Giảm Nhẹ Hình Phạt do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu hoặc Miễn Trừ Hành Chính

IRS có thể cung cấp biện pháp giảm nhẹ về mặt hành chính đối với hình phạt mà nếu không sẽ được áp dụng theo chính sách Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu (tiếng Anh).

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ về hành chính khỏi các hình phạt do không khai thuế, trả đúng hạn và / hoặc nộp thuế khi đến hạn theo chính sách Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu của Sở Thuế nếu những điều sau là đúng:

  • Trước đây quý vị không phải khai thuế hoặc quý vị không bị phạt trong 3 năm tính thuế trước năm tính thuế mà quý vị bị phạt.
  • Quý vị đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu hiện tại hoặc nộp đơn gia hạn thời gian nộp hồ sơ.
  • Quý vị đã thanh toán hoặc sắp xếp thanh toán bất kỳ khoản thuế nào đến hạn.

Khoản phạt không thanh toán sẽ tiếp tục cộng dồn, cho đến khi thuế được thanh toán đầy đủ. Có thể có lợi cho quý vị khi đợi cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số tiền thuế đến hạn trước khi yêu cầu giảm nhẹ hình phạt theo chính sách bãi bỏ hình phạt lần đầu của Sở Thuế.

Các biện pháp giảm nhẹ hành chính khác: Nếu quý vị nhận được lời khuyên miệng không chính xác từ IRS, thì quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hành chính.

Gọi Số Điện Thoại Miễn Phí trên Thông Báo của Quý Vị

Thông tin trên thông báo của quý vị có chính xác không? Nếu có vấn đề mà quý vị có thể giải quyết bằng thông báo của mình, hình phạt có thể không được áp dụng. Hãy gọi đến số điện thoại miễn phí trên thông báo của quý vị để giải quyết vấn đề với thông báo của quý vị hoặc để xác định xem quý vị có đủ điều kiện để được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu hoặc miễn trừ hành chính khác hay không.

Có Giảm Lãi Suất Không?

Lãi suất tính trên một khoản phạt sẽ được giảm hoặc loại bỏ khi khoản phạt đó được giảm bớt hoặc loại bỏ. Nếu số dư chưa thanh toán vẫn còn trong tài khoản của quý vị, lãi suất sẽ tiếp tục được tích lũy cho đến khi tài khoản được thanh toán đầy đủ. Xem trang Tiền Lãi Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa để biết thêm thông tin về lãi suất.

Get Help