Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Mưu chước của những người khai thuê không lương thiện

Người khai thuê không lương thiện sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tính thành các khoản khấu trừ gian lận và phi pháp nhằm hạ giảm lợi tức chịu thuế. Trong đó bao gồm - nhưng không giới hạn ở - những điều sau đây:

  • Điền bản Danh Mục C (Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Doanh Thương) gian dối, trong đó yêu cầu khấu trừ cho những chi phí mà người đóng thuế không thật sự chi trả theo Mẫu 1099 (Lợi Tức Khác, hoặc lợi tức thu được từ việc làm bên ngoài),
  • Ghi những khấu trừ liệt kê cụ thể không có thật và thổi phồng thêm trên Danh Mục A (Khấu trừ Liệt Kê Cụ Thể) về:
    o đóng góp từ thiện
    o phí tổn y tế và nha khoa
  • Ghi thua lỗ không có thật theo Danh Mục E, Lợi Tức và Tiêu Tốn Phụ Trội
  • Khai người thuộc quyền không có thật