Lợi Tức Do Lao Động là gì?

Lợi tức do lao động bao gồm toàn bộ lợi tức phải nộp thuế và lương bổng có được từ việc làm, hoặc từ một số dạng trợ cấp tàn tật (certain disability payments).    

Có hai cách được lợi tức do lao động:

Quý vị làm công cho người khác và được trả lương

 hoặc

Quý vị sở hữu hay điều hành doanh nghiệp hoặc nông trại

Những lợi tức do lao động sau đây sẽ phải nộp thuế (Taxable earned income includes):

 • Lương bổng, công xá, tiền tip, và thù lao khác mà nhân viên phải nộp thuế;
 • Trợ cấp đình công từ nghiệp đoàn;
 • Trợ cấp tàn tật dài hạn đã được trước lúc đạt độ tuổi hồi hưu tối thiểu;
 • Thu nhập thuần do tư doanh, nếu: 
  • Quý vị sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp hay nông trại, hoặc
  • Quý vị là mục sư hoặc hội viên của tổ chức tôn giáo (xem trang Các Quy Tắc Đặc Biệt để biết thêm thông tin) (see Special Rules page for more information);     
  • Quý vị là nhân viên pháp chế và có lợi tức. (Xem định nghĩa 'nhân viên pháp chế' ở trang Những Định Nghĩa và Lược Danh liên quan đến EITC (Helpful Definitions and Acronyms for EITC) của chúng tôi).

Tùy chọn: Thù Lao Chiến Binh Không Phải Nộp Thuế. Quý vị có thể gộp thù lao chiến binh miễn thuế của mình vào lợi tức do lao động để xin EITC. Phải khi số tiền thù lao này trên Mẫu Đơn W-2, trong ô 12, với mã hiệu Q. Việc gộp thù lao chinh chiến miễn thuế vào lợi tức do lao động có thể làm tăng hoặc giảm EITC. Nên xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Quân Đội (Publication 3. Armed Forces Tax Guide), để biết thêm thông tin. 

Thí Dụ về Lợi Tức Không là Lợi Tức Do Lao Động (Examples of Income that are Not Earned Income):

 • Tiền trả cho công việc đã làm khi bị giam giữ trong định chế trừng giới
 • Tiền lời và cổ tức
 • Lợi tức hồi hưu
 • Quyền lợi an sinh xã hội
 • Phụ cấp thất nghiệp
 • Tiền cấp dưỡng cho người hôn phối
 • Tiền cấp dưỡng cho con.