e-file: Mẫu Đơn 940, 941,943, 944 hoặc 945 dành cho Tiểu Thương

Nộp Mẫu Đơn 940, 941, 943, 944 và 945 qua điện tử an toàn và chính xác. Khi quý vị nộp qua điện tử, thì hệ thống sẽ gởi thông báo xác nhận là IRS đã nhận tờ khai thuế của quý vị trong vòng 24 giờ. Nộp qua điện tử những tờ khai thuế này là dùng một đệ tam nhận để chuyển tờ khai thuế với một ít chi phí. Tìm hiểu các lựa chọn dưới đây.

Lựa chọn 1

Chọn Người Cung Cấp Dịch Vụ e-file Được IRS Ủy Nhiệm (Authorized IRS e-file Provider) để khai thuế, ký tên, và nộp tờ khai thuế qua điện tử.

Lựa chọn 2

Mua nhu liệu được IRS chấp thuận thông qua Người Cung Cấp Dịch Vụ Đệ Nộp Trực Tuyến Được IRS Ủy Nhiệm (Authorized IRS Online Filing Provider). Dùng nhu liệu để gởi tờ khai cho người cung cấp được ủy nhiệm - họ sẽ nộp tờ khai 94x qua điện tử. Có ba lựa chọn chữ ký cho quý vị. Một số người cung cấp không có tất cả các lựa chọn chữ ký. Chọn người cung cấp có các lựa chọn chữ ký mà quý vị muốn. .

PIN Chữ Ký Trực Tuyến (Online Signature PIN)

Điền vào tiến trình Ghi Danh PIN Trực Tuyến 94x trong nhu liệu để là người ký được ủy nhiệm (authorized signer) trên tờ khai thuế 94x của hãng làm. Dùng PIN có 10 chữ số để ký vào những tờ khai thuế này. Có thế mất đến 45 ngày để được số PIN, do đó hãy dự trù trước.

Mẫu đơn 8879-EMP (Form 8879-EMP)

Điền Mẫu Đơn 8879-EMP, Giấy Cho Phép Chữ Ký Nộp Qua Điện Tử của IRS (Form 8879-EMP, IRS e-file Signature Authorization) (PDF), nếu quý vị và Người Lập Đơn Khai Thuế Điện Tử muốn lập số PIN nộp điện tử 5 chữ số để ký tên vào tờ khai thuế. 

Mẫu đơn 8453-EMP (Form 8453-EMP)

Ký bằng tay vào Mẫu Đơn 8453-EMP, Khai Thuế Việc Làm cho Tờ Khai Thuế cho IRS nộp qua điện tử (Form 8453-EMP, Employment Tax Declaration for an IRS e-file Return) (PDF), quét và lưu dưới dạng tập tin PDF. Người truyền tờ khai sẽ đính kèm tập tin PDF này vào tờ khai nộp qua điện tử. Không cần có số PIN cho lựa chọn này. 

Nên liên lạc với quầy trợ giúp điện tử (e-help desk) khi có bất cứ thắc mắc nào.