Giới Hạn Thu Nhập EITC 2016, Mức Tín Thuế Tối Đa và Cập Nhật Luật Thuế

Các Giới Hạn về Lợi Tức Thu Được (Earned Income) và AGI

Lợi tức thu được và tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của năm thuế 2016 đều phải ít hơn:

Nếu khai thuế theo diện... Con đủ điều kiện đã khai
Không Một

Hai

Từ ba trở lên
Độc thân, chủ gia đình hoặc góa vợ/chồng $14,880 $39,296 $44,648 $47,955
Vợ chồng khai chung $20,430 $44,846 $50,198 $53,505

 

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư

Lợi tức đầu tư phải không được nhiều hơn $3,400 cho năm thuế.

Mức Tín Thuế Tối Đa

Mức tín thuế tối đa cho năm thuế 2016 là:

  • $6,269 với từ ba con đủ điều kiện trở lên
  • $5,572 với hai con đủ điều kiện
  • $3,373 với một con đủ điều kiện
  • $506 nếu không có con đủ điều kiện

Để biết thêm thông tin về việc một đứa con có giúp quý vị đủ điều kiện hưởng EITC hay không, xin xem:

Đạo Luật Giảm Thuế của Mỹ năm 2012 (The American Tax Relief Act of 2012)

Đạo Luật Giảm Thuế của Mỹ đã gia hạn việc giảm thuế cho những người đóng thuế đã lập gia đình, tín thuế được mở rộng cho những người nộp thuế có từ ba con đủ điều kiện trở lên và các điều khoản khác đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

IRS Công Nhận Hôn Nhân Đồng Giới Hợp Pháp

Vào tháng 6 năm 2015, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng tất cả các tiểu bang phải cho phép các cặp đồng giới kết hôn theo cùng điều khoản và điều kiện như các cặp khác giới, và rằng tất cả các tiểu bang phải công nhận hôn nhân đồng giới hợp pháp được thực hiện ở tiểu bang khác.

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Sở Thuế Vụ đã ra phán quyết vào năm 2013 rằng các cặp đồng giới, kết hôn hợp pháp tại các khu vực pháp lý mà công nhận hôn nhân của họ, sẽ được coi là kết hôn vì mục đích thuế liên bang. Phán quyết áp dụng cho tất cả các điều khoản thuế liên bang trong đó hôn nhân là một yếu tố, bao gồm tình trạng khai thuế, yêu cầu miễn trừ cá nhân và cho người phụ thuộc, mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn, quyền lợi của nhân viên, đóng góp vào một IRA và yêu cầu tín thuế thu nhập do lao động hay tín thuế dành cho con nhỏ.

Bất kỳ cuộc hôn nhân đồng giới nào được thực hiện hợp pháp tại một trong 50 tiểu bang, Đặc Khu Columbia, lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài sẽ chịu ảnh hưởng của phán quyết này. Tuy nhiên, phán quyết không áp dụng đối với các mối quan hệ sống chung có đăng ký (registered domestic partnership), các cặp đôi đồng giới được công nhận (civil union) hoặc các mối quan hệ chính thức tương tự được luật pháp tiểu bang chấp nhận.  Đọc thêm tại đây.

Thay Đổi Luật Thuế

Chúng tôi đã tính toán những điều chỉnh đối với các mức này cho năm 2019 dựa trên Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Dùng Thành Thị (Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers hay C-CPI-U). Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm thiết lập phương pháp này để xác định các điều chỉnh đối với Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động và các điều khoản thuế khác bắt đầu từ năm thuế 2018.