Earned Income Tax Credit (EITC)

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit--EITC hay EIC), là quyền lợi dành cho người đi làm có lợi tức từ mức thấp tới trung bình. Muốn hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải đáp ứng một số quy định và khai thuế, ngay cả khi không nợ thuế, hoặc không bị bắt buộc phải khai thuế. EITC hạ giảm số tiền thuế phải nộp, và còn có thể hoàn lại tiền cho quý vị.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Thêm cho Trẻ Em (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trên khai thuế thì IRS phải giữ lại tiền hoàn thuế của quý vị ít nhất cho đến ngày 15 tháng Hai – ngay cả khi phần tiền này không liên quan đến EITC hoặc ACTC. 

Cách tốt nhất để theo dõi tình trạng hoàn thuế của quý vị là sử dụng ứng dụng Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go trên điện thoại di động (IRS2Go mobile app).   

 
Ai Hội Đủ Tiêu Chuẩn?
Image of individuals icon

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được EITC Không? (Do I Qualify for EITC?)

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được EITC thì phải có lợi tức do lao động - nghĩa là đi làm cho người khác, hoặc tự điều hành hay sở hữu doanh nghiệp hoặc nông trại - và đáp ứng những quy tắc căn bản. Và quý vị cũng phải đáp ứng các quy tắc phụ trội đối với người lao động không có trẻ hợp thức, hoặc có trẻ đáp ứng mọi quy tắc cứu xét hợp thức. 

Trợ Tá EITC (EITC Assistant)

Nên dùng công cụ Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để xem mình có đủ tiêu chuẩn cho các niên thuế sau đây không: 2015, 2014 và 2013. Trợ Tá EITC giúp xác định diện đệ nộp (cương vị khai thuế), xem con của quý vị có là trẻ hợp thức không, quý vị có đủ điều kiện không, và ước lượng EITC tín thuế có thể được.

Hạn Mức Lợi Tức và Bảng Liệt Kê (Income Limits and Table)

Xem EITC: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế cho niên thuế hiện tại, trước đó và sắp đến.   

Khai EITC
Picture of money icon

Làm Thế Nào Để Khai EITC?

Phải khai thuế để xin hưởng EITC. Hãy biết:

 • những tài liệu cần có
 • những sơ suất lầm lỗi thường gặp - để dè chừng
 • hậu quả nếu có sai sót khi nộp đơn khai EITC
 • cách tìm người giúp chuẩn bị & điền tờ khai
 • phải làm gì nếu đã bị bác tờ khai EITC trong năm trước đó
 • cách khai tín thuế cho những niên thuế đã qua
Đã Nhận Được Thông Báo?
Envelope icon

IRS Đã Gởi Thư về EITC Cho Tôi - Vậy Phải Làm Gì? (I Received a Letter from IRS about EITC, What Should I Do?)

Chúng tôi gởi thư báo về EITC, trong đó có thể:

 • đề nghị quý vị khai EITC - nếu hội đủ tiêu chuẩn
 • yêu cầu quý vị gởi thông tin để kiểm chứng đơn khai EITC
 • cho biết thông tin quan trọng về đơn khai trình của quý vị

Trang letter/notice này (letter/notice page) cho biết phải làm gì nếu quý vị nhận được thư tín hay thông báo về EITC từ chúng tôi. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Tài Nguyên Chuyên Biệt (Specialized Resources)

Nên đến Địa Điểm Trung Ương về EITC (EITC Central) để biết những công cụ và thông tin đặc biệt dành riêng cho các đối tác của IRS, tổ chức cộng đồng, hãng sở, cơ quan và văn phòng chánh phủ, và chuyên viên khai thuế.

Trẻ Mất Tích (Missing Children)

IRS hợp tác với NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, hay Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột) để góp sức tìm kiếm những trẻ mất tích. Để biết thêm thông tin:

 • Đến mạng lưới NCMEC.
 • Gọi NCMEC theo số 1-800-843-5678