EITC 2017: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

Lợi Tức Do Lao Động và Hạn Mức AGI (Earned Income and AGI Limits)

Đối với năm thuế năm 2017 cả lợi tức lao động và AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) đều phải ít hơn:

Nếu diện đệ nộp là... Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ hoặc Góa Bụa $15,051 $39,617 $45,007 $48,340
Đã Kết Hôn và Khai Chung $20,600 $45,207 $50,597 $53,930

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư (Investment Income Limit)

Lợi tức đầu tư không được vượt quá $3,450 trong trọn năm.

Tín Thuế Tối Đa (Maximum Credit Amounts)

Tín thuế tối đa cho Niên Thuế 2017 là:

  • $6,318 nếu có ít nhất ba trẻ hợp thức
  • $5,616 nếu có hai trẻ hợp thức
  • $3,400 nếu có một trẻ hợp thức
  • $510 nếu không có trẻ hợp thức

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn EITC đối với trẻ, và xem con của quý vị có hội đủ điều kiện không, hãy xem: