Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Single and Joint Filers With No Dependents
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Application for Automatic Extension of Time
Miscellaneous Income

 

Individual Tax Return
Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Request for Transcript of Tax Return

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Định Nghĩa - Người Khai Thuê Lộng Hành

Theo định nghĩa, Người Khai Thuê là bất cứ người nào (kể cả hội hợp tác hoặc hãng) lấy tiền thù lao để điền vào toàn bộ hay phần lớn tờ khai thuế hoặc đơn yêu cầu hoàn tiền theo các điều khoản về thuế lợi tức của Bộ Luật Thuế Vụ.

Gian Lận Khi Khai Thuế Thuê nói chung thường là trường hợp kẻ khai thuê vô lương tâm dàn dựng điền vào rồi nộp tờ khai thuế lợi tức giả tạo (trên giấy hoặc ở dạng điện tử), trong đó có thể thêm thắt những điều như:

  • thổi phồng thêm những chi phí của cá nhân hay doanh thương,
  • các khoản khấu trừ không có thật, hoặc
  • số tiền tín dụng không được phép xài, nhiều điều miễn trừ quá lố, gian lận tín thuế - chẳng hạn như EITC (Tín Dụng Lợi Tức Thuế Thu Được).

Có thể là thân chủ của người khai thuê đã biết hoặc không biết gì về những phí tổn, khấu trừ, miễn giảm và/hoặc tín dụng không có thật được ghi trên tờ khai thuế.