Body

Thông tin, công cụ và nguồn hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp và người tự làm chủ.

Các loại doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân một chủ
Một người sở hữu một doanh nghiệp chưa hợp nhất của chính họ.

Hình thức hợp tác kinh doanh (tiếng Anh)
Một mối quan hệ tồn tại giữa hai hoặc nhiều người cùng tham gia để thực hiện hoạt động thương mại hay kinh doanh.

Doanh nghiệp quốc tế (tiếng Anh)
Các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc các doanh nghiệp trong nước có hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ.

Công ty
Một thực thể pháp lý riêng biệt và khác biệt với chủ sở hữu của nó.

Công ty S
Các công ty mà chọn để chuyển thu nhập, thua lỗ, khấu trừ và tín thuế của công ty cho các cổ đông của họ cho các mục đích thuế liên bang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc LLC
Một cấu trúc công ty, theo đó các thành viên của công ty không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ hoặc tiền còn thiếu chưa trả của công ty.