IRS đã cấp tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai và sẽ ngừng cấp các khoản thanh toán thứ ba trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của pháp luật.

Cách Yêu Cầu Khoản Thanh Toán Bị Thiếu

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 hoặc năm 2021 của mình nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế áp dụng cho các niên thuế khác nhau. Tùy thuộc vào việc quý vị bị thiếu khoản thanh toán đầu tiên, thứ hai hay thứ ba, quý vị sẽ nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 để yêu cầu một khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Tìm Hiểu Các Khoản Thanh Toán Quý Vị Đã Nhận

Để tìm số tiền của các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị, hãy kiểm tra:

Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị: Truy cập an toàn vào tài khoản cá nhân trực tuyến của IRS của quý vị để xem số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai và thứ ba của quý vị trong phần "Economic Impact Payment Information" ("Thông Tin Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế") trên trang Tax Records (Hồ Sơ Thuế).

Thư của IRS Về Thanh Toán Tác Động Kinh Tế: Chúng tôi đã gửi những thư này qua đường bưu điện đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ.

 • Thông Báo 1444: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên được gửi cho niên thuế 2020
 • Thông Báo 1444-B: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai được gửi cho niên thuế 2020
 • Thông Báo 1444-C: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba được gửi cho niên thuế 2021

Thư 6475: vào đầu năm 2022, chúng tôi sẽ gửi thư này xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho niên thuế 2021.

Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi: Quý vị chỉ có thể sử dụng ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi (tiếng Anh) để kiểm tra tình trạng của khoản thanh toán thứ ba của mình. Thông tin khoản thanh toán đầu tiên và thứ hai không còn trong ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi nữa. Xem Tình Trạng Khoản Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai.

Nếu quý vị cần trợ giúp bằng để sử dụng ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi, hãy truy cập Các Câu Hỏi Thường Gặp cho Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi (tiếng Anh). Đừng gọi cho IRS. Các trợ lý điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.

Số Tiền và Tình Trạng của Khoản Thanh Toán Thứ Ba của Quý Vị

Để tìm số tiền của khoản thanh toán thứ ba, hãy tạo hoặc xem tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc tham khảo Thông Báo 1444-C của IRS mà chúng tôi đã gửi qua thư sau khi gửi khoản thanh toán. vào đầu năm 2022, chúng tôi sẽ gửi Thư 6475 xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho niên thuế 2021.

Nếu chúng tôi đã gửi cho quý vị Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cộng thêm sau khi tờ khai thuế năm 2020 của quý vị được xử lý, thì tình trạng và số tiền của khoản thanh toán thứ ba ban đầu sẽ không còn hiển thị trong tài khoản trực tuyến của quý vị nữa. Quý vị sẽ chỉ thấy số tiền thanh toán gần đây nhất của mình. Nếu đó là khoản thanh toán cộng thêm, thì khoản thanh toán cộng thêm này là những gì quý vị sẽ thấy trong ứng dụng Nhận Khoản Thanh toán của Tôi.

Tin Nhắn Tình Trạng

Quý vị sẽ thấy một trong những tin nhắn sau khi sử dụng ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi:

 • Your payment has been scheduled and it will be sent on the date shown by direct deposit or mail. If your payment is by mail, you will receive a debit card or a check. The amount of your third Economic Impact Payment is not shown. (Thanh toán của quý vị đã được lên lịch và nó sẽ được gửi vào ngày được thể hiện bằng tiền gửi trực tiếp hoặc thư. Nếu thanh toán của quý vị bằng thư, quý vị sẽ nhận được thẻ ghi nợ hoặc ngân phiếu. Số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị không hiển thị.)

hoặc

 • You're eligible, but a payment has not been processed and a payment date isn't available yet. (Quý vị đủ điều kiện, nhưng thanh toán chưa được xử lý và chưa có ngày thanh toán.)

We're unable to show your payment status because: (Chúng tôi không thể hiển thị tình trạng thanh toán của quý vị vì:)

 • Your payment has not been processed yet. (Thanh toán của quý vị hiện chưa được xử lý.)

hoặc

 • Your return was processed. We don't have account information available for you and your payment has not been issued yet. (Tờ khai của quý vị đã được xử lý. Chúng tôi không có sẵn thông tin tài khoản của quý vị và thanh toán của quý vị chưa được phát hành.)

hoặc

 • The Postal Service was unable to deliver the third Economic Impact Payment and returned it to the IRS. (Dịch Vụ Bưu Điện không thể gửi khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và trả lại cho IRS.)

Đễ thêm chi tiết, xem câu hỏi thường gặp cho Cần Thêm Thông Tin (tiếng Anh).

   Tình trạng Khoản Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai

   Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai không còn xuất hiện trong ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán của Tôi.

   Để tìm số tiền của các khoản thanh toán này, hãy xem hoặc tạo tài khoản trực tuyến của quý vị. Quý vị cũng có thể tham khảo Thông Báo 1444 cho khoản thanh toán đầu tiên và Thông Báo 1444-B cho khoản thanh toán thứ hai. IRS đã gửi những thông báo này qua đường bưu điện đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ.