Các Dạng Hành Động Gian Lận

 

Danh sách liệt kê dưới đây không phải là tất cả, mà chỉ là một vài hành động hình sự vi phạm luật thuế:

  • Cố ý khai trình không đầy đủ hoặc bỏ sót lợi tức,
  • Kê khai lố các khoản khấu trừ
  • Lưu giữ hai bộ sổ sách
  • Ghi các mục không có thật trong sổ sách và hồ sơ
  • Tính chi phí cá nhân thành phí tổn của doanh thương
  • Nêu các khoản khấu trừ không có thật
  • Dấu diếm hay chuyển giao tài sản hoặc lợi tức