EITC 2019: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

Lợi Tức Do Lao Động và Hạn Mức AGI (Earned Income and AGI Limits)

Trong tai thuế 2019 Cả lợi tức lao động và AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) đều phải ít hơn: 

Nếu diện đệ nộp là... Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ hoặc Góa Bụa $15,570 $41,094 $46,703 $50,162
Đã Kết Hôn và Khai Chung $21,370 $46,884 $52,493 $55,952

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư (Investment Income Limit)

Lợi tức đầu tư không được vượt quá $3,600 trong trọn năm.

Tín Thuế Tối Đa (Maximum Credit Amounts)

Tín thuế tối đa cho Niên Thuế 2019 là:

  • $6,557 nếu có ít nhất ba trẻ hợp thức
  • $5,828 nếu có hai trẻ hợp thức
  • $3,526 nếu có một trẻ hợp thức
  • $529 nếu không có trẻ hợp thức

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn EITC đối với trẻ, và xem con của quý vị có hội đủ điều kiện không, hãy xem:

Thay Đổi Luật Thuế (Tax Law  Changes)

Chúng tôi đã tính toán những điều chỉnh đối với các mức này cho năm 2019 dựa trên Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Dùng Thành Thị (Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers hay C-CPI-U). Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm thiết lập phương pháp này để xác định các điều chỉnh đối với Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động và các điều khoản thuế khác bắt đầu từ năm thuế 2018.