Giảm Nhẹ Hình Phạt Do Nguyên Nhân Hợp Lý

Trước tiên, hãy kiểm tra xem thông tin trong thông báo của quý vị có đúng không. Nếu quý vị có thể giải quyết một vấn đề trong thông báo của mình, có thể không có hình phạt nào cả.

Nguyên Nhân Hợp Lý là dựa trên mọi sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống của quý vị. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ lý do nào thiết lập rằng quý vị sử dụng tất cả cẩn trọng trong kinh doanh thông thường và cẩn thận để đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên bang của quý vị nhưng vẫn không thể làm được điều đó.

Các Tình Huống Thông Thường

IRS sẽ xem xét bất kỳ lý do chính đáng nào để không khai thuế, nộp tiền hoặc nộp thuế khi đến hạn. Các lý do chính đáng, nếu được thiết lập, bao gồm:

 • Hỏa hoạn, thương vong, thiên tai hoặc các xáo trộn khác
 • Không thể lấy được hồ sơ
 • Tử vong, ốm nặng, mất khả năng hoặc sự vắng mặt không thể tránh khỏi của người đóng thuế hoặc thành viên trực tiếp trong gia của người đóng thuế
 • Lý do khác nào thiết lập rằng quý vị sử dụng tất cả cẩn trọng trong kinh doanh thông thường và cẩn thận để đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên bang của quý vị nhưng vẫn không thể làm được điều đó

Chú thích: Bản thân việc thiếu tiền không phải là nguyên nhân hợp lý dẫn đến việc không nộp hồ sơ hoặc thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, lý do thiếu tiền có thể đáp ứng các tiêu chí hợp lý cho hình phạt do không trả tiền.

Sự Kiện Thiết Lập Nguyên Nhân Hợp Lý

Những sự kiện chúng tôi cần để xác định Nguyên Nhân Hợp Lý:

 • Chuyện gì đã xảy ra và nó xảy ra khi nào?
 • Những sự kiện và hoàn cảnh nào đã ngăn cản quý vị khai thuế hoặc nộp thuế trong suốt thời gian quý vị không khai và/hoặc nộp thuế kịp thời?
 • Sự kiện và hoàn cảnh ảnh hưởng như thế nào đến khả năng khai thuế và/hoặc nộp thuế hay thực hiện các trách nhiệm khác hàng ngày?
 • Khi sự việc và hoàn cảnh đã thay đổi, quý vị đã thực hiện những hành động gì để khai thuế và/hoặc nộp thuế?
 • Trong trường hợp của một Công Ty, Di Sản hay Quỹ Ủy Thác, người bị ảnh hưởng hay một thành viên trong gia đình trực tiếp của cá nhân đó có quyền duy nhất thực hiện việc khai thuế hoặc ký gửi tiền hoặc thanh toán không?

Tài Liệu Quý Vị Có Thể Cần

Phần lớn giải thích cho các nguyên nhân hợp lý yêu cầu quý vị cung cấp tài liệu để hỗ trợ cho yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như:

 • Hồ sơ bệnh viện tòa án hoặc thư của một bác sĩ để thiết lập bệnh lý hoặc sự mất năng lực, với các ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể
 • Tài liệu về các thiên tai hoặc các sự kiện khác ngăn cản việc tuân thủ

Gọi Số Điện Thoại Miễn Phí trên Thông Báo của Quý Vị

Thông tin trong thông báo của quý vị có đúng không? Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề trong thông báo của mình, hình phạt có thể không được áp dụng.Hãy gọi số điện thoại miễn phí trên thông báo của quý vị để giải quyết vấn đề bằng thông báo của quý vị hoặc yêu cầu giảm nhẹ hình phạt do nguyên nhân hợp lý, nếu quý vị cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn và có tài liệu hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi thư hoặc fax các bản tuyên bố bằng văn bản cho chúng tôi.

Có Giảm Lãi Suất Không?

Lãi suất không được bãi bỏ do nguyên nhân hợp lý. Lãi suất tính trên một khoản phạt sẽ được giảm hoặc loại bỏ khi khoản phạt đó được giảm bớt hoặc loại bỏ. Nếu số dư chưa thanh toán vẫn còn trong tài khoản của quý vị, lãi suất sẽ tiếp tục được tích lũy cho đến khi tài khoản được thanh toán đầy đủ. Xem trang Tiền Lãi Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa để biết thêm thông tin về lãi suất.