Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Kiểm Xét

Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại có phải là nơi thích hợp hay không. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại (Appeals homepage), thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

Viết Ðơn Khiếu Nại (Preparing A Request For Appeals)

Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt (Small Case Request)

Sẽ xem như quý vị viết đơn yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt - thay vì văn bản phản đối - nếu tổng số tiền trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào là $25,000 hoặc ít hơn.

 • Hãy gởi thư yêu cầu Ban Khiếu Nại cứu xét.
 • Chỉ rõ quý vị không đồng ý với những thay đổi nào, và lý do tại sao.

Muốn biết hướng dẫn cụ thể về việc viết đơn phản đối/yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt thì nên tham khảo Mẫu 12203, Yêu Cầu Cứu Xét Trường Hợp Khiếu Nại  (Form 12203, Request for Appeals Review)(PDF) .

Văn Bản Phản Ðối Chánh Thức (Formal Written Protest)

Sẽ xem như quý vị làm văn bản phản đối chánh thức trong mọi trường hợp sau đây:

 • Nếu tổng số tiền lớn hơn $25,000 trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào.
 • Các trường hợp chương trình dành cho nhân viên và tổ chức được miễn trừ, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.
 • Các trường hợp hội hùn vốn và hãng loại S, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.

Muốn làm đơn Khiếu Nại chánh thức (ở dạng văn bản), quý vị phải:

 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, và số điện thoại liên lạc ban ngày của mình.
 • Khai trình rõ là mình muốn kháng cáo phán quyết của IRS lên văn phòng Khiếu Nại.
 • Ðính kèm bản sao của lá thư cho biết những thay đổi đề nghị và phán quyết mà quý vị không đồng ý (hoặc ghi ngày và các ký hiệu trên thư).
 • Chỉ rõ thời kỳ nộp thuế hoặc thuế khóa liên quan.
 • Liệt kê mọi thay đổi quý vị không đồng ý, và cho biết lý do tại sao.
 • Nêu rõ các sự kiện chứng minh quan điểm về bất cứ vấn đề nào quý vị không đồng ý.
 • Trích dẫn luật lệ hoặc quy định pháp quyền - nếu có - mà quý vị dùng làm căn bản.
 • Ký tên vào văn bản phản đối chiếu theo hình phạt về tội khai gian.

Quý vị có thể tự trình bày trước Ban Khiếu Nại, và có thể dẫn theo người khác để ủng hộ quan điểm của mình. Nếu quý vị muốn nhờ người khác đại diện, thì người được chọn phải là luật sư, kế toán viên công chứng, hoặc đại diện đã ghi danh và được phép hành nghề trước IRS. Nếu quý vị vắng mặt và dự định nhờ người đại diện thương lượng với chúng tôi, thì cần xuất trình bản sao giấy ủy quyền đã điền đầy đủ: Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Ðại Diện (Form 2848, Power of Attorney and Representation).