen peryòd deklarasyon an?

R27: Lèt 5821 te poste ant mwa dawout 2015 ak 9 septanm 2016 pou tout moun ki gen yon ITIN ki pote chif mitan 78 oswa 79, epi ki t ap itilize yo pou fè deklarasyon taks yo. Lèt sa a t ap fè yo konnen tou ke ITIN yo t ap espire nan 1e janvye 2017.

 

K28: Èske se yon sèl lèt k ap voye pou yon deklarasyon, osnon eske chak moun ki gen yon ITIN ap resevwa yon lèt ak chak deklarasyon k ap di l se pou renouvle l?

R28: Lè gen anpil moun ki gen ITIN ki pote chif mitan 78 osnon 79 idantifye tankou moun k ap itilize menm ITIN nan deklarasyon taks yo, gen yon Lèt 5821 ki te voye bay kontribyab primè ak segondè dapre dènye deklarasyon kote ITIN lan te parèt.

 

K29: Èske se pral yon lèt jeneral ( sa vle di pou oumenm osnon pou yon moun lakay ou) osnon yon lèt pèsonèl?

R29: Se pral yon lèt jeneral k ap di ke, dapre dosye nou, ITIN pou yo osnon pou moun ki parèt nan deklarasyon taks la ap espire nan 1e janvye 2017. Lèt la ava bay esplikasyon tou sou kisa yo bezwen pou renouvle ITIN yo.

 

K30: Èske IRS aksepte yon vèsyon Fòmilè W-7 ki pi ansyen epi ki ekri sou li: Renouvle ITIN sa a?

R30: IRS mande kontribyab yo pou yo itilize vèsyon 9-2016 Fòmilè W-7. Aplikan a fèt pou endike l ap renouvle ITIN li; fòk li bay nimewo ITIN li ak sou ki non li te fèt, epi fòk li bay rezon poukisa l ap aplike (poutèt deklarasyon taks osnon pou mande eksepsyon pou deklarasyon taks la). Si Aplikan an mande yon ITIN sou baz yon eksepsyon, se pou li tache nan demann li an dokimantasyon ki pou bay aplikasyon li an jarèt. Lè w ap renouvle yon ITIN, se pa yon yon rezon pou eksepsyon.

 

K31: Ki kalite dokiman biwo CAA ak TAC otorize pou sètifye pou depandan yo?

R31: CAA yo otorize pou yo sètifye paspò ak batistè pou depandan yo. Biwo TAC yo otorize pou yo sètifye paspò, batistè ak kat idantite nasyonal depandan yo.

 

K32: Mwen soumèt yon demann pou renouvèlman ITIN ant 1e oktòb ak fen 2016 la, men mwen pako resevwa ITIN mwen an. Kisa pou m fè?

R32: Kontribyab yo dwe prevwa 7 semèn apatide 1e janvye 2017 oswa apatide dat yo poste Fòmilè W-7 la, toudepann sa ki fèt apre a, pou IRS avize w sou estati aplikasyon ITIN ou an (9 a 11 semèn si w soumèt aplikasyon an pandan peryòd y ap trete anpil dosye (15 janvye rive 30 avril) oswa si w ap soumèt deklarasyon taks ou etan w aletranje.

Page Last Reviewed or Updated: 28-Apr-2017