Hội hợp tác là mối quan hệ giữa ít nhất hai người - họ hùn hạp với nhau để thực hiện hoạt động mậu dịch hoặc thương mại. Mỗi người đều đóng góp tiền bạc, tài sản, sức lao động hoặc kỹ năng, và dự kiến sẽ chia sẻ phần lợi nhuận và thua lỗ của doanh thương.

Hội hợp tác phải nộp tờ khai thông tin hàng năm để trình báo lợi tức, các khoản khấu giảm, tiền lời, món lỗ, v.v... từ hoạt động của mình, nhưng không trả thuế lợi tức. Thay vào đó, hội sẽ &quotdồn chuyển&quot tất cả lợi nhuận hay thua lỗ cho các bên hùn hạp. Mỗi bên hùn hạp đều ghi phần chia sẻ lời lỗ từ hội hợp tác trên tờ khai thuế của riêng họ.

Các bên hùn hạp không phải là nhân viên và không phải điền Mẫu W-2. Hội hợp tác phải trao bản Danh Mục K-1 (Mẫu 1065) cho các bên hùn hạp trước hạn chót là ngày phải nộp Mẫu 1065, kể cả thời gian gia hạn.

Nếu quý vị là hội hợp tác - hoặc bên hùn hạp (cá nhân) trong hội hợp tác - thì nên sử dụng thông tin ở các bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

Bảng 1 (Hội Hợp Tác)
Nếu quý vị là hội hợp tác thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Tờ khai lợi tức hàng năm 1065,U.S. Return of Partnership Income (PDF) Instructions for Form 1065 U.S. Return of Partnership Income (PDF)
 

Thuế việc làm:

  • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare
  • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
  • Nộp thuế việc làm

941, Employer's Quarterly Federal Tax Return (PDF)
 

and 943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees (for farm employees) (PDF)
 

940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (PDF)

 

Instructions for Form 941 Employers QUARTERLY Federal Tax Return (PDF)
 

Instructions for Form 943 Employers Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees (PDF)
 

Instructions for Form 940 Employers Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (PDF)
 

Thuế gián thu   Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (Excise Tax)
 
 

 

Bảng 2 (Mỗi Bên Hùn Hạp trong Hội Hợp Tác)
Nếu quý vị là bên hùn hạp (cá nhân) trong hội hợp tác thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế lợi tức 11040, U.S. Individual Income Tax Return (PDF) and Schedule E (Form 1040), Supplemental Income and Loss (PDF) Instructions for 1040 U.S. Individual Income Tax Return (PDF)
Instructions for Schedule E (Form 1040) (PDF)
 
Thuế tư doanh 1040, U.S. Individual Income Tax Return (PDF) and Schedule SE (Form 1040), Self-Employment Tax (PDF)
 
Instruction for Schedule SE (Form 1040) (PDF)
Thuế ước tính 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF)