Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em sẽ giúp nhiều gia đình nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu từ mùa hè năm 2021. 

Sở Thuế Vụ sẽ trả trước một nửa tổng số tiền tín thuế bằng các khoản tiền trả hàng tháng. Quý vị có thể yêu cầu nhận một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế lợi tức năm 2021.
 

Cách Thức Hoạt Động Của Công Cụ

Sử dụng công cụ hỗ trợ để:

  • Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hay không

Những Thông Tin Quý Vị Cần Cung Cấp

 Tờ khai thuế quý vị đã nộp cho năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 nếu quý vị chưa nộp cho năm 2020.

Nếu quý vị không có bản sao của tờ khai thuế và biết được tư cách khai thuế cũng như số trẻ đủ điều kiện mà quý vị đã kê khai, quý vị có thể ước tính tổng lợi tức từ tờ khai thuế của mình để trả lời tất cả các câu hỏi. Quý vị có thể sử dụng các công cụ sau để ước tính:

  • Bản kê khai lợi tức như Mẫu W-2 và Mẫu 1099
  • Số tiền của bất kỳ khoản chi phí hoặc điều chỉnh nào liên quan đến lợi tức của quý vị

Bảo mật và Quyền riêng tư của quý vị

Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng của quý vị.

Thông tin quý vị nhập vào Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện sẽ không được lưu hoặc ghi lại.