Ban Khiếu Nại Có Thể Làm Gì cho Quý Vị?

Các cơ quan khác nhau trong IRS đều có trách nhiệm quyết định liên quan tới việc áp dụng luật thuế để xét xử các vấn đề của người đóng thuế. Nhưng đôi khi không thể đạt được thỏa thuận về các quyết định hoặc xác định trong một vài trường hợp. Nói cách khác, người đóng thuế không đồng ý với xác định đó.

Ðây là lúc Ban Khiếu Nại nhập cuộc. Ban Khiếu Nại không lệ thuộc vào bất cứ văn phòng nào khác của IRS, và giữ vai trò nơi phân xử hành chánh có tánh cách thân thiện cho bất cứ người đóng thuế nào không đồng ý với quyết định của IRS. Ban Khiếu Nại cống hiến một nơi gặp mặt để giải quyết những bất đồng liên quan tới việc áp dụng luật thuế trên căn bản công bằng và vô tư cho cả người đóng thuế lẫn chánh phủ. Sứ mệnh của Ban Khiếu Nại là dàn xếp bất đồng thuế vụ mà không phải ra Tòa Án và  xét xử chánh thức.

Có thể tìm hiểu rõ hơn về những điều nên  cần  biết trong tiến trình Khiếu Nại  qua các đoạn video trực tuyến (online videos) này.

Quý vị có tranh cãi gì về thuế không? (Do you have a tax dispute?)

Nếu có, thì cần xem Ban Khiếu Nại có phù hợp cho quý vị hay không.

Nếu quý vị nhận được thư tín từ IRS và biết rõ trường hợp của mình hội đủ tiêu chuẩn được xét lại qua Ban Khiếu Nại, thì nên đến trang gốc của Ban Khiếu Nại (Appeals homepage) để xem các bước kế tiếp là gì.