Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại (Appeals homepage) có phải là nơi thích hợp hay không. Nên chọn phương thức kháng cáo thích hợp để biết hướng dẫn cụ thể về việc làm đơn Khiếu Nại. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại, thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu (CAP) (tiếng Anh)

Nói chung CAP (Collection Appeals Program, hay Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu) là giải pháp nhanh chóng và áp dụng cho rất nhiều dạng hành động truy thu. Tuy nhiên, quý vị không thể kiện ra tòa án nếu không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại.

Tiến Trình Truy Thu Công Bằng (CDP) (tiếng Anh) 

Sẽ có CDP (Collection Due Process, hay Tiến Trình Truy Thu Công Bằng) nếu quý vị nhận được một trong những thông báo sau đây:  Thông Báo Yêu Cầu Ban Hành Quyền Siết Nợ Khi Không Nộp Thuế Liên Bang và Quyền Ðiều Trần theo IRC 6320 (Thông Báo Quyền Siết Nợ (Lien Notice)), Thông Báo Cuối Cùng - Thông Báo Ý Ðịnh Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế trong Trường Hợp Có Nguy Cơ Cao và Quyền Khiếu Nại, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản trên Tiền Hoàn Thuế Tiểu Bang - Thông Báo Quyền Ðiều Trần (Các Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế (Levy Notice)), Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại, thì có thể đưa trường hợp của mình ra tòa án.

Ðề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) (tiếng Anh)

OIC (Ðề Nghị Thỏa Hiệp) là thỏa thuận giữa người đóng thuế và chánh phủ, trong đó quy định khoản nợ phải trả thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ.

Tiền Phạt Phục Hồi Quỹ Tín Thác (TFRP) (tiếng Anh) 

Nếu quý vị là người giữ trách nhiệm truy thu/khấu lưu, chiết tính, và nộp hay trả các khoản thuế đã định - kể cả khấu lưu trên NRA (Non-Resident Alien, hay Ngoại Kiều Không Thường Trú), thuế việc làm hoặc gián thu - và cố ý không thực hiện, thì sẽ bị phạt riêng một món tiền bằng với toàn bộ khoản thuế chưa trả, cộng với tiền lời. Trong trường hợp này, người chịu trách nhiệm có thể là chủ nhân hay viên chức của công ty, nơi hợp tác, chủ độc quyền duy nhất, hoặc nhân viên của bất cứ dạng doanh thương nào. Người chưởng quản hay đại diện có thẩm quyền đối với ngân quỹ của doanh thương cũng có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt. Khoản tiền phạt phục hồi quỹ tín thác được áp dụng cho các biểu mẫu thuế sau đây: CT-1, 720, 941, 943, 944, 945, 1042, và 8288.