Tín thuế trẻ em trả trước và Tín thuế trẻ em năm 2021—Chủ đề M: Những câu hỏi thường gặp về việc chia sẻ quyền giám hộ

Trả lời A1. Sở thuế vụ IRS sẽ quyết định người nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em trên cơ sở thông tin trên tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 của quý vị nếu Sở chưa có thông tin về tờ khai thuế năm 2020. Nói cách khác, nếu quý vị yêu cầu khoản ứng trước tín thuế trẻ em cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, quý vị sẽ nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em. Và nếu như phụ huynh khác của trẻ nhà quý vị yêu cầu khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, họ cũng sẽ nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em. 

Nếu như quý vị không có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình (đến hạn là vào tháng tư năm 2022), quý vị nên đi đến trang web của Sở thuế vụ IRS để hủy đăng ký nhận khoản tín thuế bằng cách sử dụng Cổng thông tin cập nhật về Tín thuế trẻ em (CTC UP). Nhận được các khoản tín thuế này hàng tháng hiện có thể mang nghĩa rằng quý vị phải hoàn trả các khoản tín thuế này khi quý vị nộp tờ khai thuế vào năm tới. Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý vị có đủ điều kiện để nhận tín thuế trẻ em vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa khi quý vị khai thuế vào năm tới.

Trả lời A2. Vâng. Do quý vị đã yêu cầu khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, Sở thuế vụ IRS sẽ tự động chi trả khoản tín thuế trẻ em ứng trước cho quý vị mặc dù quý vị hiểu mình sẽ không yêu cầu khoản tín thuế này trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Khi quý vị khai thuế năm 2021 (đến hạn vào tháng 4 năm 2022), quý vị có thể phải hoàn trả khoản tín thuế ứng trước vượt quá khoản tín thuế mà quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu trên tờ khai thuế. Quý vị có thể được miễn trả một phần hoặc tất cả khoản tín thuế vượt quá nếu quý vị có đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ hoàn trả. Để có thêm thông tin về quyền bảo vệ hoàn trả, vui lòng tìm hiểu tại Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị.

Nếu quý vị biết rằng mình sẽ không yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021, quý vị cần đi đến trang web của Sở thuế vụ để hủy đăng ký nhận khoản tín thuế hàng tháng mình đang sử dụng trên Công thông tin cập nhật về tín thuế trẻ em (CTC UP). Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý vị có đủ điều kiện để nhận tín thuế trẻ em vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa khi quý vị khai thuế vào năm tới.

Trả lời A3. Vâng. Quý vị sẽ có thể yêu cầu khoản tín thuế trẻ em tối đa cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2021, ngay cả khi bậc phụ huynh kia đang nhận khoản tín thuế trẻ em ứng trước. Bậc phụ huynh kia cần hủy đăng kí khỏi việc nhận khoản ứng trước này, tuy nhiên, quyết định của họ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quý vị yêu cầu tín thuế trẻ em.