Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em sẽ giúp nhiều gia đình nhận được khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu từ mùa hè năm 2021.

IRS sẽ trả một nửa tổng số tiền tín thuế bằng các khoản ứng trước hàng tháng. Quý vị có thể yêu cầu một nửa còn lại khi nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021.

Cách Thức Hoạt Động

Sử dụng trợ lý để:

  • Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em hay không

Những Gì Quý Vị Cần

 Tờ khai thuế quý vị đã nộp cho năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 nếu quý vị chưa nộp cho năm 2020.

Nếu quý vị không có bản sao của tờ khai thuế và biết được tình trạng khai thuế cũng như số trẻ đủ điều kiện mà quý vị đã khai, quý vị có thể ước tính tổng thu nhập từ tờ khai thuế của mình để trả lời tất cả các câu hỏi. Quý vị có thể sử dụng các mục sau để ước tính:

  • Bản báo cáo thu nhập như Mẫu W-2 và 1099
  • Số tiền của bất kỳ khoản chi phí hoặc điều chỉnh nào liên quan đến thu nhập của quý vị

Bảo Mật và Quyền Riêng Tư của Quý Vị

Trợ Lý về Tính Đủ Điều Kiện cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng của quý vị.

Thông tin quý vị nhập vào Trợ Lý về Tính Đủ Điều Kiện sẽ không được lưu hoặc ghi lại.