Khi nào chúng tôi tính tiền lời?

Khi nào chúng tôi trả tiền lời?

IRS thường tính tiền lời trên bất cứ tiền nào chưa trả.

 • Chúng tôi tính tiền lời trên tiền thuế, tiền phạt và tiền lời cho đến khi được chi trả đầy đủ.
 • Tiền lời được tích lũy hàng ngày.
 • Tiền lời ngưng tích lũy ngay khi quý vị trả tiền đầy đủ (pay your balance in full).
 • Lãi suất được chiết tính mỗi ba tháng (mỗi tam cá nguyệt). Điều này không thay đổi lãi suất cho các tam cá nguyệt hoặc năm trước.
 • Tiền lời khi không nộp tiền phạt còn được gọi là tiền phạt đáo hạn, bắt đầu tính từ ngày đáo hạn khai thuế, tính cả thời gian gia hạn nộp.
 • Tiền lời khi không chi trả tiền thuế dự tính, tiền phạt do ngân phiếu không có tiền bảo chứng, bắt đầu từ ngày thông báo về khoản tiền phạt đó.
 • Tiền lời trên tiền phạt liên quan đến mức chánh xác của khai thuế bắt đầu từ ngày đáo hạn nộp khai thuế, tính cả thời gian gia hạn nộp.
 • Nếu quý vị khai thuế vào ngày hoặc sau ngày 15 tháng Tư, IRS có khoảng thời gian hành chánh (thường là 45 ngày) để cứu xét khai thuế của quý vị mà không trả tiền lời khi hoàn thuế cho quý vị.
 • Quý vị phải điền đầy đủ thông tin và ký tên vào tờ khai thuế.
 • Nếu IRS trả tiền lời cho quý vị thì tiền lời trên tiền hoàn thuế sẽ bắt đầu từ ngày nào trễ nhất của các ngày đáo hạn khai thuế, ngày nhận khai thuế nộp muộn, hay ngày chi trả tiền thuế.
 • Ngày đáo hạn khai thuế thường là ngày 15 tháng Tư.

Ngày bắt đầu tính tiền lời (Interest start date)

Tiền lời sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng Tư nếu khai thuế cho thấy quý vị còn nợ tiền thuế. Thời gian gia hạn nộp KHÔNG phải thời gian gia hạn trả tiền. Nếu ngày 15 tháng Tư là ngày cuối tuần hoặc ngày lễ thì khai thuế của quý vị được coi là nộp và chi trả đúng hạn khi quý vị nộp và trả tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Trả tiền khi có thông báo (Payment on notices)

Nếu quý vị nhận thông báo thì tiền lời sẽ ngưng trên số tiền có trên thông báo của quý vị nếu quý vị đã chi trả đầy đủ số tiền nợ trước ngày “ngày đáo hạn trả tiền”.

Phải trả tiền thuế trước, sau đó đến tiền phạt và sau cùng là tiền lời.

Chi trả một phần (Partial payment)

Nếu quý vị không thể chi trả toàn bộ thì trả phần quý vị hiện có thể trả. Quý vị có thể ký Thỏa Thuận Trả Góp để trả khoàn còn lại.

Với thỏa thuận trả góp thì lãi suất tiền phạt nếu không chi trả có thể thấp hơn.

Tiền lời tiếp tục tích lũy hàng ngày trên số tiền chưa chi trả, gồm cả tiền phạt và tiền lời.

Giảm tiền lời (Interest reduction)

Nếu tiền thuế và/hoặc tiền phạt của quý vị giảm xuống, chúng tôi sẽ tự động giảm tiền lời liên quan.

IRS không loại bỏ hay giảm tiền lời vì những lý do chánh đáng hay vì tha bổng lần đầu. Tiền lời được tính theo luật và sẽ tiếp tục cho đến khi quý vị chi trả đầy đủ tiền thuế.

IRS chỉ có thể giảm tiền lời cho quý vị nếu tiền lời được tính do lỗi hay trì hoãn không chánh đáng của viên chức IRS hoặc hãng sở khi thực hiện việc quản lý hay điều quản.

Dùng Mẫu Đơn 843 (Form 843 PDF) để yêu cầu giảm tiền lời. Xem Chỉ Dẫn Mẫu Đơn 843 (Instructions for Form 843 PDF) và IRC Đoạn 6404(e)(1) để biết thêm thông tin. 

Trợ giúp qua điện thoại (Telephone assistance)

Nếu quý vị nhận được thông báo thì gọi số trên cùng bên phải của thông báo. Nếu không thì gọi số 1-800-829-1040. Xem trợ giúp qua điện thoại (telephone assistance) để biết thêm thông tin. Có sẵn các giấy tờ (như ngân phiếu đã hủy, tờ khai được sửa đổi…) khi quý vị gọi.