Danh Sách Phối Kiểm để Đóng Cửa Doanh Nghiệp

Cần phải thực hiện những hành động tiêu biểu để đóng cửa một doanh nghiệp. Phải nộp tờ khai thường niên cho năm nghỉ kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có nhân viên thì phải nộp những khoản thuế liên bang cùng với tờ khai thuế việc làm cuối cùng. Và cũng phải đính bản liệt kê chung với tờ khai, trong đó cho biết họ tên của người giữ sổ lương và địa chỉ lưu các hồ sơ đó.

Tờ khai thuế thường niên (của hội hợp tác/hùn vốn, tập đoàn, công ty loại S, hãng trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ hội tín thác) có những ô để đánh dấu ở gần đầu trang bìa, ngay dưới thông tin về tổ chức. Hãy đánh dấu vào ô ứng với niên thuế mà doanh nghiệp bị giải thể để cho biết đây là tờ khai cuối cùng. Nếu có Bản Khai K-1 thì lặp lại phương thức này cho bản đó.

Cũng cần phải nộp tờ tường trình cách phát mãi tài sản doanh nghiệp, khai báo việc trao đổi tài sản đồng hạng loại, và/hoặc thay chuyển dạng thức kinh doanh. Nếu chưa có bao thư in sẵn để gởi vật phẩm thuế vụ thì nên đến trang Đệ Nộp Ở Đâu? để xem danh sách các địa chỉ. Dưới đây là danh sách liệt kê những hành động tiêu biểu phải thực hiện để đóng cửa doanh nghiệp, tùy vào dạng cơ cấu kinh doanh:

Danh Sách Phối Kiểm