Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em sẽ giúp nhiều gia đình nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu từ mùa hè năm 2021.

Một nửa tổng số tiền tín thuế sẽ được trả trước bằng các khoản tiền trả hàng tháng và quý vị có thể yêu cầu nhận một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021. Chúng tôi sẽ cấp khoản ứng trước đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Để biết lịch chi trả đầy đủ, hãy xem Nếu tôi đủ điều kiện để nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em thì khi nào tôi sẽ bắt đầu nhận được tiền?.

Nếu quý vị không có tài khoản ngân hàng để gửi tiền trực tiếp, hãy xem Không có tài khoản ngân hàng?

Cách Thức Hoạt Động

Sử dụng công cụ này để:

  • Kiểm tra xem quý vị đã đăng ký để nhận các khoản ứng trước chưa
  • Hủy đăng ký để ngừng nhận các khoản ứng trước
  • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng và địa chỉ gửi thư của quý vị
  • Xem các khoản thanh toán của quý vị

Trong những tháng tới, quý vị sẽ có thể thực hiện các cập nhật khác ảnh hưởng đến thanh toán của mình.

Những người khai chung hồ sơ thuế: Nếu quý vị đã khai chung tờ khai thuế liên bang gần đây nhất, thì những cập nhật của quý vị sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản ứng trước của mình chứ không phải của vợ / chồng quý vị.

Quý Vị Cần Gì

 Nếu quý vị chưa có sẵn tên người dùng của IRS hoặc trương mục ID.me, hãy chuẩn bị trước giấy tờ nhận dạng có ảnh của quý vị.