Body

Chương trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic, hay LITC là chương trình trợ giúp quỹ tương xứng để cung cấp tiền của Liên bang đến các tổ chức, để họ có thể cung cấp dịch vụ LITC cho những người đóng thuế nào có lợi tức thấp hoặc nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (English as a second language, hay ESL).

Các trung tâm tham gia trong chương trình LITC cung cấp:

  • Đại diện cho những người tranh chấp với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service), bao gồm kiểm tra, khiếu nại, thu thuế và kiện tụng thuế liên bang. LITC cũng có thể giúp những người đóng thuế trả lời thông báo của IRS và sửa các vấn đề liên quan đến hồ sơ.
  • Giáo dục về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế.
  • Bênh vực người đóng thuế có lợi tức thấp và ESL

Dịch vụ của LITC được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp cho người đóng thuế đủ điều kiện. Dù LITC nhận một phần ngân quỹ từ IRS, bệnh xá, nhân viên, và người tự nguyện hoàn toàn độc lập với IRS. Mỗi nơi tiếp trợ xác định xem khách hàng tiềm năng có đáp ứng hướng dẫn về lợi tức và các tiêu chí khác hay không, trước khi đại diện cho họ và cung cấp dịch vụ cố vấn.

IRS đang nhận đơn cho năm trợ cấp 2018. Quý vị phải nộp đơn không trễ hơn ngày 20 tháng Sáu, 2017. Quý vị có thể tải xuống Ấn bản 3319 năm 2018, LITC Tập Ghi Danh và Hướng Dẫn Xin Trợ Cấp (2018 Publication 3319, LITC Grant Application Package and Guidelines)(PDF).

Người đóng thuế tìm dịch vụ LITC, xin bấm vào đây (click here).

Các tổ chức muốn nộp đơn xin quỹ, xin bấm vào đây (click here).

Tìm hiểu thêm về chương trình LITC (LITC Program).