Lợi Tức Tại Ngoại Quốc Cũng Phải Nộp Thuế

Nhiều công dân Hoa Kỳ (Mỹ) và ngoại kiều thường trú cũng có lợi tức từ các nguồn ngoại quốc. Trong thời gian gần đây đã có những trình báo về việc IRS (Sở Thuế Vụ) lưu ý đến những người đóng thuế có trương mục tại Liechtenstein. Thật ra thì sự lưu tâm của IRS bành trướng ra ngoài các trương mục tại Liechtenstein và đến những trương mục ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Từ đó, IRS cũng nhắc nhở quý vị phải trình báo lợi tức trên toàn cầu trong tờ khai thuế của mình tại Hoa Kỳ.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay ngoại kiều thường trú, thì phải trình báo lợi tức từ mọi nguồn trong và ngoài phạm vi Hoa Kỳ. Ðiều này luôn luôn đúng, bất kể quý vị có nhận Mẫu W-2 (Khai Trình Thuế và Lương Bổng), Mẫu 1099 (Tờ Khai Thông Tin), hoặc tài liệu tương đương ở ngoại quốc hay không. Nên xem Ấn Phẩm 525 - Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (Publication 525, Taxable and Nontaxable Income for more information) - để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay ngoại kiều thường trú, nói chung các quy tắc khai thuế lợi tức, tài sản và quà tặng - và trả thuế ước tính - đều giống y hệt, dù cho quý vị đang sống tại Hoa Kỳ hoặc ở ngoại quốc.

Che Dấu Lợi Tức Ở Hải Ngoại (Hiding Income Offshore)

Không trình báo lợi tức từ nguồn ngoại quốc thì bị xem là phạm tội. IRS và các nơi hợp tác quốc tế cùng nhau truy tìm những kẻ che dấu lợi tức hoặc tài sản ở hải ngoại để trốn thuế. Các kiểm xét viên IRS được huấn luyện đặc biệt sẽ chú trọng vào hoạch định mạnh bạo trốn thuế quốc tế, kể cả việc lạm dụng những pháp nhân và cơ chế đã thiết lập tại cơ quan tư pháp ngoại quốc. Mục đích của điều này là giữ cho các công dân và người thường trú tại Hoa Kỳ luôn luôn trình báo chính xác lợi tức của họ và trả đúng tiền thuế.

Trương Mục Tài Chánh Ngoại Quốc (Foreign Financial Accounts)

Ngoài việc báo cáo lợi tức toàn cầu của quý vị, quý vị cũng phải báo cáo trên tờ khai thuế Hoa Kỳ là mình có bất cứ trương mục ngân hàng hoặc trương mục đầu tư nào ở ngoại quốc. Đạo Luật Kín Đáo Ngân Hàng (Bank Secrecy Act) đòi hỏi quý vị phải nộp bản Báo Cáo của Các Trương Mục Ngân Hàng và Trương Mục Tài Chánh Ở Ngoại Quốc (Foreign Bank and Financial Accounts, hay FBAR) (Mẫu đơn 114 FinCEN, trước đây là Mẫu đơn TD F 90-22.1),

  • Quý vị có quyền lợi tài chánh, thẩm quyền ký tên, hoặc thẩm quyền khác ở một hay nhiều trương mục tại ngoại quốc, và
  • Tổng giá trị của mọi trương mục tài chánh ngoại quốc vượt quá $10,000 vào bất cứ lúc nào trong niên lịch.

Có thêm thông tin về đòi hỏi trình báo trương mục tài chánh ngoại quốc trong Bản Tin FS-2007-15, Ðòi Hỏi Trình Báo Trương Mục Tài Chánh Ngoại Quốc (FS-2007-15, Foreign Financial Accounts Reporting Requirements) và Ấn Phẩm 4261, Quý Vị Có Trương Mục Tài Chánh Ngoại Quốc hay không? (Publication 4261, Do You Have a Foreign Financial Account?)(PDF)

Hậu Quả khi Trốn Thuế Lợi Tức đánh trên Nguồn Ngoại Quốc (Consequences for Evading Taxes on Foreign Source Income)

Quý vị sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu IRS phát hiện quý vị dấu diếm không trình báo lợi tức hoặc không tiết lộ trương mục tài chánh ngoại quốc. Hậu quả có thể không chỉ là phải nộp thuế phụ trội, mà còn bị hình phạt nặng nề, phải trả những món tiền lời, tiền phạt đáng kể, và còn bị tống giam.

Trình Báo Kẻ Mưu Mô Vận Dụng Mánh Khóe Trốn Thuế tại Hải Ngoại (Reporting Promoters of Off-Shore Tax Avoidance Schemes)

IRS khuyến khích quý vị trình báo những kẻ mưu mô vận dụng mánh khóe trốn thuế tại hải ngoại. Người tố giác nào trình rõ chứng cớ trường hợp gian dối cho IRS thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được thưởng nếu nộp Mẫu 211, Ðơn Yêu Cầu Tưởng Thưởng vì Cung Cấp Thông Tin Gốc, và tuân theo những phương thức đã phác thảo trong Thông Báo 2008-4, Các Yêu Sách Nộp Lên Văn Phòng Chuyên Trách Tố Giác của IRS theo Ðoạn 7623.